Fyra nya projekt

Projektgruppen för Bedömning av miljöpåverkanobbar

Under november startade vi rekordmånga projekt: Bedömning av miljöpåverkan, Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden, Villkor för dagvatten från miljöfarliga verksamheter och Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk. Kika gärna in på projektsidorna. Där hittar du mer information om vad projekten handlar om. Bedömning av miljöpåverkan Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden […]

Bedömning av miljöpåverkan

Projektgruppen för Bedömning av miljöpåverkanobbar

Länsstyrelserna har, enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966), till uppgift att göra bedömningar om ett ärende innebär betydande miljöpåverkan eller inte. Ett beslut om betydande miljöpåverkan går inte att överklaga och därmed saknas praxis. Detta ställer höga krav på länsstyrelserna att skriva välmotiverade beslut. Ett välmotiverat beslut underlättar dessutom ofta kommande tillståndsprocess. Från 2021 till 2023 arbetade Miljösamverkan […]

Anmälan och tillsyn av vattenuttag

Närbild på en lång vattenslang.

Anmälan och tillsyn av vattenuttag Välkommen till Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd för anmälan och tillsyn av vattenuttag! Materialet omfattar främst ytvattenuttag som omfattas av 19 § 9 p. samt 10  p. förordning (1998:1388) om vattenverksamheter eftersom det är dessa ytvattenuttag som kan anmälas. I mindre omfattning behandlas emellertid även större ytvattenuttag och grundvattenuttag som är tillståndspliktiga […]

Anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive våtmarker

våtmark varnhem klostersjön

Anmälda vattenverksamheter är en vanlig ärendetyp enligt miljöbalken hos länsstyrelserna och de fem kommuner som har delegation för tillsyn av vattenverksamhet. Det kan idag ta onödigt lång tid att komma fram till lämpliga arbetssätt och formuleringar för kommunikation med verksamhetsutövarna under handläggningen. Ärenden handläggs inte på samma sätt överallt. Projektet skulle genomföra följande: Ta fram […]