Tillsyn av vattenskyddsområden

De vattenskyddsområden som länsstyrelsen har tillsyn över ska finnas i behovsutredning och objektlista. Länsstyrelsen ska i sin tillsyn följa upp att föreskrifterna följs, en tillsyn som ofta prioriteras bort och som inte blir systematisk. Handläggningen av vattenskyddsområden är ofta fördelat på ett fåtal eller ibland enskilda handläggare som byts ofta. Utan en tydlig och vedertagen […]

Tillsynskampanj vattenuttag

Att tillsynen över uttag av vatten är eftersatt har konstaterats i flera omgångar. Därför har just tillsyn av vattenuttag identifierats som ett fokusområde inom den nationella strategin för miljöbalkstillsyn. En av aktiviteterna inom fokusområdet handlar om att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt. Aktiviteten samordnas av Miljösamverkan Sverige.  Syftet med projektet är att ge förutsättningar för länsstyrelserna att […]

Omprövning av vattenverksamheter – dammar

I samband med prövningar enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft (NAP) ska länsstyrelsen bedriva tillsyn och även initiera de omprövningar som behövs för att vattenförekomster ska nå de fastställda miljökvalitetsnormerna. Till följd av NAP och för att nå syftet med densamma förväntas behovet av att länsstyrelsen driver omprövningar av dammar öka.   I projektet […]

Egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk

Egenkontrollen är generellt bristfällig vid landets vattenkraftverk. Samtidigt bedrivs det inte så mycket tillsyn och den tillsyn som bedrivs är inte enhetlig. Under 2019-2021 har projektet ”Rimlig egenkontroll vattenkraft” genomförts där ett handläggarstöd tagits fram. Som en fortsättning på det projektet startade vi upp ”Verktygslåda för egenkontrolltillsyn på vattenkraftverk” där vi arbetade fram det material […]