Omprövning av vattenverksamheter – dammar

Reglerad sjö

I det här projektet fokuserar vi på omprövning av dammar som inte ingår i den nationella planen för vattenkraften. Vi arbetar fram ett handläggarstöd som beskriver hela processen – från det förberedande stadiet tills dess en omprövning prövats i domstol. Projektsidan för omprövning av vattenverksamheter – dammar

Anmälningspliktiga vattenverksamheter

våtmark varnhem klostersjön

Projektet om anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker är färdigt. Det framtagna materialet i sin helhet finns åtkomligt för länsstyrelserna på en intern samarbetsyta för vatten och miljömål. En övergripande rapport om handläggningsfrågor för anmälningspliktiga vattenverksamheter är även utlagd här på webben. Projektsidan för Anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker

Ensade ärendeprocesser

process

Länsstyrelserna arbetar med en mängd olika ärendetyper inom området tillsyn och prövning av miljöfarlig verksamhet (9 och 10 kap. miljöbalken). Trots att det är samma lagstiftning arbetar länen inte helt lika utan ärendeprocesserna skiljer sig delvis åt. Vi behöver dels ensa och utveckla våra registreringsrutiner, dels ta fram nationella handböcker samt mallar och rutiner.  Ensade […]

Fälthandbok om invasiva främmande arter

Framsida av fälthandbok IAS

Miljösamverkan Sverige har tagit fram en fälthandbok om invasiva främmande arter (IAS) som riktar sig till all fält- och tillsynspersonal på länsstyrelserna. Länsstyrelsens personal rör sig inom en mängd olika miljöer och områden och det finns stor potential att öka inrapporteringen av IAS. En ökad inrapportering förbättrar chanserna att kunna sätta in de så viktiga […]