Modell för behovsutredning

Projektet har tagit fram en modell för behovsutredning. Modellen bygger på det material som togs fram inom ett föregående projekt om behovsutredning som Miljösamverkan Sverige bedrev under åren 2012-2014.

Syftet har varit att:

  • Ta fram en modell för behovsutredning som möjliggör jämförelser mellan länsstyrelserna,
  • Modellen ska vara enkel och innebära så få individuella bedömningar som möjligt samt vara så lika som möjligt för alla verksamhetsområden,
  • Modellen ska svara upp mot redovisning enligt FAPT kap 10 § 4.

Modellen publicerades för första gången i augusti 2016 och en större översyn gjordes under 2017. Under oktober 2018 gjordes några mindre justeringar. En större översyn av modellen gjordes återigen våren 2019. Under 2022 har naturdelen omarbetats i sin helhet och justerats inför 2024. Såväl modellbeskrivning som beräkningsfil är numera fristående inom sakområdet natur. Övriga delar har inte uppdaterats under 2022 varför det kan finnas mindre fel inom dessa områden. Vi hoppas kunna uppdatera modellen i sin helhet under 2024.

OBS vid länsstyrelsernas redovisning enligt FAPT kap 10 § 4 i februari 2024 ska båda beräkningsfilerna skickas till Naturvårdsverket.

Behovsutredning modell (pdf)

Behovsutredning beräkning (excel)

Behovsutredning naturtillsyn mall (docx)

Behovsutredning naturtillsyn modell (pdf)

Behovsutredning naturtillsyn beräkning (excel)

Länsstyrelsens roll enligt förordningen

Länsstyrelserna ska årligen redovisa kostnader och inkomster för vissa typer av arbete. Detta framgår i 10 kapitlet i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Enligt 4§ i samma förordning ska länsstyrelserna även redovisa beräknade kostnader för nödvändiga tillsynsåtgärder som enligt länsstyrelsernas bedömning inte kan täckas av avgifterna enligt FAPT. Länsstyrelserna ska vidare ange skälen för sina bedömningar samt samverka för en enhetlig redovisning. Redovisningen ska ske till Naturvårdsverket.

Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Deltagare

​Erika Andersson, ​Länsstyrelsen Västmanland
Ina Barkskog, Länsstyrelsen Västmanland
Elin Iseskog, Länsstyrelsen Östergötland
​Anna Helsing Abrahamsson, ​Länsstyrelsen Halland
Kristina Höök Patriksson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Madeleine Karlsson, ​Länsstyrelsen Kronoberg
Klas Köhler, Länsstyrelsernas samordnare för förorenade områden
​Mats Rydgård, ​Länsstyrelsen Västra Götaland
Lotta Sahlin Skoog, Länsstyrelsen Västra Götaland
​Lena Strömvall, ​Länsstyrelsen Västmanland
Emilia Wolfhagen, Länsstyrelsen Uppsala
Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige