Utbildning i domstolsprövning

Lagstiftning från 2019 om moderna miljövillkor för vattenkraftverk innebär ett mycket stort antal tillståndsprövningar och omprövningar av tillstånd där länsstyrelserna behöver delta. Alla länsstyrelser har eller kommer att rekrytera ny personal som behöver utbildas. Det finns även behov av fortbildning för befintlig personal.

I detta projekt har vi tagit fram ett handläggarstöd. Handläggarstödet innehåller en beskrivning över domstolsprocessen som du som handläggare i prövningsärenden för vattenverksamheter behöver ha kunskap om. Handläggarstödet är tänkt att kunna användas under tiden du arbetar med ett prövningsärende för att underlätta för dig som handläggare och för att du ska veta vad länsstyrelsen har för roll i de olika stegen i en domstolsprocess. Handläggarstödet börjar med en översiktsbild över domstolsprocessen och överklagandeprocessen, sedan följer en beskrivning i text av hela domstolsprocessen. Projektet pågick från januari 2020 till och med februari 2021.

Handläggarstöd för domstolsprövning av vattenverksamheter (PDF)

Kostnader vid prövning av vattenverksamheter (PDF)

Föreläsningar

Som ett komplement till handläggarstödet finns också ett antal föreläsningar. I de första föreläsningarna presenteras handläggarstödet. Sedan följer fyra externa föreläsningar med representanter från Mark- och miljödomstolen, Havs- och Vattenmyndigheten, Vattenregleringsföretagen samt Vattenmyndigheten vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Vi har lagt upp en spellista på Youtube där du kan se föreläsningarna samlat.

Spellista med föreläsningar, Youtube

Du kan även välja att ta del av föreläsningarna separat.

Projektgruppens presentation av handläggarstödet

Kapitel 1 Inledning (Youtube)

Kapitel 2 Olika typer av prövningar (Youtube)

Kapitel 3 Parternas olika roller i domstolsprocessen (Youtube)

Kapitel 4 Yttrande (Youtube)

Kapitel 5 Huvudförhandling i domstolsprövning (Youtube)

Kapitel 7 Domens uppbyggnad (Youtube)

Kapitel 8 Överklagande (Youtube)

Kapitel 10 Sakkunnigförordnande i mark- och miljödomstolen (Youtube)

Övriga föreläsningar

Nationell plan för moderna miljövillkor – Göran Stenman, rådman vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg (Youtube)

Havs- och vattenmyndighetens arbete med miljöprövningar – Annika Svensson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten (Youtube)

Domstolsprocessen – Daniel Lewandowski, företagsjurist vid Vattenregleringsföretagen (Youtube)

Miljökvalitetsnormer för vatten i tillståndsprövning – Joakim Kruse, vattenvårdsdirektör vid Vattenmyndigheten Bottenhavet (Youtube)

​Projektdeltagare

​Tina Buckland ​Länsstyrelsen Västerbotten
​Dan Hellman ​Länsstyrelsen Västra Götaland
​Joel Herzwall ​Länsstyrelsen Halland
​Johanna Karlsson ​Länsstyrelsen Östergötland
​Daniel Melin Länsstyrelsen Uppsala
​Hans Olofsson ​Länsstyrelsen Västernorrland
​Hans Sjöberg ​Länsstyrelsen Gävleborg
​Sara Wahrby ​Miljösamverkan Sverige