Fältbesök

I de allra flesta tillsynsärenden är det nödvändigt att tillsynsmyndigheten gör ett fältbesök för att få klarhet i alla betydelsefulla omständigheter.

Det är oftast lämpligt att fältbesöket aviseras i förväg till den berörda ägaren och att du förklarar varför du behöver göra fältbesök. Det bäddar för en god kommunikation framöver med den berörde och att eventuella missförstånd klaras ut tidigt.

Inför fältbesöket tänk på att:

 • Kontakta fastighetsägaren/verksamhetsutövare eller annan berörd vid behov.
 • Om det är olika parter kan de vid ett fältbesök få samma information och du kan direkt jämföra deras beskrivning av problemet. Fundera över val av mötesplats så den blir så neutral som möjligt.
 • Fundera på vad du vill se i fält och vilka uppgifter som du är intresserad av.
 • Ta med meddelat beslut/dispens/tillstånd om det finns, aktuell karta, kamera/telefon för fotografering och eventuellt tillsynsprotokoll, telefonnummer till fastighetsägare, iPad och GPS, eventuellt måttband/mätsticka, Länsstyrelse-ID.
 • Gör i ordning fältprotokoll.

Vid fältbesöket

Börja med att ta kontakt med fastighetsägare/verksamhetsutövare om denne ska vara med. Ställ öppna frågor om vad som hänt och vad ni ser på platsen. Sammanfatta fältbesöket innan avslut. Förklara vad som händer efteråt.

Kontrollera följande beroende på område:

 • Har försiktighetsmått/villkor i ett beslut (dispens/tillstånd/föreläggande) följts?
 • Har något enskilt intresse skadats?
 • Har strandskydds- eller biotopskyddsbestämmelser överskridits (exempelvis olovlig anläggning, olovligt grävningsarbete)?
 • I de fall det handlar om biotopskydd, gör iakttagelser under fältbesöket som ger vägledning om definitionen för biotopskyddet är uppfylld.

Ta bilder (markera gärna på karta varifrån bilden togs och åt vilket håll den är tagen) och GPS punkter. Mät också avstånd med mera och uppskatta längd och bredd och djup så du kan beräkna storlek på aktuell yta (vid exempelvis dikning/schaktning) och volymen massor.

Rita skiss på situationsplan, alternativt rita på befintlig karta.

Anteckna preliminär bedömning av överträdelser och skada. Anteckna eventuella förslag på åtgärder för rättelse.

Efter fältbesöket

 • Renskriv besiktningsprotokoll digitalt. Ange vilka som deltagit, vad ni har tittat på och vad som framkommit. Rita in på karta där olika typer av överträdelser har skett och sammanställ gärna en fotobilaga med karta över fotopunkter.
 • Diarieför handlingarna (535).
 • Tidredovisa (53531, 53532, 53533)

Anmälda eller oanmälda fältbesök

Du har rätt att göra oanmälda tillsynsbesök och du har också rätt att få tillträde till fastigheten för att kunna utöva tillsyn. Rätten att gå in i privata bostäder är begränsad, men i övrigt kan en fastighetsägare/ verksamhetsutövare inte köra bort dig med hänvisning till exempelvis hemfridszonen. Detta stöds av 28 kap. 1 § miljöbalken.

Det som krävs för att få tillträde enligt denna regel är att det är fråga om arbetsuppgifter enligt miljöbalken. Även om det inte krävs ett särskilt beslut om tillträde enligt denna regel så bör man alltså kunna motivera varför tillträdet behövs för att kunna utföra tillsynen. Det kan vara lämpligt att dokumentera detta till exempel i en tjänsteanteckning eller i ett protokoll. Detta kan vara bra att ha om rätten till tillträde senare blir ifrågasatt. Om fastighetsägaren vägrar tillträde så finns det alltså en laglig rätt till tillträde enligt miljöbalken.

Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren kan inte kräva att få vara med under besöket, men oftast går ärendet smidigare om man hör av sig i förväg, berättar om besöket och kommer överens om en tid. Andra gånger kan det vara bättre att göra sitt tillsynsbesök i lugn och ro när ingen är hemma. Det får avgöras från fall till fall.

Det är nog få personer som tycker att det är trevligt att få besök av en myndighetsperson som anmärker på ens privata egendom eller verksamhet, och det bör man ha respekt för. Var därför noga med att ställa öppna frågor och låt fastighetsägaren/verksamhetsutövaren berätta själv med egna ord.

Om någon ändå känner frustration vid besöket och inför den kommande bedömningen kan det vara viktigt att uttrycka att ”Jag antecknar det du säger och kommer att ha med mig även detta när jag gör min bedömning. Om du kommer på något mer som du vill att jag ska ha med i bedömningen är du välkommen att skriva till oss senast det datumet.” Det kan vara lättare att hantera en bedömning som går en emot om man känner sig hörd och synpunkterna har beaktats.

Det kan ofta vara bra att vara två som gör fältbesöket, då kan en föra samtalet och en kan anteckna och fotografera. Om det är två eller flera klaganden i en ”grannfejd” är det ofta lämpligt att kalla till ett gemensamt möte första gången. Detta kan lösa många problem. Tar man en i taget kan man lätt hamna fel. Det kan även lösa sig på plats om man förberett sig och kan sin lagstiftning. Viktigt att peka på vad lagen säger och vilka konsekvenser det kan bli så att samtliga närvarande får del av detta samtidigt. Det har till och med hänt att den som klagat blivit den skyldige.

Planera gärna så att du hinner besöka flera platser på samma dag. Ge rimlig tid till de platser där du ska träffa markägare och lägg oanmälda platsbesök i slutet av dagen.

Tips på bemötande

Var alltid förberedd så att du kan ställa de rätta frågorna. Läs på före tillsynsbesöket. Fundera över om du ska kontakta fastighetsägaren/ verksamhetsutövaren före besöket och boka tid. Om du förbokar besöket är det bra att redan i förväg komma överens om hur inspektionen ska gå till och varför du vill komma till platsen. Vid besöket, tänk på följande:

 • Presentera dig med hela namnet när du kommer till platsen. Du bör alltid kunna visa legitimation eftersom det tydligt visar var du kommer ifrån. Det kan vara bra att lämna visitkort i början för att underlätta för den du besöker att komma ihåg ditt namn.
 • Ställ öppna frågor. Förutsätt inte att någon har gjort ett eventuellt fel med avsikt. ’Varför har du inte sökt tillstånd till dammen?’ är en sluten fråga. ’Har du sökt tillstånd till dammen?’ är en öppen fråga.
 • Visa fastighetsägaren/verksamhetsutövaren de foton som du har tagit. Då vet hen vilka bilder som du använder som underlag i ärendet.
 • Innan du åker från platsen är det bra att sammanfatta besöket enkelt och tydligt. Förklara vad som händer nu och hur uppföljningen ser ut. Fråga hur lång tid fastighetsägaren/verksamhetsutövaren behöver på sig för att åtgärda eventuella problem.
 • Uppmuntra fastighetsägaren/verksamhetsutövaren att höra av sig om det finns frågor.