Utvinningsavfall – täkter

Syftet med detta projekt är att underlätta för tillsyns- och prövningsmyndigheterna i arbetet med utvinningsavfallsanläggningar vid täkter. Förordning (2013:319) om utvinningsavfall omfattar gruvor och täkter. Lagstiftningen är främst anpassad för gruvverksamhet vilket medför att hanteringen av utvinningsavfall från täkter är en utmaning för såväl verksamhetsutövare som tillsynsmyndigheter. Vårt fokus ligger på avbaningsmassor från täkter och […]

Ensade ärendeprocesser

process

Länsstyrelserna arbetar med en mängd olika ärendetyper inom området tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet (9 kap. miljöbalken). Trots att det är samma lagstiftning arbetar länen inte helt lika utan ärendeprocesserna skiljer sig delvis åt. Vi behöver dels ensa och utveckla våra registreringsrutiner, dels ta fram nationella handböcker samt mallar och rutiner. Detta medför en […]

Villkor för dagvatten från miljöfarliga verksamheter

Dagvatten

Dagvatten från verksamhetsområden är ofta förorenat och samtidigt svårt att kontrollera. Förutom föroreningar så följer även gammalt spill och damm med regnvattnet till recipienten. Eftersom både föroreningshalter och nederbörd varierar kraftigt medför detta att det är svårt att få representativa mätvärden samtidigt som det blir svårt att hitta rätt nivå på villkoren. Hösten 2021 startade […]

Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden

Handlingsplaner

Pågående miljöfarliga verksamheter måste förbättra sin egenkontroll med avseende på förorenade områden. För att uppfylla miljömålen och erhålla högre miljönytta krävs det åtgärder för att komma till rätta med föroreningarna. En handlingsplan är därför ett hjälpmedel för att den aktuella verksamhetsutövaren både ska kunna bedriva egenkontroll på ett bra och genomtänkt sätt och verka för […]