Kompetens och utbildning

Miljösamverkan Sverige har fått i uppdrag att leda deluppdrag 3 i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken” M2020/01034/Me. Syftet med deluppdrag 3 är att stärka professionen hos personer som arbetar med miljötillsyn samt formulera tydliga krav på kompetens för att tillsynsmyndigheten ska kunna utföra myndighetsuppdraget effektivt. Uppdraget ska leverera Kriterier […]

Ensade ärendeprocesser

process

Länsstyrelserna arbetar med en mängd olika ärendetyper inom området tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet (9 kap. miljöbalken). Trots att det är samma lagstiftning arbetar länen inte helt lika utan ärendeprocesserna skiljer sig delvis åt. Vi behöver dels ensa och utveckla våra registreringsrutiner, dels ta fram nationella handböcker samt mallar och rutiner. Detta medför en […]

Aktualisering av tillsynsplansmodellen

Miljösamverkan Sverige tog fram en modell för tillsynsplan i projektet ”Optimal tillsynsplan” år 2010–2011. Modellen togs fram flera år innan projektet om behovsutredning genomfördes. Eftersom modellen för behovsutredning kastade omkull väsentliga begrepp inom tillsynen behövde modellen för tillsynsplan uppdateras så att de båda planeringsmodellerna korrelerar med varandra. Syftet med projektet var att arbeta fram ett […]

Smartare tillsynsprojekt

En streckgubbe håller upp ett stort förstoringsglas och tittar igenom det.

Tillsynsprojekt, eller ”tillsynskampanjer”, är ett effektivt och uppskattat format på tillsynsvägledning. Inom ramen för de regionala miljösamverkan och inom Miljösamverkan Sverige genomförs årligen flera tillsynsprojekt och det är ofta ett framgångsrikt och uppskattat arbetssätt för de deltagande tillsynsmyndigheterna. ​De nationella myndigheterna, med undantag för Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket, har i första hand valt andra metoder att […]