Vilthägn

Vilthägn har funnits länge i Sverige. Beslut om vilthägn tas med stöd av flera olika lagstiftningar beroende på syfte samt djurslag i hägnet. Vilthägnsärenden hamnar på olika enheter och flera olika handläggare i länen. Rutinerna varierar för hur ärendena hanteras.

Under senare år har nya typer av hägn ökat behovet av gemensamma processer för sökanden och handläggare. Det kommer in fler ansökningar om andra arter än vad vi oftast har i hägn i dag, till exempel stora hägn för jakt och visning samt hägn med syfte att träna jakthundar. Detta ställer nya krav på handläggarna – både vad gäller beslutsfattande och tillsyn. Länsstyrelserna ser behov av ett samlat grepp för de olika lagstiftningar som berör hägnärenden samt att gemensamma rutiner för ansökan och handläggning tas fram.

Projektet vilthägn har arbetat med fokus på att:

  • Förenkla och enhetliggöra ansöknings- och handläggningsprocessen i olika typer av vilthägnsärenden.
  • Skapa en vägledning för handläggare för hantering av olika typer av ärenden, så att länen gör likartade bedömningar i liknande fall.
  • Ta fram gemensamma ansökningsblanketter och mallar för beslut.
  • Ta fram informationsmaterial för att underlätta ansökningsprocessen för verksamhetsutövare.

Projektets arbete har resulterat i material som ska förenkla arbetet med vilthägnsärenden. Materialet består av ett handläggarstöd, en nationell ansökningsblankett i form av en e-tjänst och gemensamma beslutsmallar. Projektet färdigställdes i mars 2020.

Vilthägn – ett handläggarstöd (PDF)

Webbinarium

Vid ett webbinarium 30 mars 2020 presenterar projektgruppen det material som har tagits fram.

Se webbinariet om projekt vilthägn, Youtube

Presentation från webbinariet (PDF)

Projektgrupp

Fredrik Engström, Länsstyrelsen Örebro
Eva Jansson, Länsstyrelsen Värmland
Carina Nordlander, Länsstyrelsen Dalarna
Lars Plahn, Länsstyrelsen Uppsala
Helén Wåhlstrand Persson, Miljösamverkan Sverige