Nyheter

Anmälningspliktiga vattenverksamheter

Projektet om anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker är färdigt. Det framtagna materialet i sin helhet finns åtkomligt för länsstyrelserna på en intern samarbetsyta för vatten och

Fälthandbok om invasiva främmande arter

Miljösamverkan Sverige har tagit fram en fälthandbok om invasiva främmande arter (IAS) som riktar sig till all fält- och tillsynspersonal på länsstyrelserna. Länsstyrelsens personal rör

Invasiva främmande arter – mallar

Det kan i många fall vara svårt för länsstyrelserna att kommunicera beslut och förelägganden gällande invasiva främmande arter. Det finns heller ingen nationell likriktning hos