Ensade ärendeprocesser

Länsstyrelserna arbetar med en mängd olika ärendetyper inom området tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet (9 kap. miljöbalken). Trots att det är samma lagstiftning arbetar länen inte helt lika utan ärendeprocesserna skiljer sig delvis åt. Vi behöver dels ensa och utveckla våra registreringsrutiner, dels ta fram nationella handböcker samt mallar och rutiner. Detta medför en kvalitetssäkring, likartad bedömning och regelförenkling av vår ärendehantering.

Syftet med projektet var att ge en övergripande bild av ärendetyper inom tillsyn av miljöfarlig verksamhet, inom länsstyrelsen kallad VHT 555, och vilka mallar och processer som finns samt ensa, kvalitetssäkra och förenkla rutiner och mallar inom miljöskyddsområdet.

Inom projektet har vi arbetat fram några nya samarbetsytor för tillsyn av miljöfarlig verksamhet som finns internt inom länsstyrelserna, tagit fram två rutiner; ”Marknadskontroll” (PDF) och ”Tillsyn av miljöfarlig verksamhet” (PDF) samt uppdaterat och tagit fram fem mallar enligt nedan. Mallarna finns i länsstyrelsernas ärendehanteringssystem Platina.

 • Tillsynsrapport
 • Beslut för avslut av miljörapport
 • Generell föreläggandemall
 • Anmälan om ändring (i tre varianter)
 • Driftstörning

Projektet började i februari 2022 och slutade i maj 2023.

Projektdeltagare

 • Annefrid Karlsson, Länsstyrelsen Värmland
 • Elisabeth Persson, Länsstyrelsen Östergötland
 • Patrik Karlsson, Länsstyrelsen Skåne
 • Sabine Fell, Länsstyrelsen Kalmar
 • Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige
 • Sara Wahrby, Miljösamverkan Sverige