Enhetlig tillsynsredovisning

Spång över en våtmark

Vi startar ett nytt projekt som fått namnet ”Enhetlig tillsynsredovisning”. Bakgrunden är att länsstyrelserna i nuläget redovisar tillsynsbehov, planerad tillsyn och utfall av genomförd tillsyn på flera olika sätt i olika sammanhang. De redovisningar som görs är inte helt synkroniserade i vad som efterfrågas och redovisas, bland annat genom att det skiljer sig åt vilka […]

Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

Våren 2023 startades projektet ”Revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn”. Syftet med detta projekt är att göra det lätt för länsstyrelserna att följa upp och utvärdera kommunernas tillsyn samt att skapa likvärdig bedömning av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken i hela landet. Projektet ska revidera det tidigare framtagna materialet från 2018. Projektplanen hittar du här […]

Tillsynskampanj vattenuttag

Att tillsynen över uttag av vatten är eftersatt har konstaterats i flera omgångar. Därför har just tillsyn av vattenuttag identifierats som ett fokusområde inom den nationella strategin för miljöbalkstillsyn. En av aktiviteterna inom fokusområdet handlar om att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt. Aktiviteten samordnas av Miljösamverkan Sverige genom en tillsynskampanj.  Syftet med kampanjen är att ge förutsättningar […]

Solcellsanläggningar på mark

Solcellsanläggning på mark

Solcellsanläggningar på mark blir allt vanligare i stora delar av landet och de ökar snabbt både i antal och storlek. Med detta följer en hel del utmaningar för myndigheterna. Vintern 2023 startade Miljösamverkan Sverige projektet Solcellsanläggningar på mark. Syftet med projektet är att reda i hur ärendena ska hanteras eftersom detta inte alltid är självklart. […]