Checklistor i NikITa

Inom projektet har vi tagit fram checklistor som finns i länsstyrelsens gemensamma handläggarstöd inom miljöfarlig verksamhet (NikITa*). Tillsynsbesök av miljöfarlig verksamhet kan se olika ut både när det gäller bransch och vad som tillsynas. För att förenkla tillsynsbesöket för handläggaren och att göra tillsynsbesöken mer enhetliga har vi tagit fram anpassade checklistor. Projektet färdigställdes våren 2021.

I det inledande projektet har fyra checklistor tagits fram:

  • Förberedelse inför tillsynsbesöket
  • Egenkontroll
  • Avfallshantering
  • Energitillsyn

Förvaltningsobjekt miljöskydd är ansvariga för förvaltning av checklistorna och ytterligare checklistor efterfrågas för att på så sätt kunna skapa ett mer heltäckande material. Som komplement till checklistorna finns även en instruktion till checklistorna. Instruktionen ska vara ett stöd för hur man ska använda listorna där även syfte med frågan och lagkrav tydliggörs på ett annat sätt än vad som är möjligt i NikITa. Vi publicerar också wordfiler av checklistorna så att miljöinspektörer som inte har tillgång till NikITa kan komma åt och redigera innehållet efter behov.

Instruktion checklistor till NikITa (pdf)

Checklista för förberedelse inför tillsynsbesöket (docx)

Checklista för egenkontroll (docx)

Checklista för avfallshantering (docx)

Checklista för energitillsyn (docx)

Projektdeltagare

​Sabine Fell ​Länsstyrelsen Kalmar län
​Anna Eriksson ​Länsstyrelsen i Örebro län
​Marie-Louise Lüsch ​Länsstyrelsen i Jönköpings län
​Jill Lindstam ​Länsstyrelsen Östergötland
​Elin Einarson Lindvall (projektledare) ​Miljösamverkan Sverige

*NikITa är en förkortning av ”Nionde kap Industri- och Täkt anläggningar”.