Utredning – använd ej

I utredningsfasen behöver du koppla ihop dina iakttagelser i fält med inkommen förklaring. Eventuellt kan ytterligare kartstudier, flygfotostudier, kontroll av uppgifter med annan myndighet eller något helt annat vara nödvändigt. Ett riktigt detektivarbete med andra ord.

Underlag​

Vilka underlag som finns kan variera mellan länsstyrelserna. Äldre flygfoton kan beställas från lantmäteriet. Äldre kartor och fastighetsregister kan behöva granskas för att se när fastigheter har avstyckats och bildats.

Andra relevanta underlag är detaljplaner, bevarandeplaner, andra tillstånd och dispenser, bygglov, servitut, arrenden, relevanta domar med mera.

Flygfoton

Jämförelseserier av flygfoton kan vara användbara för att visa på överträdelser. Det kan exempelvis handla om biotopskydd som har försvunnit, bryggor som har tillkommit inom strandskydd med mera. Att använda flera årgångar av flygfoton kan ringa in när en överträdelse har skett i tid. På flygfoton kan också omfattningen av överträdelsen bli tydlig. Mätningar och jämförelser på flygfoton kan utgöra grunden för hur föreläggandet ska skrivas. Förutom de foton som länsstyrelserna själva har tillgång till finns användbara flygfoton i webbtjänsten www.kartbild.com. Där finns flygfoton från 1960- och 70-talen. Där kan också jämförelser göras direkt mot ett nutida flygfoto.

Äldre bildserier

På länsstyrelserna finns ibland äldre bildserier från till exempel slutet av 1970-talet eller början av 1980-talet. De är användbara framför allt för att visa på ”ursprungsläget” inom strandskyddat område. Det händer ofta att det uppges att ”bryggan har alltid funnits här”. Om det finns möjlighet kan det vara lämpligt att kontrollera dessa uppgifter mot en äldre bildserie. I det fallet att de berördas uppgifter inte stämmer med bildserien ska länsstyrelsen visa bilden för de berörda innan ett beslut fattas med stöd av bilden.

Äldre kartor

Den ekonomiska kartan är ett exempel på en äldre karta som ibland kan vara ett bra underlag att gå tillbaka till för att förstå vad som hänt på platsen. Ett exempel kan vara igenlagda biotopskyddade diken. Den första frågan att ställa sig är om det som tagits bort överhuvudtaget är biotopskyddade miljöer. Ett dike ska vara vattenförande eller hålla fuktig markyta åtminstone större delen av året för att vara skyddat. Den ekonomiska kartan kan ibland ge vägledning om hur beständiga dikena har varit över tid och i så fall om det är troligt att de varit biotopskyddade.

Google Street View

Det finns en funktion i Google Maps som kallas för Street View. Den funktionen kan i vissa fall vara användbar för att konstatera och bevisa överträdelse. Det är användbart när något har hänt i närheten av större vägar, där Google-fotografering från vägen har gjorts. En förutsättning för att funktionen ska kunna användas som bevis på att en olovlig åtgärd, är att Google-fotograferingen gjorts innan överträdelsen gjordes. Om du tror att du kan ha användning för den här funktionen, se till att spara ner en skrämdump från Google streetview så fort som möjligt under ärendets gång, så att inte en ny körning görs av Google och bevismaterialet blir otillgängligt. Notera fotodatum i skärmdumpen.

Street View-funktionen kan också vara användbar initialt i ett ärende för att få en överblick över platsen för en eventuell överträdelse som man fått kännedom om på något sätt.

Fastighetsregistret

​Lantmäteriets fastighetsregister kan vara användbart. Av själva registerutdraget går det att få uppgifter om:

  • fastighetsägare och dess aktuella adress,
  • när fastigheten bildats,
  • tidigare fastighetsregleringar,
  • om det finns servitut,
  • om fastighetsägaren har del i samfällighet.

Det går att beställa ut fastighetens akt för en tidigare reglering via Lantmäteriets arkivsök (särskild inloggningsbehörighet kan beställas hos Lantmäteriet). I akten finns ofta användbar information om vilka överväganden som gjorts i samband med fastighetsreglering, till exempel vilken hänsyn som tagits till strandskyddet. I akten finns också en fastighetskarta som kan ge uppgifter om fastighetens gränser och hur det såg ut på fastigheten vid dess bildande.

Vägledningar om skyddad natur

På Naturvårdsverket finns bra stöd för arbetet med skyddad natur och olika typer av skyddsformer.

Vägledningar om skyddad natur, Naturvårdsverket