Kompetens och utbildning

Miljösamverkan Sverige har under åren 2021-2023 arbetat med att leda deluppdrag 3, om kompetens och utbildning, i regeringsuppdraget ”Att främja en mer effektiv och enhetlig tillsyn enligt miljöbalken”, M2020/01034/Me. Syftet med deluppdraget var att stärka professionen hos personer som arbetar med miljötillsyn samt formulera tydliga krav på kompetens för att tillsynsmyndigheten ska kunna utföra myndighetsuppdraget effektivt.

Vi hade i uppdrag att leverera:

 • Kriterier för vilken kompetens inom tillsynen som behövs.
 • En analys av konsekvenserna av ett lagstadgat krav på att den personal som utför tillsyn ska ha relevant utbildning och erfarenhet för de uppgifter som ska utföras.
 • En plan för fort- och vidareutbildning för personer som arbetar med tillsyn.   

Resultat

Regeringsuppdraget innehåller tre olika deluppdrag, varav kompetens och utbildning är ett av dem. Alla deluppdragen redovisas i samma rapport med tillhörande bilagor. Resultatet från deluppdraget om kompetens och utbildning hittar du i kapitel 2.5 i slutredovisningen samt i bilaga 3 och 4. Dokumenten hittar du på Naturvårdsverkets webbplats

Om regeringsuppdraget

Regeringsuppdraget genomfördes i samverkan mellan Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk och länsstyrelserna. För deluppdrag 3 tillsattes en arbetsgrupp med representanter från alla myndigheter:

 • Camilla Zetterberg, Kemikalieinspektionen
 • Elin Stenberg, Folkhälsomyndigheten
 • Hanna Lindgren, Jordbruksverket
 • Ivi Pettersson, Havs- och vattenmyndigheten
 • Karin Bovin, Länsstyrelsen Jönköping
 • Linda Helgstedt, Länsstyrelsen Jönköping
 • Malin Andersson, Miljösamverkan Väst
 • Monika Magnusson, Naturvårdsverket
 • Ulrica Nymberg, Länsstyrelsen Kronoberg
 • Carina Lif, Miljösamverkan Sverige
 • Sara Wahrby, Miljösamverkan Sverige