Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter

Miljösamverkan Sverige har under några år arbetat med flera olika projekt om invasiva främmande arter. På denna sida hittar du information om de olika projekten och länkar till våra publikationer. 

Fälthandbok

Miljösamverkan Sverige publicerade i december 2023 en tredje utgåva av den populära fälthandboken om invasiva främmande arter (IAS). Precis som den första utgåvan riktar sig den tredje till länsstyrelsernas fält- och tillsynspersonal. Fälthandboken har fler detalj- och jämförandebilder samt nio fler arter än den första utgåvan. Målet nu, precis som då, är att öka inrapporteringen av IAS i syfte att kunna sätta in åtgärder i tid. Fälthandboken har distribuerats till landets alla länsstyrelser.
 
Den andra utgåvan, som publicerades i början av 2022, utarbetades för kommunerna och var uppdaterad med den senaste informationen om arterna. Den fick även ett tillägg på nio arter. Fälthandboken riktar sig till kommunal personal som främst arbetar med tillsyn, avfall, park- och fritidsverksamhet, grävarbeten, förvaltning med mera och som därmed rör sig i flera olika typer av utomhusmiljöer. Denna utgåva skickades ut till samtliga kommuner.
 
Kommunerna har ett mycket viktigt uppdrag i arbetet mot invasiva främmande arter. De ansvarar exempelvis för att hindra spridning och ta bort förbjudna arter på egna fastigheter. I planering och skötsel av parker och andra grönytor har de möjlighet att förebygga användning och spridning av invasiva främmande arter. Även inom de kommunala återvinnings- och avfallsverksamheterna finns stora möjligheter att arbeta med information och motverka spridning.
 

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot beställningar av den tryckta versionen av fälthandboken. Boken är framtagen med särskilda medel och tryckt i en begränsad upplaga för endast statlig och kommunal personal. Vi hänvisar övriga intresserade till den digitala versionen.

Tillsynsprotokoll

Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett protokoll som kan användas vid tillsyn av växtimportörer, handelsträdgårdar, växtförsäljare, blomsterhandel eller liknande för att fånga upp förekomst av invasiva främmande arter. Som länsstyrelsehandläggare hittar du protokollet på den gemensamma samarbetsytan. Är du intresserad av protokollet utan att tillhöra en länsstyrelse, kontakta Miljösamverkan Sverige.

Mallar

Under 2022 arbetade vi i ett projekt fram mallar för information och förelägganden. Projektet är avslutat och mallarna finns i det länsstyrelseinterna ärendehanteringssystemet Platina.

Projektdeltagare Mallar

Lena Bondestad, Länsstyrelsen Norrbotten
Alexander Frisborg, Länsstyrelsen Västra Götaland (till och med maj 2022)
Elvira Isacsson-Nilsson, Länsstyrelsen Blekinge
Zsombor Károlyi, Länsstyrelsen Västmanland
Yvonne Liliegren, Länsstyrelsen Jönköping
Sara Toivonen Jonsson, Länsstyrelsen Jämtland (till och med april 2022)
Anna Lejon, Miljösamverkan Sverige

Handläggarstöd

Enligt EU:s förordning om invasiva främmande arter ska bland annat 66 listade arter utrotas eller begränsas om de påträffas i ett EU-land. Detta ställer stora krav på hanteringen kring denna nya ärendegrupp.

Ärendena förväntas bland annat innefatta beslut om eliminerings- eller begränsningsinsatser samt hantering av arter som det handlas med inom exempelvis akvarie- eller trädgårdsnäringar. Länsstyrelserna behöver bygga upp gemensamma rutiner så att beslutstagande och rapportering till EU sker på samma sätt och med samma effektivitet. Arbetet kommer att kräva samverkan mellan flera myndigheter.​

För att underlätta arbetet har projektet tagit fram ett handläggarstöd för en effektiv, kvalitativ och rättssäker handläggningsrutin. Handläggarstödet färdigställdes våren 2020.

Hantering av invasiva främmande arter – handläggarstöd (PDF)

Utbildningsmaterial

Samtidigt som handläggarstödet ovan arbetades fram tog projektgruppen även fram ett utbildningsmaterial om invasiva främmande arter. Det är i första hand anpassat för internutbildningar vid länsstyrelser, men delar av det kan även användas av till exempel kommuner.

Utbildningsmaterialet finns åtkomligt på länsstyrelsernas samarbetsyta för natur. Kontakta din länsstyrelse om du vill ha tillgång till materialet.

Presentation av utbildningsmaterialet, webbinarie, Youtube

Spellista med alla föreläsningar från webbinarie om invasiva arter, Youtube

Projektdeltagare handläggarstöd och utbildningsmaterial

Eric Bergwall, Länsstyrelsen Värmland
Lena Bondestad, Länsstyrelsen Norrbotten
Urban Gunnarsson, Länsstyrelsen Dalarna
Yvonne Liliegren, Länsstyrelsen Jönköping
Anna Lejon, Miljösamverkan Sverige