Handläggarguide för dispensprövning

Vi har tagit fram en guide för dispensprövning där du som handläggare steg för steg går igenom de olika delarna som processen för dispensgivning innehåller.

I guiden finns de tolv stegen i processen i punktform. Gå igenom dem i nummerordning och klicka på det alternativ som stämmer överens med ditt ärende. Under respektive ja- och nej-alternativ i de olika stegen finns kompletterande information.

Guiden är ursprungligen framtagen av Regeringens Strandskyddsdelegation.

Hur ska jag använda guiden?

Guiden är tänkt att styra prövningen till rätt fråga i det enskilda fallet så att prövningen inte handlar om huruvida det finns särskilda skäl för dispens när frågan egentligen borde vara om en åtgärd alls är förbjuden eller inte.

Måste jag följa alla stegen i nummerordning?

Du måste alltid först pröva om ansökan har kommit in till rätt myndighet, annars saknas behörighet att pröva övriga frågor. Du får till exempel inte pröva om platsen är strandskyddad eller om en åtgärd är förbjuden om du arbetar på en kommun och det är länsstyrelsen som är första instans (och vice versa).

Om du väl har kommit fram till att ansökan skickats till rätt instans kan det ibland underlätta prövningen att göra den i annan ordning än enligt denna processbeskrivning.

Anta att det är tveksamt om platsen för en sökt dispens ligger inom strandskyddat område eller inte. Det kanske krävs ett platsbesök för att avgöra detta. Anta att det samtidigt framstår som självklart att den sökta åtgärden inte är förbjuden. Då behövs inte någon dispens och du kan avvisa ansökan för att åtgärden är tillåten oavsett om området är strandskyddat eller inte.

Du kan dock inte pröva frågan om särskilda skäl och senare steg innan du vet om dispensplikt alls råder. Är du osäker ska du alltid följa den ordning som föreslås här.

Först måste du ta ställning till om ansökan skickats till rätt myndighet: kommunen eller länsstyrelsen.
Gäller dispensen något av följande:

 • Byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg?
 • Ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i 7 kap. miljöbalken än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har beslutats av någon annan än en kommun?

 

JA: Länsstyrelsen beslutar. Arbetar du på en kommun ska du alltså skicka ansökan till länsstyrelsen efter kontakt med sökanden och avskriva ärendet.

Arbetar du på en länsstyrelse ska du fortsätta prövningen. Gå till steg 2.

Nej: Kommunen beslutar. Arbetar du på en länsstyrelse ska du alltså skicka ansökan till kommunen efter kontakt med sökanden och avskriva ärendet.

Arbetar du på en kommun ska du fortsätta prövningen. Gå till steg 2.

När du är säker på vem som beslutar ska du pröva om strandskydd råder på platsen. Detta kan vara lite knepigt eftersom det regleras i lag, länsstyrelsebeslut och detaljplaner. Det kan också finnas gamla beslut att ta hänsyn till. Du kan därför behöva kolla upp vad som gäller i ditt län.

Ligger den sökta åtgärden inom strandskyddat område?

JaFortsätt bedömningen. Gå till steg 3.

NejOm platsen ligger utanför strandskyddat område ska någon dispens inte prövas utan ansökan avvisas (eller avskrivas efter kontakt med sökanden). Strandskyddsreglerna hindrar därmed inte att sökanden utför åtgärden.

Gäller dispensen någon av följande åtgärder?

 • Uppföra nya byggnader.
 • Ändra en byggnad (exempelvis ombyggnad) om ändringen hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
 • Ändra användningen av en byggnad om ändringen hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
 • Utföra andra anläggningar eller anordningar (exempelvis brygga eller pir), om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt.
 • Grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses ovan.
 • Åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

 

JaFortsätt bedömningen. Gå till steg 4.

NejDå är åtgärden inte förbjuden och ansökan ska inte prövas utan ansökan avvisas (eller avskrivas efter kontakt med sökanden). Strandskyddsreglerna hindrar därmed inte att sökanden utför åtgärden.

Även om du kommit fram till att den sökta åtgärden är förbjuden enligt huvudregeln i 7 kap. 15 § MB kan det finnas undantag från förbudet. Dessa undantag finns bland annat i 7 kap. 16 § MB.

Är det fråga om någon av följande åtgärder som är undantagna från förbudet (7 kap. 16 § MB och förarbeten)?

 • Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som
  • inte avser att tillgodose bostadsändamå,
  • om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln,
  • de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet och
  • om näringen medför ett ekonomiskt tillskott av betydelse till näringsidkaren.
 • Verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen.
 • Verksamheter eller åtgärder som omfattas av ett tillstånd enligt miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken.
 • Byggande av allmän väg enligt en fastställd vägplan enligt väglagen.
 • Byggande av en allmän järnväg enligt en fastställd järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg.


Ja: Om du svarade Ja för att det är fråga om en åtgärd som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och samtliga angivna punkter är uppfyllda, då ska dispens inte prövas utan ansökan avvisas (eller avskrivas efter återkallelse av sökanden). Strandskyddsreglerna hindrar därmed inte att sökanden utför åtgärden. Läs mer i skriften Areella näringar och strandskydd (pdf)

Om du istället svarade Ja för att verksamheten eller åtgärden har annat tillstånd eller för att det är fråga om allmän väg eller järnväg är åtgärden inte heller dispenspliktig och ansökan ska avvisas (eller avskrivas efter återkallelse av sökanden). I dessa situationer ska strandskyddsbestämmelserna i stället tillämpas inom ramen för prövningarna enligt miljöbalken, föreskrifter meddelade med stöd av balken, väglagen eller järnvägslagen. Sådana ärenden hanteras av länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen eller av Trafikverket.

Nej: Om det inte finns något undantag från förbuden ska du fortsätta prövningen av dispensansökan. Gå till steg 5.

Ja: Då är åtgärden undantagen och dispensansökan ska inte prövas utan avvisas (eller avskrivas efter återkallelse av sökanden). Strandskyddsreglerna hindrar därmed inte att sökanden utför åtgärden. Ett beslut om undantag för kompletteringsåtgärder kan innehålla flera förutsättningar. Ta därför del av det beslut som eventuellt gäller för ditt län. Läs på din länsstyrelses webbplats.

Nej: Om det inte finns något undantag från förbuden ska du fortsätta prövningen av dispensansökan. Gå till steg 6.

Ligger den aktuella platsen inom detaljplanerat område eller gäller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen?

Ja: Strider den dispenssökta åtgärden mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna? (Observera att frågan om eventuellt upphävt strandskydd hanteras i steg 2 i denna process. Här är det övriga detaljplanbestämmelser som avses.) Gå till steg 6.1.

Nej: Fortsätt bedömningen. Gå till steg 7.

Om det endast är fråga om små avvikelser som inte motverkar syftet med planen kan du fortsätta bedömningen i steg 7.

I annat fall måste du avslå ansökan om dispens. En dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser enligt 2 kap. 6 § tredje stycket i miljöbalken.

Är den tänkta åtgärden inom ett område som stämmer in på någon eller några av nedanstående punkter?

Det vill säga; finns det särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c-d §? Läs mer om särskilda skäl på Naturvårdsverkets webbsida.

Det finns särskilda skäl endast om området:

 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften?
 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen?
 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området?
 4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området?
 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området?
 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse?
 7. Det är ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) och det är
  • ett enstaka en- eller tvåbostadshus som avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus eller
  • byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd som bidrar till utvecklingen av landsbygden.

Ja: Fortsätt prövningen i steg 8 om strandskyddets syften. 

Nej: Då ska ansökan troligen avslås. Innan en ansökan avslås måste en intresseavvägning mellan det allmänna och det enskilda intresset göras (7 kap. 25 § miljöbalken). Vid denna intresseavvägning kan man även beakta andra omständigheter än de som i 7 kap. 18 c–d §§ anges som skäl för dispens (se MÖD 2020:2 I och II). Utrymmet för att ge dispens för en åtgärd som inte ryms inom 18 c–d §§ är dock mycket litet (jfr NJA 2020 s. 1129).

Är en dispens förenlig med strandskyddets syfte att långsiktigt:

 1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och
 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten?

 

Observera att åtgärden måste vara förenlig med strandskyddets båda syften. Strider åtgärden mot ett av syftena ska dispensansökan avslås.

Ja: Fortsätt prövningen. Gå till steg 9.

Nej: Dispensansökan avslås.

Ett dispensbeslut ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om fri passage är omöjlig med hänsyn till den sökta byggnadens eller anläggningens funktion.

Tänk på att: Kravet på fri passage gäller utöver kravet på särskilt skäl och kravet på förenlighet med strandskyddets syften.

 • Om du ska bevilja strandskyddsdispens efter att ha gått igenom alla steg i processen ska du alltså försäkra dig om att dispensbeslutet säkerställer fri passage.
 • Om du däremot kommit fram till att kravet på fri passage inte gäller på grund av att den sökta byggnaden eller anläggningens funktion, behöver fri passage inte säkerställas i beslutet.

 

Fortsätt prövningen. Gå till steg 10.

Bedöm i hur stor utsträckning mark ska få användas som tomt eller i övrigt för det avsedda ändamålet.

Om beslutet gäller en sådan byggnad som genererar en hemfridszon ska det innehålla en tomtplatsavgränsning där tomtplatsen ritas ut på en karta som bifogas beslutet. Om det är fråga om en annan anläggning eller anordning ska det i beslutet i stället anges i vilken utsträckning mark får tas i anspråk för ändamålet.

Tomtplatsavgränsning vid strandskyddsdispens (naturvardsverket.se)

Tänk på att: Gränsdragningen för tomtplatsen hänger nära samman med säkerställandet av en fri passage mot strandlinjen.

Efter en dispens kan det bli aktuellt att bilda en ny fastighet (avstyckning). I samband med avstyckningen kommer tomtplatsavgränsningen i dispensbeslutet att ligga till grund för utformningen av den nybildade fastigheten. Därför bör den mark som får användas som tomt också ges en lämplig utformning i fastighetsbildningslagens mening.

Fortsätt till steg 11.

Behövs villkor i dispensbeslutet för att säkerställa strandskyddets syften?

När du gör den här bedömningen ska du alltså tänka på att villkor inte får gå längre (kräva mer av den enskilde) än vad som krävs för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

JaRättsliga och faktiska förutsättningar
Har sökanden rättsliga och faktiska förutsättningar att följa/genomföra villkoren? Då kan du föreskriva sådana villkor. Tänk på att formulera dem tydligt så att de är lätta att rätta sig efter för den enskilde och enkla att följa upp vid tillsyn och överprövning.

Om villkor är motiverade av strandskyddets syften och en förutsättning för att kunna bevilja dispens men sökanden samtidigt inte har rättsliga och faktiska förutsättningar att följa dem ska ansökan i stället avslås.

Nej: Då ska du inte skriva några villkor i beslutet. Fortsätt till steg 12. 

Om du gått igenom hela denna guide utan att, utifrån dina egna bedömningar, uppmanats att avvisa, avskriva eller avslå ansökan så har du antagligen kommit fram till att du ska bevilja dispens. 

Minneslista vid beslut om dispens (naturvardsverket.se)