Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

Våren 2023 startades projektet ”Revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn”. Syftet med detta projekt är att göra det lätt för länsstyrelserna att följa upp och utvärdera kommunernas tillsyn samt att skapa likvärdig bedömning av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken i hela landet. Projektet ska revidera det tidigare framtagna materialet från 2018. Projektplanen hittar du här (PDF)

Projektgrupp

  • Cecilia von Platen, Länsstyrelsen Skåne
  • Erika Holgersson, Länsstyrelsen Jämtland (till och med december 2023)
  • Karin Wiklund, Länsstyrelsen Östergötland
  • Lotta Sahlin Skoog, Länsstyrelsen Västra Götaland
  • Maria Almstedt, Länsstyrelsen Kalmar
  • Sara Wahrby, Miljösamverkan Sverige

Tidigare projekt om uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

Mellan 2017-2018 genomfördes det första projektet om uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn. Läs mer om detta projekt nedan.

Projektgruppen arbetade fram ett handläggarstöd som ska underlätta länsstyrelsernas arbete med uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn. Förhoppningen är att göra länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering effektivare och av bättre kvalitet. Utvärderingen ska bli bättre, mer regelbunden och mer enhetlig. På så sätt skapas förutsättningar för en bättre kontinuitet på uppföljningen, och som en följd av detta att kommunernas tillsyn förbättras. Genom att länsstyrelserna har likartade frågeställningar och gemensamma bedömningsgrunder vid bedömning av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken blir det lättare att jämföra resultaten i hela landet.

Projektet fokuserade på uppföljning av miljöfarlig verksamhet eftersom det är vanligast med överlåtelse av tillsyn inom detta område. Det finns även andra tillsynsområden som kan vara överlåtna till kommunerna men handläggarstödet innehåller, med några få undantag, inte specifika frågor kring den tillsynen.

Handläggarstödet färdigställdes i november 2018.

​Anders Adolfsson, ​Länsstyrelsen Dalarna
​Mats Bergström, ​Länsstyrelsen Värmland
​Stefan Hellmin, ​Länsstyrelsen Stockholm
​​Erika Holgersson, ​Länsstyrelsen Jämtland
​​Göran Jansson, ​Länsstyrelsen Skåne
​Karl-Oskar Lund, ​Länsstyrelsen Jönköping
​Lotta Sahlin Skoog, ​Länsstyrelsen Västra Götaland
​Ingela Höök, ​Miljösamverkan Sverige