Tips kommer in använd ej

Det är relativt vanligt att tillsynsmyndigheten tar emot tips eller klagomål. Hur ska du agera när någon hör av sig till dig? Vilka frågor är viktiga att ställa? När är det dags att öppna ett ärende? Här försöker vi reda ut dessa frågetecken.

Tips eller klagomål kan komma in till tillsynsmyndigheten på många sätt. Det kan ske genom brev, e-post, telefon eller som egen iakttagelse. Vad behöver tillsynsmyndigheten tänka på i sammanhanget? Det är inte alltid lätt att komma ihåg att ställa de rätta följdfrågorna. Till din hjälp har vi tagit fram en mall för tjänsteanteckning med förslag på lämpliga frågor.

Gör följande innan du öppnar ett ärende:

  • Kontrollera att ärendet verkligen handlar om vattenverksamhet och att det är hos rätt myndighet/avdelning.
  • Kontrollera om tillsynsmyndigheten haft något ärende på fastigheten eller har meddelat något beslut på senare år.
  • Kontrollera om det finns något tillstånd till vattenverksamhet som berörs.
  • Kontrollera om andra sakområden är berörda, exempelvis kulturmiljö, förorenade områden eller skyddade områden, och kontakta berörda handläggare.
  • Är området detaljplanelagt? Om så är fallet, vad står i detaljplanen och vilket år är den antagen?
  • Kontrollera om det finns rättigheter för markavvattningsföretag, ledningar, fiske, jakt med mera, och om det finns servitut med mera.
  • Bedöm om åtgärden som gjorts kan vara en överträdelse eller om den är förenlig med meddelade beslut. Behövs fältbesök för att komma vidare i ärendet?

När ska ett ärende öppnas?

Ett ärende ska öppnas:

  • När tipset eller klagomålet inte kan avfärdas direkt.
  • Så fort en åtgärd behöver göras för att ta reda på något, till exempel att ringa ett telefonsamtal, ska du öppna ärende.

Det är även lämpligt att öppna ett ärende på sådant som du anar inte är en överträdelse. Det blir diariefört att en utredning har gjorts och tillsynsmyndigheten kan vid eventuellt nytt tips/klagomål om samma sak avfärda det direkt.

Tips och klagomål

De tips och klagomål som enbart avser allmänna intressen bör kallas tips medan de som avser enskilda intressen kan kallas klagomål och där har en enskild talerätt. Tillsyn av skyddade objekt som strandskydd och naturreservat omfattar endast tillsyn över allmänna intressen. Tillsyn av vattenverksamhet kan däremot också gälla enskilda intressen och påverkan på dessa måste utredas av tillsynsmyndigheten.

En enskild kan inte, om enbart allmänna intressen är berörda, medverka eller ha synpunkter på tillsynen. En enskild kan dock lämna tips till myndigheten om vad som har inträffat. Därefter är det helt och hållet tillsynsmyndighetens uppgift att driva ärendet vidare om det enbart rör allmänna intressen. Det är viktigt att detta framgår tydligt gentemot tipsaren och de som är berörda av tillsynen. Är enbart allmänna intressen berörda ska inte länsstyrelserna agera ”grannfejdsmedlare”. En enskild har inte överklaganderätt i ett ärende som bara rör allmänna intressen. Det har dock vissa ideella föreningar (se 16 kap. 13 § miljöbalken).

Ett klagomål som enbart handlar om skada på enskilda intressen bör komma in skriftligt. Den som är ansvarig, verksamhetsutövaren, ska senare svara på klagomålet. För att undvika att det är en feltolkning vid ett telefonsamtal bör det komma in skriftligt och med tydliga kartor. Om klagomålet rör ersättning, tvångsrätt eller andra civilrättsliga frågor ska inte tillsynsmyndigheten hantera dessa utan hänvisa till domstol.