Omprövning av vattenverksamheter – dammar

I samband med prövningar enligt den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft (NAP) ska länsstyrelsen bedriva tillsyn och även initiera de omprövningar som behövs för att vattenförekomster ska nå de fastställda miljökvalitetsnormerna. Till följd av NAP och för att nå syftet med densamma förväntas behovet av att länsstyrelsen driver omprövningar av dammar öka varför det behövs ett handläggarstöd kring detta.

Målet för projektet är att arbeta fram ett användarvänligt handläggarstöd som beskriver processen med en statligt initierad omprövning av dammar som inte ingår i den nationella planen – från det förberedande stadiet till dess att en omprövning prövats i domstol. I handläggarstödet belyser vi även processen med återkallelse av tillstånd som ett alternativ till omprövning.

Projektplan Omprövning av vattenverksamheter – dammar(pdf)

 

Projektdeltagare

Ina Barkskog, Länsstyrelsen Västmanland (till oktober 2022)
Anders Hagström, Länsstyrelsen Jämtland (till februari 2023)
Dan Hellman, Länsstyrelsen Västra Götaland
My Hansen Länsstyrelsen Jönköping (till februari 2023)
Elin Wallquist, Länsstyrelsen Kronoberg
Ingela Höök Miljösamverkan Sverige