Tillsynsvägledning strandskyddstillsyn

Länsstyrelsen har i uppgift att vägleda kommunerna i det tillsynsarbete som kommunerna ska bedriva enligt miljöbalken. Länsstyrelsens tillsynsvägledning ska främja en effektiv och likvärdig operativ tillsyn och en rättssäker tillämpning. Den ska vidare stödja kommunen och bedrivas regelbundet och systematiskt.

Tillsyn

Tillsynsmyndigheten ska kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt vidta de åtgärder som behövs för att få till rättelse. Det är tillsynsmyndigheten som ska visa att en regelöverträdelse har inträffat. I varje enskilt fall, och för varje objekt, ska tillsynsmyndigheten även bedöma om det är rimligt att ställa krav på rättelse eller inte.

När ska kommunen respektive Länsstyrelsen pröva och bedriva tillsyn?

Som huvudregel är det kommunerna som prövar och bedriver strandskyddstillsyn. Länsstyrelsen prövar och bedriver endast tillsyn:

  • inom områden som skyddas enligt andra bestämmelser i 7 kap. miljöbalken, det vill säga inom nationalparker, naturreservat som är beslutade av Länsstyrelsen, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde landskapsbildsskydd samt Natura 2000,
  • när det rör byggande av en allmän väg, järnväg eller försvarsanläggning ( se 7 kap. 13 § miljöbalken och miljötillsynsförordningen 2011:13).