Tillsynskampanj vattenuttag

Att tillsynen över uttag av vatten är eftersatt har konstaterats i flera omgångar. Därför har just tillsyn av vattenuttag identifierats som ett fokusområde inom den nationella strategin för miljöbalkstillsyn. En av aktiviteterna inom fokusområdet handlar om att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt. Aktiviteten samordnas av Miljösamverkan Sverige genom en tillsynskampanj.  Syftet med kampanjen är att ge förutsättningar […]

Omprövning av vattenverksamheter – dammar

I samband med prövningar enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft (NAP) ska länsstyrelsen bedriva tillsyn och även initiera de omprövningar som behövs för att vattenförekomster ska nå de fastställda miljökvalitetsnormerna. Till följd av NAP och för att nå syftet med densamma förväntas behovet av att länsstyrelsen driver omprövningar av dammar öka.   I projektet […]

Egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk

Egenkontrollen är generellt bristfällig vid landets vattenkraftverk. Samtidigt bedrivs det inte så mycket tillsyn och den tillsyn som bedrivs är inte enhetlig. Under 2019-2021 har projektet ”Rimlig egenkontroll vattenkraft” genomförts där ett handläggarstöd tagits fram. Som en fortsättning på det projektet startade vi upp ”Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk” där vi arbetade fram det material […]

Fyra nya projekt

Projektgruppen för Bedömning av miljöpåverkanobbar

Under november startade vi rekordmånga projekt: Bedömning av miljöpåverkan, Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden, Villkor för dagvatten från miljöfarliga verksamheter och Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk. Kika gärna in på projektsidorna. Där hittar du mer information om vad projekten handlar om. Bedömning av miljöpåverkan Handlingsplaner som verktyg vid tillsyn av förorenade områden […]