Enhetlig tillsynsredovisning

Vi startar ett nytt projekt som fått namnet ”Enhetlig tillsynsredovisning”. Bakgrunden är att länsstyrelserna i nuläget redovisar tillsynsbehov, planerad tillsyn och utfall av genomförd tillsyn på flera olika sätt i olika sammanhang. De redovisningar som görs är inte helt synkroniserade i vad som efterfrågas och redovisas, bland annat genom att det skiljer sig åt vilka verksamhetskoder (VÄS) som ska ingå. Redovisningarna kan därför inte jämföras fullt ut och det ger en splittrad bild av hur länsstyrelsernas tillsynsbehov ser ut jämfört med vilka resurser som avsätts i tillsynsplan, och utfallet av genomförd tid när året är slut.

Projektets mål är att försöka få en mer enhetlig redovisning och planering av tillsynen för länsstyrelserna. I detta ligger att se över modellen för behovsutredning, vilka tidredovisningskoder som ska användas och hur ett årshjul för planering och uppföljning bör se ut. Ett syfte med projektet är att länsstyrelsernas redovisning ska kunna ge en bättre bild av hur de genomför sitt uppdrag. Här finns en koppling till regeringsuppdraget Effektivare tillsyn, deluppdrag 2. Målet är också att arbeta nära Naturvårdsverket för en samsyn kring redovisning enligt förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT) 10 kapitel §§ 3 och 4 samt miljötillsynsförordningen 3 kapitel § 21.

Projektplan Enhetlig tillsynsredovisning

Projektdeltagare

Anna Helsing Abrahamsson,  Länsstyrelsen Halland
Kristina Höök Patriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland 
Weronica Klasson,  Länsstyrelsen Östergötland
Klas Köhler, Länsstyrelsernas samordnare för förorenade områden
Lotta Sahlin Skoog, Miljösamverkan Sverige