Länsstyrelser i gemensam tillsynskampanj vid grunda havsvikar

En grund havsvik med en brygga och en stenpir.

Grunda havsvikar är fokus för en gemensam tillsynskampanj inom strandskydd för ett antal länsstyrelser. Kontroller kommer ske i slutet av augusti och september i värdefulla strandmiljöer.

Grunda havsvikar är viktiga för biologisk mångfald. Sjögräsängar, blåstångsklippor och långgrunda sandbottnar är förutsättningar för fiskyngel, smådjur och vadarfåglar. Samtidigt är grunda havsvikar attraktiva för mänskliga anläggningar, till exempel bryggor, pirar och sjöbodar. Dessa kan påverka växt- och djurliv samt friluftsliv negativt. Kontrollerna i kampanjen kommer att ske på dessa anläggningar inom strandskyddsområdena. Länsstyrelsen utreder även om anläggningarna är tillåtet utförda eller inte. Ofta är det privatpersoner som är ägare, men det kan också vara företag.

Tillsynskampanjen vid grunda havsvikar drivs av Miljösamverkan Sverige som är länsstyrelsernas samverkansorganisation i miljöbalksfrågor. Kampanjen är en del av den nationella tillsynsstrategin och den uppfyller också regeringens uppdrag om att utöka strandskyddstillsynen i år.

– Genom att samla länsstyrelserna i en gemensam insats kan vi stötta i tillsynsarbetet så att det blir effektivt och rättssäkert, säger projektledare Kristina Höök Patriksson.

Följande länsstyrelser deltar i kampanjen:

  • Kalmar
  • Stockholm
  • Västerbotten
  • Västra Götaland
  • Östergötland