Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar

Sedan den 1 januari 2023 har kommunerna och länsstyrelserna nya arbetsuppgifter vad gäller ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar. För kommunerna som tillsynsmyndighet innebär det att de, om särskilda skäl finns, kan besluta att en verksamhet inte får bedrivas om inte länsstyrelsen gjort en bedömning i fråga om säkerhet. För länsstyrelserna innebär det att bedöma och besluta om säkerhet även för små avfallsanläggningar. Eftersom arbetsuppgiften är ny har det funnits ett behov av att i samverkan ta fram ett handläggarstöd till länsstyrelserna och tillsynsvägledning till kommunerna.

Projektplan Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar (pdf)

Etapp 1 av projektet färdigställdes i juni 2023 och ett handläggarstöd har arbetats fram av projektgruppen. Tanken är att uppdatera stödet i en etapp 2 när det finns mer erfarenhet vid kommuner och länsstyrelser av att hantera ärenden inom området.

Handläggarstödet innehåller resonemang om vilka de särskilda skälen kan vara samt en del utgångspunkter för kommunens respektive länsstyrelsens bedömning. Kort uttryckt kan man säga att kommunerna bör utgå från det de rimligtvis kan känna till om verksamheten och verksamhetsutövaren inom ramen för tillsynen medan länsstyrelsen bör ta ett bredare perspektiv framför allt när det gäller de ekonomiska förutsättningarna.

Om säkerhet krävs kan avsnittet Bedömning av säkerhetens storlek utgöra ett stöd och vi visar också två exempel på historiska ärenden där kostnader framgår som exempel. Stödet innehåller en beskrivning av ärendeprocessen vid länsstyrelsen samt två mallar för beslut. Mycket har inte kunnat tas fram, vi har noterat en del av det i avsnittet Fortsatt behov av stöd för handläggningen.

Handläggarstöd Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar (pdf)

Projektdeltagare

Anders Bertholdsson, Länsstyrelsen Skåne
Annika Hansson, Länsstyrelsen Skåne
Mikael Anjar Ödegården, Länsstyrelsen Kalmar
Therese Byström, Länsstyrelsen Västra Götaland
Jenny Håkansson, Naturvårdsverket
Jenny Jonsson, projektledare, Länsstyrelsen Västra Götaland