Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar

Nu finns första versionen av ett handläggarstöd för länsstyrelserna när det gäller den nya arbetsuppgiften att bedöma och besluta om säkerheter för vissa anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. Erfarenheten av att hantera dessa ärenden är begränsad men projektgruppen, där länsstyrelser och Naturvårdsverket deltog, har med bidrag från referenspersonerna sammanfattat det vi kommit fram till så här långt. […]

Ensade ärendeprocesser

process

Inom projektet har vi arbetat fram några nya samarbetsytor för tillsyn av miljöfarlig verksamhet som finns internt inom länsstyrelserna, tagit fram två rutiner; ”Marknadskontroll” och ”Tillsyn av miljöfarlig verksamhet” samt uppdaterat och tagit fram fem mallar som finns inlagda länsstyrelsernas ärendehanteringssystem Platina. De två rutinerna finns att hämta på projektsidan. Övrigt material är enbart tillgängligt […]

Ny modell för tillsynsplan

För drygt tio år sedan arbetade Miljösamverkan Sverige fram en tillsynsplansmodell som nu behövde uppdateras av flera skäl. Den nya modellen vi arbetat fram är samlad och omfattar hela miljöbalken och angränsande lagstiftningar. Modellen baserar sig på länsstyrelsernas verksamhets- och ärendestruktur (VÄS) i likhet med vår behovsutredningsmodell. Lagens krav på tillsynsplan och tillsyn utgör grunden […]

Våra nya projekt 2023

2023

Planeringen inför 2023 har landat i att vi i första hand satsar på att starta dessa projekt nästa år: Solcellsansläggningar på mark, Cirkulär masshantering, Revidering av uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn och Tillsynskampanj uttag vatten. Mer information om projektförslagen hittar du i vår verksamhetsplan. Där kan du även läsa mer om de tre projekt som […]