Hantering av massor

Samhället hanterar stora volymer avfall i form av schaktmassor, såväl icke förorenade som förorenade massor. Lagstiftningen som reglerar detta är komplicerad. Miljösamverkan Sverige har tagit fram några verktyg som underlättar tillsynsmyndigheternas arbete. Vi hoppas de kan bidra till en ökad samsyn kring aktuella frågor samt ökad operativ tillsyn. Projektet färdigställdes 2016.

Bedömning av prövningsnivån

Vad avgör om ett ärende ska hanteras som anmälningsärende eller ej? När ska användning av schaktmassor i anläggningsändamål prövas? Vi har tagit fram stöd i dessa resonemang och gjort en tolkning av tabell 2 i Naturvårdsverkets handbok.

Bedömning av prövningsnivån (PDF)

Bedömning av anmälningsärenden

Vad ska en anmälan innehålla och hur ska den bedömas? Vi har tagit fram en handläggningsgång som stöd för hur du bedömer en anmälan om användning av schaktmassor (avfall) i anläggningsändamål.

Bedömning av en anmälan (PDF)

Checklistor och hjälpmedel

Stöd till verksamhetsutövaren, vad krävs av VU för att använda överblivna schaktmassor i anläggningsändamål?

Flödesschema som ger en överblick av gällande regelverk (PDF)

Vad bör en anmälan för användning av avfall i anläggningsändamål innehålla? Länsstyrelsen Västra Götaland har tagit fram ett utförligt stöd för vilka uppgifter tillsynsmyndigheten bör ha tillgång till för att korrekt hantera ett anmälningsärende enligt verksamhetskod 90.140.

Checklista – anmälan av avfall för anläggningsändamål (PDF)

Det finns även en checklista att ta med vid operativ tillsyn. Vad du ska tänka på vid kontroll av hantering av schaktmassor. Börja gärna med att läsa underlaget till checklistan för att få en ökad förståelse för frågorna kring masshantering.

Underlag till checklista för uppsökande verksamhet (PDF)

Checklista för uppsökande verksamhet (PDF)

Vi har även tagit fram en ordlista med vanliga begrepp inom masshantering där vi utgått från ordlistan i Naturvårdsverkets handbok och kompletterat den.

Ordlista (PDF)

Åskådliggörande av volymer

Mängd massor (kubikmeter)Jämförelse
20Ungefär så mycket ryms på en lastbil med släp
5 000= 0,5 ha med 1 meters djup
= 50 * 100 m
~ 1 fotbollsplan med 1 meters djup
motsvarar 250 lastbil med släp
10 000= 1 ha med 1 meters djup
= 100 * 100 m
~ 2 fotbollsplaner med 1 meters djup
motsvarar 500 lastbil med släp
20 000= 2 ha med 1 meters djup
= 200 * 100 m
~ 4 fotbollsplaner med 1 meters djup
~ 1 fotbollsplan med 4 meters djup
motsvarar 1000 lastbil med släp
50 000= 5 ha med 1 meters djup
= 500 * 100 m
~ 10 fotbollsplaner med 1 meters djup
~ 2 fotbollsplaner med 5 meters djup
motsvarar 2500 lastbil med släp

Information om projektet

Hantering av massor (avfall) är ett tillsynsområde som väcker många frågor. Lagstiftningen är komplicerad och flera olika tillsynsmyndigheter kan vara inblandade. Syftet med Miljösamverkan Sveriges projekt var bland annat att bidra till ökad samsyn mellan statliga och kommunala tillsynsmyndigheter när det gäller hanteringen av massor och att underlätta tillsynsmyndigheternas operativa tillsyn inom masshantering.

Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall för anläggningsändamål, ligger till grund för vårt arbete.

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, Naturvårdsverket

Projektgrupp

Carina Gummesson, ​​Länsstyrelsen Östergötland
​​Martin Hedman,  Länsstyrelsen Skåne
Anna Lindahl, ​Länsstyrelsen Gävleborg
​Emelie Nyberin, Malmö stad
​​​Carina Lif, Miljösamverkan Sverige