Klimatanpassning i prövning och tillsyn

Hur kan negativa effekter av klimatförändringar vägas in i prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter och förorenade områden? Med ett förändrat klimat ökar riskerna för miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. För att minska risken för föroreningsspridning är det viktigt att miljöfarliga verksamheter skyddas och anpassas även till framtidens klimateffekter. Det är även viktigt att klimatrelaterade risker vägs in vid bedömning av saneringsbehov av förorenade områden. Om det inte görs riskerar antalet föroreningstillfällen att öka i framtiden.

Projektet har tagit fram:

  • Handläggarstöd som riktar sig till såväl prövnings- som tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken.
  • Informationsblad och ett underlag till presentation som tillsynsmyndigheter kan använda sig av vid enskilda tillsynsbesök.

Projektet avslutades våren 2018.

Uppföljning

Under hösten 2021 följde vi upp hur materialet har använts. Uppföljningen visar att klimatanpassning har blivit en större fråga i prövning och tillsyn, men att materialet från projektet samtidigt är dåligt känt. I sammanställningen kan du även ta del av goda exempel på klimatanpassning från de länsstyrelser och kommuner som svarade på uppföljningsenkäten.

Slutsatser och fortsatt arbete utifrån uppföljning höst 2021 (pdf)

Handläggarstöd

Handläggarstödet inleds med en ordlista över begrepp som ofta används och en allmän beskrivning av klimatförändringen och dess effekter. Därpå följer avsnitt om geografiska informationssystem (GIS), lagstiftning och vägledning kring strategier för att initiera klimatanpassningsåtgärder vid miljöfarliga verksamheter och förorenade områden, tillsammans med konkreta tips och råd för prövnings- och tillsynsarbetet.

Handläggarstöd klimatanpassning (pdf)

Informationsblad och presentation

Informationsbladet beskriver på ett enkelt sätt vad verksamhetsutövare behöver tänka på i samband med klimatförändringen. (OBS Använd utskriftsläge ”Vänd längs kortsidan” så hamnar texten åt rätt håll på båda sidorna.)

Presentationen redogör på ett grundläggande sätt för klimateffekter. Vid behov kan handläggare ta bort bilder, till exempel klimateffekter som inte är intressanta vid den aktuella verksamheten, eller lägga till bilder som kopplar in specifikt mot den aktuella verksamheten.

Informationsblad klimatanpassning (pdf)

Ett förändrat klimat och klimateffekter (ppt)

Webbinarium

​Projektgruppen anordnade ett webbinarium för länsstyrelserna den 10 april 2018.

Webbinarium om klimatanpassning i prövning och tillsyn, Youtube

Projektgrupp

Micael Bredefeldt, Länsstyrelsen Norrbotten
Frida Moberg, Länsstyrelsen Jönköping t.o.m. mars 2017
Erik Eneroth, Länsstyrelsen Jönköping
Siv Hansson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Anna Georgieva Lagell, Länsstyrelsen Västra Götaland
Viveka Sjödin, Länsstyrelsen Västernorrland fr. o. m. maj 2017
Ingela Höök, Miljösamverkan Sverige