Ensade ärendeprocesser

process

Länsstyrelserna arbetar med en mängd olika ärendetyper inom området tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet (9 och 10 kap. miljöbalken). Trots att det är samma lagstiftning arbetar länen inte helt lika utan ärendeprocesserna skiljer sig delvis åt. Vi behöver dels ensa och utveckla våra registreringsrutiner, dels ta fram nationella handböcker samt mallar och rutiner. Detta […]

Villkor för dagvatten från miljöfarliga verksamheter

Dagvatten

Dagvatten från verksamhetsområden är ofta förorenat och samtidigt svårt att kontrollera. Förutom föroreningar så följer även gammalt spill och damm med regnvattnet till recipienten. Eftersom både föroreningshalter och nederbörd varierar kraftigt medför detta att det är svårt att få representativa mätvärden samtidigt som det blir svårt att hitta rätt nivå på villkoren. Hösten 2021 startade […]

Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden

Handlingsplaner

Pågående miljöfarliga verksamheter måste förbättra sin egenkontroll med avseende på förorenade områden. För att uppfylla miljömålen och erhålla högre miljönytta krävs det åtgärder för att komma till rätta med föroreningarna. En handlingsplan är därför ett hjälpmedel för att den aktuella verksamhetsutövaren både ska kunna bedriva egenkontroll på ett bra och genomtänkt sätt och verka för […]

Bedömning av miljöpåverkan

Projektgruppen för Bedömning av miljöpåverkanobbar

Länsstyrelserna har, enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966), till uppgift att göra bedömningar om ett ärende innebär betydande miljöpåverkan eller inte. Ett beslut om betydande miljöpåverkan går inte att överklaga och därmed saknas praxis. Detta ställer höga krav på länsstyrelserna att skriva välmotiverade beslut. Ett välmotiverat beslut underlättar dessutom ofta kommande tillståndsprocess. Hösten 2021 startade Miljösamverkan Sverige projektet […]