Länsstyrelser i gemensam tillsynskampanj vid grunda havsvikar

En grund havsvik med en brygga och en stenpir.

Grunda havsvikar är fokus för en gemensam tillsynskampanj inom strandskydd för ett antal länsstyrelser. Kontroller kommer ske i slutet av augusti och september i värdefulla strandmiljöer. Grunda havsvikar är viktiga för biologisk mångfald. Sjögräsängar, blåstångsklippor och långgrunda sandbottnar är förutsättningar för fiskyngel, smådjur och vadarfåglar. Samtidigt är grunda havsvikar attraktiva för mänskliga anläggningar, till exempel […]

Markavvattningsföretag – Vägledning för tillsyn, omprövning och avveckling

Tillsyn av markavvattning är ofta komplicerad, i synnerhet när det är många sakägare och gamla tillstånd/gammal lagstiftning som berörs. I samband med tillsyn av markavvattning kan det vara många inblandade markägare och det är vanligt med inaktuella tillstånd där fastighetsgränser, markanvändning och dikens utformning har förändrats över tid utan att omprövning har skett. Eftersom kontakt […]

Checklistor för miljöskydd

Nu är checklistorna till NikITa färdiga och publicerade på vår webbplats. Totalt är det fyra checklistor som lanseras och syftet är att förenkla tillsynsbesöket och att hjälpa till att göra tillsynsbesöken mer enhetliga. Följande listor finns idag: Förberedelse inför tillsynsbesöket Egenkontroll Avfallshantering Energitillsyn Listorna kommer att bli tillgängliga i NikITa i samband med nästa driftsättning, […]

Samrådsfolder nu i engelsk tappning

Nu finns informationsfoldern om samråd enligt 6 kapitlet i miljöbalken på engelska. Foldern förklarar på ett enkelt sätt hur samråd går till. Använd den gärna vid olika diskussioner om samråd och sprid vidare till verksamhetsutövare med flera. Foldern är i första hand framtagen i en digital version. Consultation – For you who is responsible for […]