Informationsmaterial Artskydd

Artskydd

Artskyddet är ett svårgenomträngligt område som berörs av flera nationella lagstiftningar samt internationella konventioner och direktiv. Det finns en stor kunskapsbrist om bestämmelserna, framför allt hos allmänhet och verksamhetsutövare. Länsstyrelsernas förebyggande tillsyn av artskyddet i form av informationsspridning har därför stor betydelse. För att underlätta den förebyggande tillsynen har Miljösamverkan Sverige i ett projekt tagit […]

Terrängkörning barmark

Två djupa däckspår syns över en barmark. Däckspåren är vattenfyllda.

Terrängkörning barmark Välkommen till Miljösamverkan Sveriges handläggarstöd för terrängkörning barmark. Vi hoppas bidra till en ökad samsyn när det gäller myndigheternas hantering av bland annat dispenser. Handläggarstöd till hjälp Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd för länsstyrelserna när det gäller hantering av dispenser från terrängkörningslagen. Vi har valt att använda begreppet dispens istället för […]

Samråd enligt kapitel 6 i miljöbalken

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett nytt handläggarstöd kring samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Utgångspunkten är Naturvårdsverkets vägledning samt tidigare handläggarstöd från Miljösamverkan Sverige. Projektet avslutades våren 2020. Handläggarstödet för samråd enligt 6 kap. miljöbalken innehåller många delar. Förutom rapporten finns processchema, stöd för bedömning av betydande miljöpåverkan, informationsfolder till verksamhetsutövare och en rad mallar […]

Ålen – en världsvan resenär

Illustration av en ål.

Vår europeiska ål (Anguilla anguilla) är starkt hotad. Invandringen av ålyngel har minskat drastiskt sedan 70-talet. Samtidigt är ålen en art vi fiskar för konsumtion. Vad kan vi göra för att skydda ålen? Här kan du läsa om det viktigaste du kan göra för att bidra till ålens överlevnad. Vi har även tagit fram ett […]