Tillsyn av vattenskyddsområden

De vattenskyddsområden som länsstyrelsen har tillsyn över ska finnas i behovsutredning och objektlista. Länsstyrelsen ska i sin tillsyn följa upp att föreskrifterna följs, en tillsyn som ofta prioriteras bort och som inte blir systematisk. Handläggningen av vattenskyddsområden är ofta fördelat på ett fåtal eller ibland enskilda handläggare som byts ofta. Utan en tydlig och vedertagen […]

Enhetlig tillsynsredovisning

Spång över en våtmark

Vi startar ett nytt projekt som fått namnet ”Enhetlig tillsynsredovisning”. Bakgrunden är att länsstyrelserna i nuläget redovisar tillsynsbehov, planerad tillsyn och utfall av genomförd tillsyn på flera olika sätt i olika sammanhang. De redovisningar som görs är inte helt synkroniserade i vad som efterfrågas och redovisas, bland annat genom att det skiljer sig åt vilka […]

Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

Våren 2023 startades projektet ”Revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn”. Syftet med detta projekt är att göra det lätt för länsstyrelserna att följa upp och utvärdera kommunernas tillsyn samt att skapa likvärdig bedömning av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken i hela landet. Projektet ska revidera det tidigare framtagna materialet från 2018. Projektplanen hittar du här […]

Tillsynskampanj vattenuttag

Att tillsynen över uttag av vatten är eftersatt har konstaterats i flera omgångar. Därför har just tillsyn av vattenuttag identifierats som ett fokusområde inom den nationella strategin för miljöbalkstillsyn. En av aktiviteterna inom fokusområdet handlar om att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt. Aktiviteten samordnas av Miljösamverkan Sverige.  Syftet med projektet är att ge förutsättningar för länsstyrelserna att […]