Verksamhetsplan 2025-2027

Styrgruppen fattade slutligt beslut om verksamhetsplan för åren 2025-2027 vid sitt möte den 13 juni. Verksamhetsplanen är utformad som en rullande treårsplan. År ett blir planen mer i detalj medan den år två och tre blir av grövre slag. Uppdatering görs årligen varför det behöver finnas ett tillräckligt stort utrymme för nya insatser under de kommande åren.

De nya projekt som ingår i verksamhetsplanen är:

  • Hantering av förorenade muddermassor från mindre muddringsprojekt/Upplägg av muddermassor
  • Skogsbruksåtgärder i anslutning till Natura 2000-områden
  • Förebyggande grön tillsyn
  • Bedömning av om en ekonomisk säkerhet är tillräcklig inom tillsynen
  • Tillsynskampanj vattenuttag
  • Förstudie för länsstyrelseakademi på miljöområdet – pilot miljötillsyn

Om något eller några av de ovan nämnda projekten inte kan bemannas kommer något eller några av följande projekt att påbörjas istället:

  • Cirkularitet i tillsyn och prövning/Cirkulär ekonomi i praktiken
  • Tillsyn på livsmedelsindustrier och slakterier med fokus på avloppsutsläpp och avfallshantering
  • Tillsyn djurparker

Verksamhetsplan 2025-2027 (pdf)