Kompetens och utbildning

Miljösamverkan Sverige har fått i uppdrag att leda deluppdrag 3 i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken” M2020/01034/Me. Syftet med deluppdrag 3 är att stärka professionen hos personer som arbetar med miljötillsyn samt formulera tydliga krav på kompetens för att tillsynsmyndigheten ska kunna utföra myndighetsuppdraget effektivt.

Uppdraget ska leverera:

 • Kriterier för vilken kompetens inom tillsynen som behövs.
 • En analys av konsekvenserna av ett lagstadgat krav på att den personal som utför tillsyn ska ha relevant utbildning och erfarenhet för de uppgifter som ska utföras.
 • En plan för fort- och vidareutbildning för personer som arbetar med tillsyn.

Lämna synpunkter på förslag till kriterier

Nu finns  förslag på fyra kriterier för kompetens hos tillsynsmyndigheterna. Vi presenterar dem nedan.

Nästa steg i processen är att samla in synpunkter på kriterierna från dig som arbetar med tillsyn enligt miljöbalken.

Formulär för att lämna synpunkter 

Formuläret för utskrift (PDF) (om du vill diskutera ditt svar tillsammans med andra)

Bidra gärna med dina synpunkter!  Formuläret är öppet till och med  17 oktober 2022.                    

Förslag till kriterier för kompetens

Klicka på +tecknen så får du hela texten med ett kort förtydligande.

Förslag till kriterier- för utskrift (PDF)

Tillsynsmyndigheten ska ha tillgång till jurist/jurister med kompetens inom förvaltnings- och miljörätt. 

Förtydligande:

 • Exempelvis genom anställd miljöjurist eller avtal med annan kommun eller juristföretag.
 • Inspektören/handläggaren ska lätt kunna komma i kontakt med jurist för snabba svar.
 • Juristen kan granska beslut och ge vägledning i krångliga ärenden.
 • Juristen ska ha kunskaper inom myndighetens arbetsområden. I detta ingår att hålla sig uppdaterad inom lagstiftning och rättspraxis.

Tillsynsmyndigheten ska säkerställa att den kompetens som krävs för att utöva tillsyn finns tillgänglig. Kompetensen identifieras i myndighetens behovsutredning och tillsynsplan.

Förtydligande:

 • Förutsätter att myndigheten har en aktuell behovsutredning och tillsynsplan som omfattar myndighetens hela ansvarsområde. 
 • Behovsutredning och tillsynsplan ligger till grund för säkerställande av kompetensen. 
 • Olika tillsynsmyndigheter har skilda kompetensbehov inom främst sak- och branschområden.
 • Om kompetens saknas inom den egna organisationen kan den till exempel säkras genom samverkansavtal eller andra former av samverkan.
 • Med kompetens menas kunskap inom:
          – grundläggande förvaltnings- och miljölagstiftning
          – tillsynsmetodik, kommunikation och bemötande
          – sak- och branschkunskap

Tillsynsmyndigheten ska upprätta en kompetensutvecklingsplan för de som utövar tillsyn och säkerställa att planen går att genomföra.

Förtydligande: 

 • Planen ses lämpligen över årligen.
 • Med genomföra menas att tillsynspersonalen ska få tid till och stöttning av sin chef att fortbilda sig. 
 • Kompetensutvecklingsplanen ska vara på individnivå.
 • Kompetensutvecklingsplanen behöver anpassas efter den aktuella behovsutredningen och tillsynsplanen.
 • Kompetensutvecklingsplanen behöver anpassas efter vilka fokusområden som pekas ut i strategin för miljöbalkstillsyn.

Tillsynsmyndigheten ska säkerställa att nyanställda erhåller den kompetens som behövs för att kunna utöva tillsyn på ett rättssäkert, effektivt och enhetligt sätt. 

Förtydligande:

 • Exempelvis genom introduktionsprogram.
 • Kan exempelvis genomföras genom att gå bredvid en handledare på tillsyn i början av anställningen, besöka en närliggande tillsynsmyndighet för att se hur de jobbar, få beslut och skrivelser granskade av en mer erfaren kollega.
 • Nyanställda bör även introduceras i ”kommunikation och bemötande”.
 

Regeringsuppdraget genomförs i samverkan mellan Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna. För deluppdrag 3 har en arbetsgrupp tillsatts med representanter från alla myndigheter:

Camilla Zetterberg, Kemikalieinspektionen

Elin Stenberg, Folkhälsomyndigheten

Hanna Lindgren, Jordbruksverket

Ivi Pettersson, Havs- och vattenmyndigheten

Karin Bovin, Länsstyrelsen Jönköping

Linda Helgstedt, Länsstyrelsen Jönköping

Malin Andersson, Miljösamverkan Väst

Monika Magnusson, Naturvårdsverket

Ulrica Nymberg, Länsstyrelsen Kronoberg

Carina Lif, Miljösamverkan Sverige

Sara Wahrby, Miljösamverkan Sverige

Läs mer om hela regeringsuppdraget på Naturvårdsverkets webbsida.

 

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.