Verksamhetsplan 2024-2026

Styrgruppen fattade beslut om verksamhetsplan för åren 2024-2026 vid sitt möte den 8 juni. Verksamhetsplanen är utformad som en rullande treårsplan. År ett blir planen mer i detalj medan den år två och tre blir av grövre slag. Uppdatering görs årligen varför det behöver finnas ett tillräckligt stort utrymme för nya insatser under de kommande […]

Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningar

Nu finns första versionen av ett handläggarstöd för länsstyrelserna när det gäller den nya arbetsuppgiften att bedöma och besluta om säkerheter för vissa anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. Erfarenheten av att hantera dessa ärenden är begränsad men projektgruppen, där länsstyrelser och Naturvårdsverket deltog, har med bidrag från referenspersonerna sammanfattat det vi kommit fram till så här långt. […]

Tillsynskampanj i naturtillsyn

Illustration som visar körskada i ett naturreservat

Miljösamverkan Sveriges nationella tillsynskampanj i naturtillsyn är igång med 13 deltagande länsstyrelser. Årets tema är att kontrollera villkor i givna dispenser och tillstånd inom områdesskydd, alltså till exempel strandskydd, biotopskydd eller naturreservat. Kampanjen är främst till nytta för att minska och motverka skador på naturvärden och människors friluftsliv. Kampanjen lever dock också upp till flera […]

Ensade ärendeprocesser

process

Inom projektet har vi arbetat fram några nya samarbetsytor för tillsyn av miljöfarlig verksamhet som finns internt inom länsstyrelserna, tagit fram två rutiner; ”Marknadskontroll” och ”Tillsyn av miljöfarlig verksamhet” samt uppdaterat och tagit fram fem mallar som finns inlagda länsstyrelsernas ärendehanteringssystem Platina. De två rutinerna finns att hämta på projektsidan. Övrigt material är enbart tillgängligt […]