Kommunicering

Kommunicering handlar om att den som är mottagare av ett föreläggande ska få möjlighet att ta del av beslutsunderlaget. Krav på kommunicering gäller det material som tillförts ärendet av någon annan än den beslutet riktas mot.

Varför kommunicera?

Kommunicering behövs när till exempel utredningsuppgifter tillkommit och då det är nödvändigt att förankra punkterna i föreläggande eller förbud med mottagaren. Eventuellt vite ska också kommuniceras. Kommunicering kan vara ett bra sätt att undvika onödiga överklaganden. Vid kommunicering kan det även komma fram att mottagaren redan vidtagit nödvändiga åtgärder. Då kan tillsynsärendet avslutas. I samband med kommuniceringen kan det inträffa att mottagaren inser allvaret och utför begärda åtgärder utan att myndigheten behöver förelägga.

När måste du kommunicera?

Förvaltningslagen ställer vissa grundläggande krav på kommunicering (se 25 § förvaltningslagen). Kraven gäller när det är fråga om myndighetsutövning, vilket det alltid är vid ett föreläggande eller förbud. Det gäller för en uppgift som har tillförts ärendet av annan. Det som mottagaren redan känner till sedan tidigare och upplysts om behöver inte kommuniceras. Uppgifter om vilka lagregler som gäller och kunskaper om naturen som myndigheten har, är inte att se som uppgifter som har tillförts ärendet av annan. Sådana uppgifter behöver inte kommuniceras.

Yttrande

Om man ska kommunicera så ska mottagaren få tillfälle att yttra sig. Mottagaren behöver inte delges. Myndigheten har fullgjort sina skyldigheter om man skickat kommuniceringen med vanlig post- eller till en e-mailadress. Mottagaren bör få skälig tid (ofta cirka två veckor) och ett sista svarsdatum bör naturligtvis anges.

Undantag

Det finns undantag från plikten att kommunicera (se 25 § i förvaltningslagen). Flera undantag är inte aktuella för ärenden om vattenverksamhet enligt miljöbalken. Det finns emellertid undantag för brådskande fall (3 p.).

Kommunicering om föreläggande och förbud

När du ska kommunicera om föreläggande och förbud är det bra att tänka på följande:

  • Skriv ett förslag till föreläggande eller förbud som skickas till berörd.
  • Tydliggör att det än så länge är fråga om ett förslag. Du kan välja mellan att skriva samman ditt förslag till beslut med ett missiv eller bara ha ett, oftast förkortat, förslag till beslut. Det finns fördelar med bägge alternativen.
  • Det är viktigt att de konkreta åtgärderna som ska utföras av den berörda tydligt framgår av förslaget till föreläggandet/förbudet.
  • Det ska finnas laghänvisning, motivering till föreläggandet eller förbudet, förslag till vitesbelopp (om det är aktuellt) och datum då den berörda senast ska svara. Läs mer om innehållet i ett föreläggande/förbud.
  • Har det tillkommit nya utredningsuppgifter som den berörda inte fått ta del av ska de kommuniceras.
  • Om en dispens- och tillståndsprövning kan göras i efterhand ska tillsynsmyndigheten informera om det.

Mallar för kommunicering av föreläggande