Markavvattningsföretag – Vägledning för tillsyn, omprövning och avveckling

Tillsyn av markavvattning är ofta komplicerad, i synnerhet när det är många sakägare och gamla tillstånd/gammal lagstiftning som berörs.

I samband med tillsyn av markavvattning kan det vara många inblandade markägare och det är vanligt med inaktuella tillstånd där fastighetsgränser, markanvändning och dikens utformning har förändrats över tid utan att omprövning har skett.

Eftersom kontakt med markavvattningsföretag är vanligt i samband med tillsynen finns ett behov av att ha kunskap om frågor som rör företagen. Denna rapport innehåller viss allmän information om markavvattning, för att ge en bakgrund till den övriga rapporten, men fokus i övrigt ligger på just markavvattningsföretag. I rapporten finns mer djupgående information bland annat om länsstyrelsens uppdrag gällande markavvattningsföretag, hur markavvattningsföretag ska förvaltas, åtgärder som påverkar markavvattningsföretagens anläggningar och avveckling och omprövning av markavvattningsföretag. Rapporten innehåller också vissa delar som är av mer praktisk karaktär än tidigare framtagna vägledningar. Som bilaga finns bland annat en blankett som kan användas vid upphävande av markavvattningsföretag, denna kan vara till hjälp för exempelvis deltagare i markavvattningsföretag och kommuner i samband med fysisk planering.

Markavvattningsföretag – Vägledning för tillsyn, omprövning och avveckling (pdf)