Tillsyn av vattenskyddsområden

I februari startade vi upp projektet ”Tillsyn av vattenskyddsområden”. Syftet med projektet är att:

  • Underlätta för fler länsstyrelser att komma i gång med och jobba effektivt med regelbunden och egeninitierad tillsyn över vattenskyddsområden.
  • Stärka handläggare i kunskapen om att tillsyna vattenskyddsområden och bli trygga i den tillsynen.
  • Se till så att föreskrifter för vattenskyddsområden efterlevs.
  • I förlängningen skydda råvattentäkter så att vi har dricksvatten av god kvalitet även i framtiden.

I detta projekt ska vi arbeta fram ett handläggarstöd som kommer att vara en hjälp i tillsynen. Läs mer på projektets sida.