Operativ tillsyn

Planerad tillsyn

Genom att bedriva planerad tillsyn kan kommunen se till att kontroll och rättelse genomförs i de områden där strandskyddets värden är särskilt höga. Om tillsynsmyndigheten enbart bedriver tillsyn där överträdelser rapporterats in av allmänhet och grannar är det stor risk att tillsynen av strandskyddet slår orättvist. Tillsynen blir dessutom beroende av att någon anmäler överträdelser. Om kommunen däremot planerar strandskyddstillsynen och på eget initiativ kontrollerar att bestämmelserna efterlevs, riktas tillsynsresurserna till de platser där de gör mest nytta. Att planera och strukturera strandskyddstillsynen främjar också likabehandling och ökar rättssäkerheten. Den planerade tillsynen kan organiseras i kampanjform.

Att driva tillsynskampanjer

Urval, prioriteringar och avgränsningar

Det är upp till varje kommun att bestämma den egna tillsynsinsatsens inriktning och omfattning. Att välja ett lagom stort antal kontrollplatser är förstås viktigt, så att man säkert vet att man har resurser att snabbt komma till beslut i de tillsynsärenden som startas. Ett förslag är att tillsynen avgränsas till områden som ska vara allemansrättsligt tillgängliga och ha fri passage.

Analys

Eftersom det inte är möjligt att kontrollera alla strandskyddade områden på en gång är det en bra idé att börja med de områden som är särskilt värdefulla för friluftslivet. Börja med att fundera över vilka områden inom kommunen som är flitigt besökta och där en tillsynsinsats skulle kunna öka den allemansrättsliga tillgängligheten. Finns platser som allmänheten ofta har frågor eller lämnar tips om, som handlar om hinder i eller privatisering av strandnära områden? Finns riksintressen för friluftsliv eller turism och rörligt friluftsliv i kommunen? Kolla också var strandskydd och olika typer av områden som bedöms ha särskilt höga naturvärden överlappar varandra. Det kan t.ex. vara kommunala naturreservat, utpekade områden i naturvårdsplan/naturvårdsprogram eller områden av riksintresse för naturvård eller nyckelbiotoper.

Välj område

Utifrån analysen ovan väljs sedan ett lagom stort område ut, exempelvis en mindre ö eller sjö, eller en begränsad kuststräcka. En fördel med att välja ett samlat område är att de som är föremål för tillsynen inte känner sig lika utpekade om även grannarnas fastigheter granskas. Acceptansen för tillsynen kan då bli större.

Man kan också välja ett mindre antal fastigheter/begränsade områden på olika platser i kommunen där man känner till eller misstänker att överträdelser sker eller har skett. Det kan vara ett alternativ om man efter analysen inte lyckas peka ut något område där tillsyn skulle vara särskilt befogat.

Fokusera gärna även på sådant som kan hindra allmänheten från att nå eller vistas vid strandlinjen. Exempelvis kan man välja att enbart ha tillsyn på de fastigheter som ligger närmast vattnet, i områden där det finns flera fastigheter mellan strandlinjen och strandskyddsgränsen. Tillsynsbehovet kan vara särskilt stort när en bostadsfastighet ligger nära vattnet, men där området mellan fastigheten och strandlinjen ska vara allemansrättsligt tillgängligt.

Inte för många objekt/platser

Att driva ett tillsynsärende helt i mål kan kräva en del tid, särskilt om ett föreläggande överklagas. Det är därför viktigt att antalet ärenden inte blir fler än vad man har resurser och tid för. Välj hellre något färre objekt/platser om ni är osäkra på hur mycket arbete ni kommer kunna lägga ner.

Presentation om tillsynskampanjer (ppt)

Händelsestyrd tillsyn

Anmälningar från allmänheten eller grannar om eventuella överträdelser av strandskyddsbestämmelserna  betraktas som tips. Till skillnad från tillsyn efter en anmälan om exempelvis dålig inomhusmiljö, då den enskildes intressen ska beaktas och där den som hör av sig kan vara sakägare, ska endast allmänna intressen beaktas vid strandskyddstillsyn. Dessa allmänna intressen bevakas av ansvarig tillsynsmyndighet. (En enskilds talerätt i strandskyddsärenden är begränsad (se exempelvis MÖD 2001:29 och MÖD 2004:55). En enskild anmälare kan, förutom att lämnas tips om vad som inträffat till myndigheten, som huvudregel inte medverka eller ha synpunkter på tillsynen. Detsamma gäller större föreningar (vilka dock i vissa fall kan ha rätt att överklaga beslut om strandskyddsdispenser). Efter ett inkommet tips är det alltså tillsynsmyndighetens uppgift att driva ärendet vidare. Det är viktigt att detta klargörs för tipsaren och de som är berörda av tillsynen.

Läs mer

För processchema för enskilda tillsynsärenden se: Naturtillsyn, (miljosamverkansverige.se)