Villkor för dagvatten från miljöfarliga verksamheter

Miljösamverkan Sveriges styrgrupp beslutade i oktober 2023 att avsluta detta projekt utan slutresultat eftersom projektgruppen inte har kunnat bemannas.

Dagvatten från verksamhetsområden är ofta förorenat och samtidigt svårt att kontrollera. Förutom föroreningar så följer även gammalt spill och damm med regnvattnet till recipienten. Eftersom både föroreningshalter och nederbörd varierar kraftigt medför detta att det är svårt att få representativa mätvärden samtidigt som det blir svårt att hitta rätt nivå på villkoren.

Hösten 2021 startade Miljösamverkan Sverige projektet Villkor och försiktighetsmått för förorenat dagvatten från miljöfarliga verksamheter. Syftet med projektet är att skapa ett handläggarstöd med tydlig vägledning för handläggarna. Projektet ska även arbeta fram en gemensam syn på dagvattenhanteringen och på så vis skapa gemensamma villkor och försiktighetsmått.