Strategisk naturtillsyn

Strategisk naturtillsyn är nödvändig för en effektiv tillsyn. Det handlar om att beräkna behov, planera och följa upp naturtillsynen. I planeringen ingår också att prioritera tillsynsområden och välja tillsynsstrategier och metoder. Det är obligatoriskt för en tillsynsmyndighet att utreda behovet av tillsyn och planera tillsynen.

Behovsutredning

När du arbetar med tillsynsplanering är behovsutredningen ett viktigt underlag. Miljösamverkan Sverige har haft en modell för behovsutredning sedan 2016 men den har omarbetats ett par gånger. Sedan 2022 finns en ny version för att beskriva och beräkna behov för naturtillsyn. Den är justerad inför 2024. Miljösamverkan Sverige ser kontinuerligt över modellen så att den är anpassad till naturtillsynens omfattning och regelverk.

Behovsutredning naturtillsyn mall (docx)

Behovsutredning naturtillsyn modell (pdf)

Behovsutredning naturtillsyn beräkning (xlsx)

Tillsynsplanering

Miljösamverkan Sverige har under 2022 tagit fram en modell för tillsynsplanering​​. Modellen kan underlätta arbetet med just tillsynsplaneringen. Tillsynsplanen ska beskriva prioriteringar, styrande mål och strategi, vilken tillsyn som kan utföras under rådande resurser samt uppföljning. Behovsutredningen utgör underlaget för tillsynsplanen.

Aktualisering av tillsynsplansmodellen (miljosamverkansverige.se)

Tillsynsstrategier och metoder

Den nationella tillsynsstrategin​ är ett viktigt underlag för länsstyrelsernas tillsynsplanering. För naturtillsyn finns tre fokusområden för åren 2022-2025; invasiva främmande arter, påverkan på grunda havsvikar och påverkan på naturvärden i odlingslandskapet. Du kan läsa mer om den nationella tillsynsstrategin på Naturvårdsverkets webbplats.

Nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken (naturvardsverket.se)

Miljösamverkan Sverige tog under 2018 fram en rapport om strategisk naturtillsyn. Rapporten togs fram efter en kartläggning av länsstyrelsernas arbete med prövning och tillsyn inom naturskyddade områden med mera.

Strategisk naturvårdstillsyn – slutrapport (PDF)

Fördjupad kartläggning (PDF)