Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden

Handlingsplaner

Pågående miljöfarliga verksamheter måste förbättra sin egenkontroll med avseende på förorenade områden. För att uppfylla miljömålen och erhålla högre miljönytta krävs det åtgärder för att komma till rätta med föroreningarna. En handlingsplan är därför ett hjälpmedel för att den aktuella verksamhetsutövaren både ska kunna bedriva egenkontroll på ett bra och genomtänkt sätt och verka för […]

Bedömning av miljöpåverkan

Projektgruppen för Bedömning av miljöpåverkanobbar

Länsstyrelserna har, enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966), till uppgift att göra bedömningar om ett ärende innebär betydande miljöpåverkan eller inte. Ett beslut om betydande miljöpåverkan går inte att överklaga och därmed saknas praxis. Detta ställer höga krav på länsstyrelserna att skriva välmotiverade beslut. Ett välmotiverat beslut underlättar dessutom ofta kommande tillståndsprocess. Från 2021 till 2023 arbetade Miljösamverkan […]

Att leva med BAT-slutsatser

Välkommen till vårt handläggarstöd Att leva med BAT-slutsatser. Det är tänkt att vara ett hjälpmedel för dig som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet som klassas som industriutsläppsverksamhet. I dessa fall finns parallella regelverk i form av villkor i miljöbalkstillstånd och BAT-slutsatser att förhålla sig till. Allt fler beslutade BAT-slutsatser har nu börjat gälla, därmed […]

PFAS vid deponier

PFAS vid deponier

Frågan om utsläpp av PFAS från deponier är aktuell och komplicerad. Många avfallsslag innehåller per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS). Befintliga reningsmetoder vid deponier är inte anpassade för att avlägsna PFAS från lakvattnet. PFAS sprids därför till omgivande mark och vatten där de utgör en risk för människors hälsa och miljön under lång tid framöver. Miljösamverkan […]