Utvinningsavfall – täkter

Syftet med detta projekt var att underlätta för tillsyns- och prövningsmyndigheterna i arbetet med utvinningsavfall vid täkter. Förordningen (2013:319) om utvinningsavfall omfattar gruvor och täkter. Lagstiftningen är främst anpassad för gruvverksamhet vilket medför att hanteringen av utvinningsavfall från täkter är en utmaning för såväl verksamhetsutövare som tillsynsmyndigheter. Projektet startade våren 2022 och avslutades i februari […]

Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar

Sedan den 1 januari 2023 har kommunerna och länsstyrelserna nya arbetsuppgifter vad gäller ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar. För kommunerna som tillsynsmyndighet innebär det att de, om särskilda skäl finns, kan besluta att en verksamhet inte får bedrivas om inte länsstyrelsen gjort en bedömning i fråga om säkerhet. För länsstyrelserna innebär det att bedöma och […]

Ensade ärendeprocesser

process

Länsstyrelserna arbetar med en mängd olika ärendetyper inom området tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet (9 kap. miljöbalken). Trots att det är samma lagstiftning arbetar länen inte helt lika utan ärendeprocesserna skiljer sig delvis åt. Vi behöver dels ensa och utveckla våra registreringsrutiner, dels ta fram nationella handböcker samt mallar och rutiner. Detta medför en […]

Villkor för dagvatten från miljöfarliga verksamheter

Dagvatten

Miljösamverkan Sveriges styrgrupp beslutade i oktober 2023 att avsluta detta projekt utan slutresultat eftersom projektgruppen inte har kunnat bemannas. Dagvatten från verksamhetsområden är ofta förorenat och samtidigt svårt att kontrollera. Förutom föroreningar så följer även gammalt spill och damm med regnvattnet till recipienten. Eftersom både föroreningshalter och nederbörd varierar kraftigt medför detta att det är […]