Ålen – en världsvan resenär

Vår europeiska ål (Anguilla anguilla) är starkt hotad. Invandringen av ålyngel har minskat drastiskt sedan 70-talet. Samtidigt är ålen en art vi fiskar för konsumtion. Vad kan vi göra för att skydda ålen? Här kan du läsa om det viktigaste du kan göra för att bidra till ålens överlevnad. Vi har även tagit fram ett handläggarstöd med fokus på artskydds- och fiskefrågor med syfte att underlätta tillsynen. Hjälp oss gärna sprida informationen om ålens situation och vad du ska tänka på när du köper ål.

Att tänka på när du köper ål och ålprodukter:

  • Fråga alltid om ålen är lagligt fiskad och varifrån den kommer.
  • Avstå från köp om du misstänker olagligt fiske. Du kan kontakta din Länsstyrelse som är tillsynsmyndighet.

Vad gäller för ålfiske?

  • Det är generellt förbjudet att fiska ål i Sverige.
  • Fångar du en ål måste du försiktigt släppa tillbaka den.
  • Enbart yrkesfiskare med särskilt tillstånd från Havs- och vattenmyndigheten får fiska ål.
  • I vissa utpekade sötvatten är fritidsfiske av ål tillåtet. Det är inte tillåtet att sälja denna ål.
  • Misstänker du olagligt fiske kan du kontakta din Länsstyrelse eller Kustbevakningen.

Varför är ålen hotad?

Hotet mot ålen har sannolikt flera orsaker. Påverkan från fiske, vattenkraft, utdikning, klimateffekter och miljögifter bidrar troligen till att antalet ålar minskar. För att skydda ålen är den CITES-listad. Samtidigt bedriver vi ett aktivt ålfiske i Sverige.

CITES – handel med hotade arter, Jordbruksverket

Handläggarstöd för tillsyn

Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av handel med ål. Ålen regleras och övervakas genom flera lagstiftningar. Det finns även en nationell ålförvaltningsplan.

Det är svårt att ha kunskap om och en helhetsbild kring denna omfattande lagstiftning. Till hjälp har Miljösamverkan Sverige tagit fram ett handläggarstöd med fokus på artskydds- och fiskefrågor. Här finns flödesbeskrivningar över relevant lagstiftning, checklista för artskyddstillsyn, tips för fisketillsyn med mera. Handläggarstödet färdigställdes 2016.

Handläggarstöd Ål (PDF)

Läs mer om ål

Ålen, en världsvan resenär – informationsfolder (PDF)

Ål, Havs- och vattenmyndigheten

Handel med ål, Jordbruksverket

Handel med hotade arter, Naturvårdsverket

Ål, Artdatabanken

Så vill vi rädda den akut hotade ålen, Naturskyddsföreningen

Projektgrupp

Eva Amnéus Mattisson, Naturvårdsverket (från januari 2016)
Åsa Kestrup, Naturvårdsverket (till januari 2016)
Andrea Ljung, Jordbruksverket
Pia Ovik, Havs- och vattenmyndigheten
Jens Persson, Havs- och vattenmyndigheten
Jonas Andersson, Länsstyrelsen Värmland
Karin Petersson, Länsstyrelsen Blekinge
Johan Wagnström, Länsstyrelsen Skåne
Carina Lif, Miljösamverkan Sverige