Ekonomiska säkerheter

Miljöfarliga verksamheter i landet har lämnat ekonomiska säkerheter för flera miljarder kronor. Säkerheterna skyddar samhället från att behöva stå för kostnaden för efterbehandling om ett ansvarigt företag försatts i konkurs eller av någon annan anledning inte kan fullfölja sina skyldigheter.

Miljösamverkan Sverige har inom ramen för projektet arbetat fram ett handläggarstöd för länsstyrelserna. Projektet färdigställdes i december 2018.

Handläggarstödet ska fungera som ett praktiskt stöd för länsstyrelserna i arbetet med ekonomiska säkerheter. Vi inleder med att ta upp vilka branscher och verksamheter som i första hand berörs och tar även upp utformning och storlek av den ekonomiska säkerheten.

I handläggarstödet läggs stort fokus på den praktiska hanteringen av ekonomiska säkerheter vid länsstyrelsen. Länsstyrelsen har många olika uppgifter som vi beskriver, en i taget.

Ianspråktagande av en säkerhet ställer höga krav på juridisk och ekonomisk kompetens, samtidigt som det är relativt ovanligt att en ekonomisk säkerhet tas i anspråk. Vi har därför valt att fördjupa oss i detta i handläggarstödet. Dels ger vi en teoretisk grund, dels visar vi genom praktiska exempel på hur tillsynsmyndigheter agerat när de tagit en säkerhet i anspråk.

Ekonomisk säkerhet för befintliga föroreningar vid omprövning tas upp kortfattat i slutet av materialet som avslutas med ordlista, referenser och länkar samt rättsfallslista.

Ekonomiska säkerheter – Handläggarstöd (PDF)

Webbinarium

Projektgruppen inom Miljösamverkan Sverige presenterade handläggarstödet om ekonomiska säkerheter på ett webbinarium den 15 januari 2019.

Se webbinariet om ekonomiska säkerheter, Youtube

Presentation vid webbinarium 15 januari 2019 (PDF)

Mer om projektet

Projektet startade hösten 2017 och pågick till december 2018. Projektdeltagare var:

Jennie Folkunger ​Länsstyrelsen Skåne
​Ingrid Lidgard ​Naturvårdsverket
​Anna-Lena Olsson ​Länsstyrelsen Halland
​Ylva Ågren ​Länsstyrelsen Västerbotten
​Ingela Höök ​Miljösamverkan Sverige