Aktualisering av tillsynsplansmodellen

Miljösamverkan Sverige tog fram en modell för tillsynsplan i projektet ”Optimal tillsynsplan” år 2010–2011. Modellen togs fram flera år innan projektet om behovsutredning genomfördes. Eftersom modellen för behovsutredning kastade omkull väsentliga begrepp inom tillsynen behövde modellen för tillsynsplan uppdateras så att de båda planeringsmodellerna korrelerar med varandra. Syftet med projektet var att arbeta fram ett […]

Smartare tillsynsprojekt

En streckgubbe håller upp ett stort förstoringsglas och tittar igenom det.

Tillsynsprojekt, eller ”tillsynskampanjer”, är ett effektivt och uppskattat format på tillsynsvägledning. Inom ramen för de regionala miljösamverkan och inom Miljösamverkan Sverige genomförs årligen flera tillsynsprojekt och det är ofta ett framgångsrikt och uppskattat arbetssätt för de deltagande tillsynsmyndigheterna. ​De nationella myndigheterna, med undantag för Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket, har i första hand valt andra metoder att […]

Modell för behovsutredning

Projektet har tagit fram en modell för behovsutredning. Modellen bygger på det material som togs fram inom ett föregående projekt om behovsutredning som Miljösamverkan Sverige bedrev under åren 2012-2014. Syftet har varit att: Modellen publicerades för första gången i augusti 2016 och en större översyn gjordes under 2017. Under oktober 2018 gjordes några mindre justeringar. […]

Samråd enligt kapitel 6 i miljöbalken

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett nytt handläggarstöd kring samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Utgångspunkten är Naturvårdsverkets vägledning samt tidigare handläggarstöd från Miljösamverkan Sverige. Projektet avslutades våren 2020. Handläggarstödet för samråd enligt 6 kap. miljöbalken innehåller många delar. Förutom rapporten finns processchema, stöd för bedömning av betydande miljöpåverkan, informationsfolder till verksamhetsutövare och en rad mallar […]