Avvakta prövning

Om den som är berörd av tillsynen kommer in med en ansökan om dispens och/eller tillstånd i efterhand är det lämpligt att göra halt i tillsynsärendet tills det att ärendet om dispens eller tillstånd är prövat. Ansökan kan bara göras på den berördas initiativ, men tillsynsmyndigheten kan tipsa om och när denna möjlighet finns.

Det finns inget särskilt lagstöd i miljöbalken som säger att du får söka dispens eller tillstånd i efterhand eller att tillsynsmyndigheten ska ge en verksamhetsutövare eller markägare möjlighet att ansöka om dispens och/eller tillstånd i efterhand. Det finns inte heller lagstöd som ger tillsynsmyndigheten rätt att avvisa en ansökan i efterhand för att åtgärderna redan vidtagits. Däremot finns det rättspraxis som visar att det ingår i tillsynsmyndighetens utredningsplikt att vidta lämpliga åtgärder för att få klarhet i fråga om dispens eller tillstånd (se till exempel MÖD M9743-14).

Även den nya förvaltningslagen som tydligare betonar serviceplikten gentemot medborgarna talar för att tillsynsmyndigheten ska upplysa om möjligheten till att ansöka om dispens och tillstånd i efterhand.

Om den berörde har ansökt om dispens och/eller tillstånd i efterhand, i vissa fall då efter information från tillsynsmyndigheten, kan inte en sådan ansökan avvisas enbart på den grund att ansökan har kommit in i efterhand.

Tillstånd till vattenverksamhet lämnas av Mark- och miljödomstol. Dispens- och tillstånd till markavvattning prövas av länsstyrelsen utom i vissa fall som prövas av Mark- och miljödomstolen.

För att förebygga en skada kan verksamhetsutövaren göra ändrings- och lagringsarbeten och få ett godkännande av mark- och miljödomstol enligt 11 kap 16 § i efterhand. Ansökan i efterhand kan även göras för lagningsarbeten efter en skada för att begränsa än värre skador. (MÖD 2008:21).

Det går inte att göra en anmälan om vattenverksamhet i efterhand.

Handläggningen av ärendet

En upplysning om att ansökan om dispens och/eller tillstånd kan göras i efterhand lämnas i samband med någon av kommuniceringarna i ärendet. En ansökan i efterhand kan göras för hela eller delar av överträdelserna i ett tillsynsärende.

I det fall ansökan om dispens eller tillstånd görs i efterhand kommer myndigheten att avvakta med beslut i tillsynsärendet tills det att prövningen av dispens och/eller tillstånd är avklarad.

När en ansökan om dispens och/eller tillstånd kommer in ska den prövas som om anläggning inte fanns eller som om objektet inte hade varit borttaget eller skadat.

Det är upp till den sökande att visa att det finns särskilda skäl för dispens. Det kan underlätta i tillsynsärendet om den sökande exempelvis lämnar in foton som visar på den ursprungliga situationen. Detta underlag kan användas i tillsynsärendet. Annars är det tillsynsmyndigheten som har skyldighet att ta fram underlag som visar på att det finns anledning till föreläggande om rättelse.

Om den sökande inte lämnar tillräcklig information i ansökan ska ärendet avvisas och tillsynsärendet kan gå vidare.

Om prövningen visar att dispens och tillstånd kan lämnas ska ett beslut om avskrivning av tillsynsärendet tas. Det kan också göras som ett ”dubbelbeslut”, alltså dispens och tillstånd meddelas och tillsyn avskrivs.

En annan möjlig utgång i ärendet är att en del objekt eller delar av ett objekt lämnas dispens/tillstånd och andra får avslag. Då ska tillsynen avskrivas för det som lämnas dispens/tillstånd och föreläggande göras för det som inte lämnas dispens/tillstånd.

Tänk på att

Du kan spara mycket tid på att ta beslut i dispens-/tillstånds- och tillsynsärendet samtidigt. Men var ändå noga med att hålla isär dispens- och tillståndsprövningen från tillsynen genom att ha separata ärenden. Fördelen är att du får ett samlat beslut och i det fall att ärendet blir överklagat kan ärendena hanteras samlat i domstol. Se exempel på mall för ett sådant ”dubbelbeslut” om markavvattning.