Enhetlig tillsynsredovisning

Spång över en våtmark

Vi startar ett nytt projekt som fått namnet ”Enhetlig tillsynsredovisning”. Bakgrunden är att länsstyrelserna i nuläget redovisar tillsynsbehov, planerad tillsyn och utfall av genomförd tillsyn på flera olika sätt i olika sammanhang. De redovisningar som görs är inte helt synkroniserade i vad som efterfrågas och redovisas, bland annat genom att det skiljer sig åt vilka […]

Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn

Våren 2023 startades projektet ”Revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn”. Syftet med detta projekt är att göra det lätt för länsstyrelserna att följa upp och utvärdera kommunernas tillsyn samt att skapa likvärdig bedömning av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken i hela landet. Projektet ska revidera det tidigare framtagna materialet från 2018. Projektplanen hittar du här […]

Kompetens och utbildning

Miljösamverkan Sverige har under åren 2021-2023 arbetat med att leda deluppdrag 3, om kompetens och utbildning, i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken”, M2020/01034/Me. Syftet med deluppdraget var att stärka professionen hos personer som arbetar med miljötillsyn samt formulera tydliga krav på kompetens för att tillsynsmyndigheten ska kunna utföra myndighetsuppdraget […]

Ensade ärendeprocesser

process

Länsstyrelserna arbetar med en mängd olika ärendetyper inom området tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet (9 kap. miljöbalken). Trots att det är samma lagstiftning arbetar länen inte helt lika utan ärendeprocesserna skiljer sig delvis åt. Vi behöver dels ensa och utveckla våra registreringsrutiner, dels ta fram nationella handböcker samt mallar och rutiner. Detta medför en […]