Bedömning av miljöpåverkan

Länsstyrelserna har, enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966), till uppgift att göra bedömningar om ett ärende innebär betydande miljöpåverkan eller inte. Ett beslut om betydande miljöpåverkan går inte att överklaga och därmed saknas praxis. Detta ställer höga krav på länsstyrelserna att skriva välmotiverade beslut. Ett välmotiverat beslut underlättar dessutom ofta kommande tillståndsprocess.

Från 2021 till 2023 arbetade Miljösamverkan Sverige med projektet Bedömning Av Miljöpåverkan. Syftet med projektet var att:

  • underlätta arbetet med bedömning av miljöpåverkan för handläggare och verksamhetsutövare
  • bidra till en ökad samsyn mellan länsstyrelserna när det gäller miljöbedömningar
  • möjliggöra ett kvalitetssäkrat och likriktat arbetssätt för beslut om betydande miljöpåverkan

Projektet har vidareutvecklat den checklista som togs fram under ett tidigare projekt; ”Samråd enligt 6 kap. miljöbalken”. Verktyget består av en Excel-fil som grundar sig i 11-13 §§ miljöbedömningsförordningen och omfattar 9 och 11 kap. miljöbalken, såväl helprövning som ändringstillstånd. Detta är ett utvecklingsprojekt som ställt höga krav på kompetens och kreativitet. Verktyget finns tillgängligt internt inom länsstyrelserna till stöd för handläggarna. Verktyget för täkt hittar du på miljöskydds samarbetsyta under handläggarnätverket för täkter. Verktyget för vatten hittar du på vatten och miljömåls samarbetsyta under handläggarnätverket för vattenverksamhet.

Projektgrupp

Sedigheh Abdollhai, Länsstyrelsen i Dalarnas län (från mars 2022)

Karl-Martin Calestam, Länsstyrelsen i Stockholms län

Julia Holm, Länsstyrelsen i Jönköpings län (från mars 2022)

Andreas Johansson, Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Maria Lundgren, Länsstyrelsen i Västernorrlands län

Erik Sundqvist, Länsstyrelsen i Dalarnas län (till mars 2022)

Carina Lif, Miljösamverkan Sverige

Anna Lejon, Miljösamverkan Sverige