Omprövning av vattenverksamheter – dammar

Reglerad sjö

I samband med prövningar enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft (NAP) ska länsstyrelsen bedriva tillsyn och även initiera de omprövningar som behövs för att vattenförekomster ska nå de fastställda miljökvalitetsnormerna. Till följd av NAP och för att nå syftet med densamma förväntas behovet av att länsstyrelsen driver omprövningar av dammar öka varför […]

Egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk

Egenkontrollen är generellt bristfällig vid landets vattenkraftverk. Samtidigt bedrivs det inte så mycket tillsyn och den tillsyn som bedrivs är inte enhetlig. Under 2019-2021 har projektet ”Rimlig egenkontroll vattenkraft” genomförts där ett handläggarstöd tagits fram. Som en fortsättning på det projektet har vi startat upp ”Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk” där vi tar fram det […]

Fyra nya projekt

Projektgruppen för Bedömning av miljöpåverkanobbar

Under november startade vi rekordmånga projekt: Bedömning av miljöpåverkan, Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden, Villkor för dagvatten från miljöfarliga verksamheter och Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk. Kika gärna in på projektsidorna. Där hittar du mer information om vad projekten handlar om. Bedömning av miljöpåverkan Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden […]

Bedömning av miljöpåverkan

Projektgruppen för Bedömning av miljöpåverkanobbar

Länsstyrelserna har, enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966), till uppgift att göra bedömningar om ett ärende innebär betydande miljöpåverkan eller inte. Ett beslut om betydande miljöpåverkan går inte att överklaga och därmed saknas praxis. Detta ställer höga krav på länsstyrelserna att skriva välmotiverade beslut. Ett välmotiverat beslut underlättar dessutom ofta kommande tillståndsprocess. Hösten 2021 startade Miljösamverkan Sverige projektet […]