Publikationer

Här har vi samlat de publikationer som getts ut från olika miljösamverkan i landet från år 2000 och framåt.
Du kan filtrera med hjälp av pilarna eller skriva in fritext i sökfältet.

Om du önskar ta del av en publikation så kontaktar du den miljösamverkan som är utgivare av publikationen. På denna sida hittar du de olika miljösamverkan som finns i landet.

PublikationsnamnBeskrivningKategoriPublikationsårAnsvarig Miljösamverkan
Handläggarstöd avfall som upphör att vara avfallHandläggarstödet innehåller en sammanfattning av tillsynsmyndighetens ansvar för bedömning och tillsyn enligt Naturvårdsverkets vägledning samt hänvisning till rättspraxis kopplat till bedömning av avfall som upphör att vara avfall. Handläggarstödet innehåller också en begreppsöversikt för att samla och reda ut begrepp som förekommer på tillsynsområdet. I projektet har vi även tagit fram ett informationsmaterial till verksamhetsutövare som beskriver deras ansvar och vad de ska tänka på när det kommer till bedömning av avfall som upphör att vara avfall.Miljöfarlig verksamhet2024Miljösamverkan Jönköpings län
Handläggarstöd för omprövning av vattenverksamheterI detta handläggarstöd har vi fokuserat på omprövning av dammar som inte ingår i den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraften. Många tillstånd för dammar är gamla och otidsenliga och behovet av omprövningar är stort. Ett viktigt syfte med omprövning av ett tillstånd för en damm är att både anläggningen och verksamheten som bedrivs vid den ska uppfylla gällande miljökrav, bland annat fastställda miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Handläggarstödet beskriver hela processen – från det förberedande stadiet tills dess en omprövning prövats i domstol.Vatten2024Miljösamverkan Sverige
Handläggarstöd för utvinningsavfall vid täkter När uppkommer det utvinningsavfall vid en täkt? Vilka kriterier behöver vara uppfyllda för att en restprodukt istället ska kunna ses som en biprodukt? Hur ska man resonera för att avgöra vad som är vad? I handläggarstödet får du reda på detta och mycket mera. Vi ger till exempel stöd för bedömning av avfallshanteringsplaner och hur frågan om det uppkommer utvinningsavfall vid en täkt lämpligen hanteras vid prövning respektive tillsyn. Du hittar även grundläggande information i handläggarstödet om lagstiftningen och intressanta domar inom området.​Miljöfarlig verksamhet2024Miljösamverkan Sverige
Guide för handläggning av anmälan för nya bassängbad Miljösamverkan Stockholms län har tagit fram ett handläggarstöd i form av en guide vid anmälan av nytt bad enligt § 38 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Guiden kan också fungera som ett stöd för verksamhetsutövaren vid planering av ett nytt bad.Hälsoskydd2024Miljösamverkan Stockholms län
Tillsyn av tatueringsfärgerProjektet syftade till att skapa klarhet över vad förändringen i lagstiftning innebär för inspektörernas tillsyn av tatueringsfärger. Dessutom kunde inspektörerna hjälpa verksamheterna att göra rätt, vilket minskar riskerna för kunden samtidigt som risken reduceras för att inspektörerna stöter på färger som inte uppfyller kraven i lagstiftningen. Projektet har arbetat fram ett handläggarstöd, en checklista för tillsyn och ett informationsmaterial till tatuerare. Hälsoskydd2023Miljösamverkan Skåne
Tillsyn av det kommunala vattenledningsnätetSyftet med checklistan som är framtagen inom projektet är att få en förbättrad och mer likvärdig tillsyn av vattenledningsnätet samt en ökad kunskap om det. På sikt kommer det att bidra till ett säkrare dricksvatten, vilket är av stor vikt för människors hälsa.Livsmedel2023Miljösamverkan Skåne
Tillsyn av det kommunala spillvattennätetProjektets syfte var att ge vägledande tillsynsunderlag för hur kommuner genomför och effektiviserar tillsynen av ledningsnätet för spillvatten. Inom projektet har följande material arbetats fram: Handläggarstöd, checklista för tillsyn och informationsbrev till verksamhetsutövare. Miljöfarlig verksamhet2023Miljösamverkan Skåne
Anmälningspliktig verksamhet med hygienisk behandlingMot bakgrund av den nya anmälningsplikten och den nationella strategin för tillsyn har projektgruppen tagit fram ett material som kan vara till hjälp vid tillsyn av hygieniska verksamheter och en del i att nå fokusmålet "Likvärdig tillsyn av yrkesmässig hygienisk verksamhet". Som en del av handläggarstödet har projektgruppen gjort en sammanställning av exempel på olika typer av anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga hygieniska behandlingar. Projektet var ett samarbete mellan Miljösamverkan Skåne och Miljösamverkan Kronoberg – Blekinge.Hälsoskydd2023Miljösamverkan Skåne
Struktur för effektiv tillsynHur kan den nationella strategin för tillsyn enligt miljöbalken implementeras i den kommunala miljötillsynen? Hur jobbar vi effektivt med att planera, genomföra och utvärdera vår tillsyn? Hur kan vi utveckla tillsynsmetodik, kompetensutveckling och administration med bibehållen kvalitet, god arbetsmiljö och rimlig arbetsbelastning? Miljösamverkan Sydost har arbetat fram en struktur för effektiv tillsyn som kommer att ses över en gång om året.Metodik, juridik & planering2023Miljösamverkan Sydost
Tillsyn av kommunala dagvattenanläggningarMed dagvatten sprids föroreningar och förorenat dagvatten är en
bidragande orsak till försämringar i yt- och grundvatten och till att
miljökvalitetsnormer inte nås. Tillsynen av det allmänna dagvattennätet är många gånger eftersatt. Denna tillsyn poängteras även i den nationella strategin. Projektets mål har varit att få en samsyn kring verksamhetsutövarens ansvar, omfattning av egenkontroll, vad som bör prioriteras i kontrollen med mera. Projektet har arbetat fram en del eget material men även använt befintligt.
Vatten2023Miljösamverkan Sydost
Checklista för tillsyn av företagens klimatanpassningsplanVilka krav kan tillsynsmyndigheten ställa på verksamheter för
att klimatanpassa sin verksamhet? Hur kan tillsyn bedrivas över klimatrisker och klimatanpassningsåtgärder och vilka krav kan tillsynsmyndigheten ställa för att verksamheterna ska bedöma sina risker
och vidta åtgärder? Projektet har arbetat fram en del eget material men även använt befintligt.
Miljöfarlig verksamhet2023Miljösamverkan Sydost
Tillsynskampanj Undervisningslokaler Mellan den 1 december 2022 och den 31 juli 2023 genomfördes en tillsynskampanj på undervisningslokaler i Jönköpings län. Totalt besöktes 190 skolor och förskolor under tillsynsperioden. Den vanligaste anmärkningen var att det inte fanns en dokumenterad egenkontroll eller att den inte var tillräckligt tydlig. För att uppfylla de allmänna råden krävs ofta en samordning mellan de olika aktörerna i kommunen såsom upphandlingsavdelningen, städpersonal, tekniska kontoret, fastighetsägaren och skol- och förskoleförvaltningen.Hälsoskydd2023Miljösamverkan Jönköpings län
Handläggarstöd IAS-mallarLänsstyrelsernas handläggare har länge efterfrågat mallar som stöd i ärendehanteringen för information och beslut gällande invasiva främmande arter (IAS). Detta projekt har arbetat fram fem elektroniska SmartDocuments-mallar för länsstyrelsernas ärendehanteringsprogram Platina. Naturvård2023Miljösamverkan Sverige
Utvärdering av tillsynskampanj om egenkontrolltillsyn vid vattenkraftverk Under våren 2023 genomfördes en tillsynskampanj med 12 deltagande länsstyrelser. I kampanjen tillsynades mer än 31 objekt genom till största del besök på plats men också genom skrivbordstillsyn. Resultaten, av de som hunnit skickas in och granskas, från tillsynen visar att endast ett av tillsynsobjekten har en fullgod och dokumenterad egenkontroll. Sju tillsynsobjekt har en dokumenterad egenkontroll med små brister. Åtta objekt har en egenkontroll med stora brister och sju objekt har en ej dokumenterad egenkontroll.Vatten2023Miljösamverkan Sverige
Ekonomisk säkerhet för små avfallsanläggningarNu finns första versionen av ett handläggarstöd för länsstyrelserna när det gäller den nya arbetsuppgiften att bedöma och besluta om säkerheter för vissa anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. Erfarenheten av att hantera dessa ärenden är begränsad men projektgruppen, där länsstyrelser och Naturvårdsverket deltog, har med bidrag från referenspersonerna sammanfattat det de kommit fram till så här långt. Tanken är att uppdatera stödet senare i en etapp 2. Miljöfarlig verksamhet2023Miljösamverkan Sverige
Föreläggande att sanera lokal och Föreläggande om avlivning och ersättningI samband med en scenarioövning kring objektburen smitta i november 2022 tog Miljösamverkan Stockholms län fram en mall för föreläggande att sanera lokal och en mall för föreläggande om avlivning. Övningen utgick från ett fiktivt utbrott för att bedöma vad som är tänkbara smittkällor, lämplig handläggning, beslutsgång och kommunikation.Hälsoskydd2023Miljösamverkan Stockholms län
Rutin för marknadskontroll samt rutin för tillsyn av miljöfarlig verksamhet Inom projektet Ensade ärendeprocesser har vi arbetat fram några nya samarbetsytor för tillsyn av miljöfarlig verksamhet som finns internt inom länsstyrelserna, tagit fram två rutiner; ”Marknadskontroll” och ”Tillsyn av miljöfarlig verksamhet” samt uppdaterat och tagit fram fem mallar som finns inlagda länsstyrelsernas ärendehanteringssystem Platina. De två rutinerna finns att hämta på Miljösamverkan Sveriges webb. Övrigt material är enbart tillgängligt för länsstyrelserna.Miljöfarlig verksamhet2023Miljösamverkan Sverige
Revisionsutbyte för kvalitetssäkring av sanktionsbeslut inom livsmedelskontrollenDet finns krav på livsmedelskontrollmyndigheter att följa upp att deras kontrollverksamhet är ändamålsenlig, riskbaserad och effektiv. Miljösamverkan Stockholms läns samverkansgrupp inom livsmedelskontrollen verkar för att höja kompetensen inom och mellan kommuner i länet. 2022 års revisionsutbyte syftade till att öka kunskapen inom myndigheterna och eventuellt förbättra arbetsgången kring sanktioner. Materialet består av en rapport och en checklista. Livsmedel2023Miljösamverkan Stockholms län
Användning av avfall för anläggningsändamålEtt handläggarstöd i form av en checklista för handläggning av anmälningsärenden, med frågor som handläggarna bör ställa sig vid handläggningen och stöd vad man som handläggare bör tänka på. Checklistan består även av förslag till mallar, sammanställning av annan vägledning samt lagstöd och stöd för bedömning av olika typer av massor/avfall. Syftet med projektet var att stödja och stärka kommunerna i handläggning och tillsyn, att bidra till likvärdiga bedömningar samt ökad förståelse för handläggningen och tillsynen i de båda länen.
Avfall2023Miljösamverkan Väst
Att arbeta med PFAS inom kommunal verksamhetEtt handläggarstöd som riktar sig till alla som hanterar PFAS i den kommunala organisationen. Det innehåller bland annat fakta om PFAS, exempel på branscher som berörs av PFAS, exempel på produkter där PFAS kan förekomma, råd och tips för att identifiera PFAS, rekommendationer för att fasa ut PFAS ur organisationen, saker att vara uppmärksam på vid miljö- och hälsoskyddstillsyn, länkar till fördjupad information, med mera.
Kemikalier2023Miljösamverkan Jönköpings län
Fälthandbok om invasiva främmande arter (IAS) - andra utgåvanMiljösamverkan Sverige har tagit fram en andra utgåva av den populära fälthandboken om invasiva främmande arter. Denna utgåva är utarbetad för kommunerna och är uppdaterad med den senaste informationen om arterna. Den har även fått ett tillägg på nio arter. Kommunerna har ett mycket viktigt uppdrag i arbetet mot invasiva främmande arter till exempel i planering och skötsel av parker och andra grönytor. Även inom de kommunala återvinnings- och avfallsverksamheterna finns stora möjligheter att arbeta med information och motverka spridning genom särskild hantering. En digital, klickbar fälthandbok finns på Miljösamverkan Sveriges webbplats. Naturvård2023Miljösamverkan Sverige
BassängbadSyftet med Miljösamverkan Skånes projekt om bassängbad var att ta fram ett material som inspektörerna kan använda för att göra bedömningar vid inspektioner och för att bli säkrare i sin kravställning. Med projektet ville vi öka kvaliteten på tillsynen genom kunskap och samordnade bedömningar.Hälsoskydd2022Miljösamverkan Skåne
Kvicksilversanering VA-avloppsrör vid tandläkarkliniker Handläggarstödet består av en vägledning och tillsynsmaterial gällande sanering av kvicksilverförorenade avloppsrör från tandvårdskliniker. Tillsynsmaterialet består bl.a. av informationsblad till fastighetsägare och verksamhetsutövare, anmälningsblankett “anmälan om kvicksilversanering” samt exempel på beslut och skrivelser. Miljöfarlig verksamhet2022Miljösamverkan Skåne
Luftkvalitet vid skolor och förskolorEn checklista för kontroll av utomhusmiljön vid förskola/skola samt ett handläggarstöd vid planering av en ny förskola/skola vad gäller utomhusmiljön.Hälsoskydd2022Miljösamverkan Sydost
Klimatsäkra din avloppsanläggningEn broschyr har tagits fram som information till enskilda om klimatpåverkan på små avlopp.Avlopp2022Miljösamverkan Sydost
Klimatsäkra din brunn En broschyr har tagits fram som information till enskilda om klimatpåverkan på enskilda dricksvattenbrunnar. Hälsoskydd2022Miljösamverkan Sydost
Legionella i bostäder 2020-2022Miljösamverkan Sydost har avslutat ett projekt om legionella i bostäder. Material finns i form av information till fastighetsägare och checklistor till handläggare.Hälsoskydd2022Miljösamverkan Sydost
Modell för tillsynsplanFör drygt tio år sedan arbetade Miljösamverkan Sverige fram en tillsynsplansmodell som nu behövde uppdateras av flera skäl. Den nya modellen är samlad och omfattar hela miljöbalken och angränsande lagstiftningar. Modellen baserar sig på länsstyrelsernas verksamhets- och ärendestruktur (VÄS) i likhet med behovsutredningsmodellen. Lagens krav på tillsynsplan och tillsyn utgör grunden för tillsynsplansmodellen och prioriteringar av tillsynen framgår på ett tydligt sätt. Det framtagna materialet består av en modell för tillsynsplan med tillhörande stöddokument.Metodik, juridik & planering2022Miljösamverkan Sverige
Avfallsförebyggande genom tillsynFör att öka kunskapen bland verksamhetsutövare och tillsynspersonal har projektet genomförts bland kommuner i Kronoberg och Blekinge. Man har utgått från tidigare material framtaget av Miljösamverkan MÖTA och Miljösamverkan Skåne. Tillgängligt material består av projektrapport, checklista, informationsfolder (även i dokumentform) samt ppt-presentation.Avfall2022Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge
Anmälan om vattenverksamheter Miljösamverkan Sverige har omarbetat en tidigare vägledning för hur länsstyrelserna, kommuner och försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) kan arbeta med anmälningsförfarandet av vattenverksamheter. Målgruppen är framför allt handläggare på landets länsstyrelser som arbetar med vattenverksamheter enligt 11 kap. miljöbalken. Dokumentet beskriver hur en anmälan om vattenverksamhet enligt miljöbalken (1998:808) bör hanteras av tillsynsmyndigheten. Anmälan ska normalt göras till länsstyrelsen om inte tillsynen överlåtits till kommun.Vatten2022Miljösamverkan Sverige
Fälthandbok om invasiva främmande arter (IAS)Fälthandboken riktar sig till all fält- och tillsynspersonal på länsstyrelserna. Länsstyrelsens personal rör sig inom en mängd olika miljöer och områden och det finns stor potential att öka inrapporteringen av IAS. En ökad inrapportering förbättrar chanserna att kunna sätta in de så viktiga begränsnings- och utrotningsåtgärderna i tid. En digital, klickbar fälthandbok samt bilagesamling med QR-koder finns på Miljösamverkan Sveriges webbplats. Naturvård2022Miljösamverkan Sverige
PFAS vid deponierProjektet har tagit fram ett handläggarstöd kring PFAS i lakvatten från deponier. Det bygger till stor del på insamlade mätdata från 165 svenska deponier. Här presenteras bland annat de verktyg som finns för att följa upp och begränsa utflödet av PFAS från deponier. Miljöfarlig verksamhet2022Miljösamverkan Sverige
Smartare tillsynsprojektTillsynsprojekt, eller "tillsynskampanjer", är en effektiv och uppskattad form av tillsynsvägledning. De nationella myndigheterna, med undantag för Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket, har i första hand valt andra metoder att tillsynsvägleda på än genom projekt. Här ges exempel på hur vi kan samverka mellan olika organisationer och på hur olika sätt att samverka kan gå till. Det finns också en beskrivning och exempel på vilka moment som kan ingå i ett nationellt tillsynsprojekt.Metodik, juridik & planering2022Miljösamverkan Sverige
Utbildningsserie om strandskyddEn utbildningsserie i tre delar för handläggare som ska utföra prövning och tillsyn av strandskyddsreglerna. Utbildningsdagarna var digitala och genomfördes hösten 2021 med pass om strandskyddsreglerna i de olika länen som ingår i Mitt miljösamverkan, prövning av strandskydd, tillsyn och två kommuners sätt att arbeta med tillsyn. Material från föreläsningarna går att få vid förfrågan.
Naturvård2022Mitt miljösamverkan
Samsyn inom kontrollområde spårbarhetMålet för det här projektet har varit att uppmärksamma fusk och bedrägerier och minska dessa företeelser inom mindre livsmedelsverksamheter som hanterar rått kött och/eller ägg. Inom projektet har det tagits fram informationsbroschyrer och en slutrapport om spårbarhet av ägg och kött.Livsmedel2022Miljösamverkan Sydost
Detaljplaner för bostäderEtt handläggarstöd för granskning av detaljplaner för bostäder samt en checklista för granskning av detaljplaner för bostäder. Syftet med projektet var att miljö- och hälsoskyddsfrågor ska hanteras på ett tydligt sätt och i tillräcklig omfattning i arbetet med detaljplaner för bostäder. Målgruppen för handläggarstödet är kommunala miljö- och planhandläggare. Handläggarstödet kan användas för att identifiera vilka miljö- och hälsoskyddsfrågor som behöver bedömas i arbetet med detaljplaner för bostäder men också som ett hjälpmedel för att stärka kommunikationen mellan miljö- och planhandläggare och för att skapa en ökad förståelse om vilka gemensamma ämnesområden som finns.Hälsoskydd2022Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
SläckvattenEtt handläggarstöd för släckvattenutredningar samt förslag på beslutsmall för släckvattenutredningar. Handläggarstödet fokuserar på det förebyggande arbetet med släckvatten, det vill säga före en olycka sker, med inriktning på släckvattenutredningar. Det övergripande syftet med projektet var att ge stöd till miljöhandläggare på kommuner och länsstyrelser vid remisshantering, prövning av B- och C-anläggningar, tillsyn och handläggning av släckvatten i miljöfarliga verksamheter samt andra verksamheter där släckvatten kan medföra stora miljörisker. Projektet ska även bidra till att ge handläggare vid kommuner och länsstyrelser mer kunskap och möjligheter till mer samverkan och samsyn.Miljöfarlig verksamhet2022Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Kemikalier i förskolanInom projektet kemikalier i förskolan har en checklista med bedömningsgrunder för tillsyn av kemikalier i förskolan tagits fram. Checklistan är indelad i nio olika delar, med stöd till handläggarna om varför tillsyn ska bedrivas och stöd för bedömning. Till checklistan finns information om tillsynen och förtydligande till checklistan. Syftet med projektet var bland annat att stödja och stärka kommunerna i att genomföra tillsyn, men även ge handläggarna ökad kunskap och trygghet när de utför sitt uppdrag och arbetar för en giftfri förskola.Hälsoskydd2021Miljösamverkan Väst
Kontroll av animaliska biprodukter (ABP)Ett projekt för att det ska vara enkelt att utföra kontroller av ABP så att det blir av. Inom projektet tog vi fram handläggarstöd, checklistor samt informationsmaterial till verksamheter. Livsmedel2021Miljösamverkan Skåne
Vatten i Skåne (vattenskydd)Genom projektet ville vi motivera och underlätta för kommunerna att genomföra tillsynen inom vattenskyddsområden. I handläggarstödet finns övergripande förslag om tips, planering och uppföljning av tillsynen.Vatten2021Miljösamverkan Skåne
Klimatanpassning i tillsynenMed ett förändrat klimat ökar riskerna för miljöfarliga verksamheter och förorenade områden. För att minska risken för föroreningsspridning och andra problem, är det viktigt att miljöfarliga verksamheter skyddas och anpassas även till framtidens klimateffekter. Projektet har tagit fram bilder, broschyr, digital verktygslåda och film om klimatanpassning på företag.Miljöfarlig verksamhet2021Miljösamverkan Sydost
Uppföljning av PFAS tillsynen hos RäddningstjänstenInspektionsunderlag och kort sammanfattning av projektresultatet.Miljöfarlig verksamhet2021Miljösamverkan Sydost
Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsynJobbar du som inspektör eller miljöhandläggare? Är du osäker på vad du bör tänka på som offentlig tjänsteman, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur du handlägger ett ärende? Ta del av vår utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn. Till utbildningen finns också ett studiematerial. Utbildningen är gratis och består av åtta avsnitt som du kan titta på när du vill.Metodik, juridik & planering2021Miljösamverkan Sverige
Rimlig egenkontroll vattenkraftProjektet har tagit fram ett handläggarstöd där projektgruppen redovisar sin bedömning av vad som kan vara en rimlig nivå på egenkontrollen med fokus på uppföljning och dokumentation av vattennivåer, flöden, fiskpassager och miljöundersökningar.Vatten2021Miljösamverkan Sverige
Riktlinjer för oljeavskiljare Vägledning och film från en föreläsning.Miljöfarlig verksamhet2021Miljösamverkan Sydost
Cyanotoxiner och kemiska risker i dricksvattenLivsmedelsverkets "Operativt mål 2 - kemiska risker och cyanotoxiner i dricksvatten" innebär att offentlig kontroll ska utföras senast 31 december 2022 avseende att kemiska risker och cyanotoxiner har beaktats i faroanalysen (HACCP) på alla kommunala dricksvattenanläggningar som producerar >100 kubikmeter/dygn. En utbildning genomfördes genom två digitala halvdagar september 2021. Medverkade gjorde Livsmedelsverket, Norrvatten, Lunds universitet och Stockholm Vatten och Avfall. Material från utbildningen går att få vid förfrågan.
Livsmedel2021Miljösamverkan Stockholms län
Oljeavskiljare tillsyn och bedömning En utbildning för inspektörer om oljeavskiljare med fokus på tillsyn och bedömning har arbetats fram inom detta projekt. Syftet var att ge inspektörerna en ökad trygghet, teoretisk och praktisk kunskap samt erfarenhetsutbyte. Men även skapa samsyn och samverkan med andra aktörer. Utbildningsdagen genomfördes digitalt den 11 februari 2021 med pass inom teknik, juridik, samverkan och tillsyn. Material från utbildningen går att få vid förfrågan.Avlopp2021Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
BehovsutredningSyftet med projektet var att förenkla, effektivisera och ge stöd för tillsynsmyndighetens arbete med behovsutredningar. Projektet skapade förutsättningar för en likartad utformning av behovsutredningarna och möjliggjorde jämförelse av resursbehoven. Projektgruppen har tagit fram en gemensam mall samt ett tillhörande beräkningsunderlag. Det finns en instruktion för hur dessa ska användas. Projektgruppen har även gjort ett förslag på process för när en behovsutredning kan tas fram i en kommun. Metodik, juridik & planering2021Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Anmälan och tillsyn av vattenuttagMålgrupp är i första hand handläggare på länsstyrelserna, men materialet kan till stora delar även användas av övriga tillsynsmyndigheter för vattenverksamheter. Syftet är att handläggarstödet ska vara en hjälp för att uppnå en bättre kvalitet vid handläggning av anmälningsärenden samt bidra till att fler tillsynsmyndigheter arbetar med egeninitierad tillsyn av vattenuttag. Vatten2021Miljösamverkan Sverige
Att leva med BAT-slutsatserHandläggarstödet är tänkt att vara ett hjälpmedel för dig som arbetar med tillsyn av miljöfarlig verksamhet som klassas som industriutsläppsverksamhet. I dessa fall finns parallella regelverk i form av villkor i miljöbalkstillstånd och BAT-slutsatser att förhålla sig till. Allt fler beslutade BAT-slutsatser har nu börjat gälla, därmed kommer fler och fler verksamheter omfattas av de parallella regelverken. Miljöfarlig verksamhet2021Miljösamverkan Sverige
Tillsyn av köldmedia på fordonsverkstäderTillsyn av köldmedia (airconditiongas) på fordonsverkstäder. Checklistor och handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare.Miljöfarlig verksamhet2021Miljösamverkan Jönköpings län
Tillsyn av stickande/skärande verksamhetTillsyn av stickande/skärande verksamhet (tatuering inklusive kosmetisk tatuering, piercing, fotvård, akupunktur). Fyra olika checklistor och handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare.Hälsoskydd2021Miljösamverkan Jönköpings län
Provtagning livsmedelMiljösamverkan Stockholms län genomför sedan 2015 årligen gemensamma provtagningsaktiviteter inom livsmedelsområdet. Provtagningsplanen, med metodik och urval av relevanta prover, kan underlätta för kommunerna att använda provtagning som kontrollmetod eftersom planen ger möjlighet att delta i flera provtagningsaktiviteter utan att det krävs allt för mycket tid för projektplanering och sammanställning av resultat.Livsmedel2021Miljösamverkan Stockholms län
Samrådsfolder i engelsk tappningNu finns informationsfoldern om samråd enligt 6 kapitlet i miljöbalken på engelska. Foldern förklarar på ett enkelt sätt hur samråd går till. Använd den gärna vid olika diskussioner om samråd och sprid vidare till verksamhetsutövare med flera. Foldern är i första hand framtagen i en digital version.Metodik, juridik & planering2021Miljösamverkan Sverige
Checklistor för miljöskyddVi har tagit fram checklistor som finns i länsstyrelsens gemensamma handläggarstöd för miljöfarlig verksamhet (NikITa) och utlagda som wordfiler på Miljösamverkan Sveriges webbplats. För att förenkla tillsynsbesöket för handläggaren och göra tillsynsbesöken mer enhetliga har vi tagit fram fyra anpassade checklistor: Förberedelse inför tillsynsbesöket, Egenkontroll, Avfallshantering och Energitillsyn.Miljöfarlig verksamhet2021Miljösamverkan Sverige
Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk Projektet har tagit fram ett handläggarstöd och genomfört en tillsynskampanj. Arbetet i projektet har visat på svårigheten att granska flödesmätning och provtagning. Området är komplicerat och kräver ett stort kunnande. Resultatet av tillsynskampanjen redovisas i en separat rapport. Allt material som tagits fram finns utlagt på Miljösamverkan Sveriges webbplats.Miljöfarlig verksamhet2021Miljösamverkan Sverige
Farligt avfall på företag Miljösamverkan Sydost har uppdaterat sin broschyr om farligt avfall på företag. Broschyren riktar sig till verksamhetsutövare och innehåller information och tips. Avfall2021Miljösamverkan Sydost
Avfallsförebyggande i tillsynenMaterial framtaget av MÖTA om avfallsförebyggande i tillsynen. Materialet innehåller checklista för tillsynsbesök, ppt-presentation med info om avfall, vägledning och slutrapportMiljöfarlig verksamhet2021Miljösamverkan Östergötland
Utbildning av vattenhandläggare i domstolsprövningMiljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd och föreläsningar för handläggare som arbetar med vattenverksamheter och prövning av dessa.Vatten2021Miljösamverkan Sverige
Spara vatten 2020Filmer om effektiv vattenanvändning och inspektionsunderlag för vatteneffektivitet hos företag.Vatten2021Miljösamverkan Sydost
Handläggarstöd avfall på livsmedelsverksamheterInformation till verksamhetsutövare, checklista och stöd.
Avfall2021Miljösamverkan Jönköpings län
Handledning för tillsyn av egenkontrollförordningen hos lantbrukHandläggarstöd som riktar sig till inspektörer som arbetar med lantbrukstillsyn enligt miljöbalken. Materialet innehåller ett handläggarstöd och en broschyr till verksamhetsutövare.Miljöfarlig verksamhet2021Miljösamverkan Östergötland
Tillsyn på flerbostadshusChecklista, handläggarstöd, informationsmaterial till vu och projektrapport.Hälsoskydd2021Miljösamverkan Jönköpings län
Tillsyn av integrerat växtskyddSyftet med projektet var att öka kunskapen om integrerat växtskydd (IPM) hos växtodlarna och tillsynsmyndigheterna vilket ska leda till en minskad användning av kemiska växtskyddsmedel och en ökad biologisk mångfald. Projektet har tagit fram en broschyr om integrerat växtskydd och material inför en tillsynskampanj.Miljöfarlig verksamhet2020Miljösamverkan Skåne
Tillsyn på distansPå grund av pandemin har tillsynsmyndigheterna ställt om mycket av sitt arbete. Under oktober månad 2020 hade Miljösamverkan Sverige en enkät ute där vi försökte fånga in svar på bland annat dessa frågor. Nu finns en sammanställning av svaren inklusive önskelista och förslag på fortsatt arbete inom Miljösamverkan Sverige.Miljöfarlig verksamhet2020Miljösamverkan Sverige
Prövning av markavvattningProjektet har tagit fram ett handläggarstöd för prövning av markavvattning som i dagsläget bara finns tillgängligt på den länsstyrelseinterna samarbetsytan för vatten och miljömål. Vatten2020Miljösamverkan Sverige
Samordnade rutiner för avgifter (FAPT)Projektet har tagit fram en gemensam rutin och en mall om årlig avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Miljöfarlig verksamhet2020Miljösamverkan Sverige
EHEC och campylobacterMiljösamverkan Sydost har arbetat med ett tillsynsprojekt om EHEC och campylobacter. Livsmedel2020Miljösamverkan Sydost
Fukt och mikroorganismer Miljösamverkan Jönköpings län har tagit fram ett handläggarstöd med checklista för fukt och mikroorganismer. Hälsoskydd2020Miljösamverkan Jönköpings län
Samråd enligt 6 kap. miljöbalkenHandläggarstödet för samråd enligt 6 kap. miljöbalken innehåller många delar. Förutom rapporten finns processchema, stöd för bedömning av betydande miljöpåverkan, informationsfolder till verksamhetsutövare och en rad mallar för länsstyrelsenMetodik, juridik & planering2020Miljösamverkan Sverige
Invasiva främmande arter (IAS) Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd och ett utbildningsmaterial för att underlätta och skapa likvärdig hantering av frågor/ärenden som rör inavsiva främmande arter (IAS). Naturvård2020Miljösamverkan Sverige
Vilthägn Miljösamverkan Sverige har arbetat fram ett handläggarstöd som dels finns utlagt i digital form på en länsstyrelsegemensam samarbetsyta på FO Natur, dels finns samlat i en rapport. Naturvård2020Miljösamverkan Sverige
Smartare vägledningMiljösamverkan Sverige har arbetat med ett projekt där syftet har varit att samla aktörer och utveckla vägledningsarbetet inom miljöbalkens sakområden. Detta för att få en effektiv och tillgänglig vägledning som ger relevant, likvärdigt och tillförlitligt stöd åt de myndigheter som arbetar med miljöbalken.Metodik, juridik & planering2020Miljösamverkan Sverige
Enklare samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken Miljösamverkan Sverige har tagit fram nytt informationsmaterial och stöd när det gäller samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Nu finns stöd till såväl verksamhetsutövare som länsstyrelsens handläggare. Fokus är på ledningsarbeten. Naturvård2020Miljösamverkan Sverige
Tillsynsutbildning i ny tappningMiljösamverkan Sverige har tagit fram en förstudie om hur en webbaserad utbildning i miljöbalkstillsyn kan genomföras och vad den bör innehålla.Metodik, juridik & planering2020Miljösamverkan Sverige
Grön utvecklingMiljösamverkan Sverige har under åren 2017-2019 arbetat med flera utvecklingsprojekt inom naturvårdsområdet med samlingsnamnet Grön utveckling. Naturvård2020Miljösamverkan Sverige
MKN vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhetMiljösamverkan Sverige har tagit fram ett webbaserat handläggarstöd för tillsyn av miljökvalitetsnormer för vatten i tillsyn av miljöfarlig verksamhet.Miljöfarlig verksamhet2020Miljösamverkan Sverige
Idrottsanläggningar och gymUnder 2019 genomförde 9 kommuner inom Miljösamverkan i Jönköpings län tillsyn på 96 idrottsanläggningar och 38 gym. Resultatet redovisas i projektrapporten tillsammans med det underlag som användes vid tillsynen. Hälsoskydd2020Miljösamverkan Jönköpings län
FörbränningsanläggningarUnder 2019 genomförde 7 kommuner inom Miljösamverkan i Jönköpings län tillsyn på 35 förbränningsanläggningar. Resultatet redovisas i projektrapporten tillsammans med det underlag som användes vid tillsynenMiljöfarlig verksamhet2020Miljösamverkan Jönköpings län
Animaliska biprodukter (ABP)Miljösamverkan Jönköpings län har tagit fram handläggarstöd ABP och checklista ABP för lantbruk och livsmedel. Avfall2020Miljösamverkan Jönköpings län
Handläggarstöd för energibrunnar i förorenade områdenMiljösamverkan Östergötland har tagit fram ett handläggarstöd för handläggning av energibrunnar/värmepumpar inom förorenade områdenFörorenade områden2020Miljösamverkan Östergötland
Planerad strandskyddstillsynMiljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Hallands projektet för planerad strandskyddstillsyn pågick mellan oktober 2018 och januari 2020. Under projekttiden har projektgruppen tagit fram underlags- och vägledningsmaterial, haft en kick-off och Skypemöte för att stötta i tillsynskampanjen som pågick 1 juni-31 oktober 2019. Naturvård2020Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Spåra fusketEtt projekt för att ge livsmedelsinspektörerna verktyg och metoder för att kontrollera livsmedelsfusk. Materialet består av handläggarstöd och checklista.Livsmedel2019Miljösamverkan Skåne
Olämpliga bostäderEtt projekt för att inspektörerna ska bli säkrare i sin bedömning och i processen för att döma ut lokaler och bostäder. Materialet består av handläggarstöd och checklista. Hälsoskydd2019Miljösamverkan Skåne
Tillsyn av anläggningar med konstgräs och gummibaserade ytorEtt projekt för att bedriva tillsyn på konstgräsplaner och gummibaserade ytor för lek och idrott. Materialet består av handläggarstöd, underlag för inventering och checklistor. Miljöfarlig verksamhet2019Miljösamverkan Skåne
Avfallsförebyggande genom tillsyn och prövningEtt projekt för att öka kunskapen om förebyggande av avfall hos tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare. Materialet består av vägledning, checklista och inspirationsmaterial. Avfall2019Miljösamverkan Skåne
Tillsyn på mindre lantbrukMiljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland har haft ett gemensamt projekt om tillsyn på mindre lantbruk. Inom projektet har ett handläggarstöd tagits fram. I en fristående bilaga till handläggarstödet finns en sammanfattning av aktuell lagstiftningMiljöfarlig verksamhet2019Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Miljökvalitetsnormer för vatten med fokus på PFAS Miljösamverkan Sydost har arbetat med ett projekt om miljökvalitetsnormer för vatten med fokus på PFAS. Projektet har tagit fram tillsynsstöd i form av inspektionsunderlag, broschyr och mall. Vatten2019Miljösamverkan Sydost
Tillsyn av dagvattenanläggningarMiljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland har tagit fram ett handläggarstöd för tillsyn av dagvattenanläggningar.Vatten2019Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Lagstiftning kring dagvatten och dagvattenanläggningarMiljösamverkan Sydost har tagit fram en rapport som behandlar lagstiftningen kring dagvatten och dagvattenanläggningar. Vatten2019Miljösamverkan Sydost
Märkning av livsmedel Miljösamverkan Sydost har tagit fram en broschyr och en rapport om märkning av livsmedel. Livsmedel2019Miljösamverkan Sydost
Effektiv bostadstillsyn
Handläggarstödet ger vägledning kring och exempel på hur förebyggande arbete och prioritering av ärendetyper kan gå till, vilket medför att resurser och kompetens kan användas mer effektivt. Tydligare kommunikation och ärendegång i klagomålsprocessen skapar realistiska förväntningar på vad miljökontoren kan åstadkomma och kan också göra handläggningen mer effektiv.
Hälsoskydd2019Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Nedskräpnings- och skrotbilsärendenHandläggarstödets syfte är att underlätta för miljöförvaltningarna och skapa en effektiv hantering av nedskräpnings- och skrotbilsärenden, och hur detta kan göras i samverkan med andra förvaltningar i kommunen. Materialet är en uppdatering av ett handläggarstöd som togs fram av Miljösamverkan Västra Götaland 2013. Miljöfarlig verksamhet2019Miljösamverkan Jönköpings län
Anläggande av ny badplatsNär en ny badplats ska anläggas måste först en undersökning om platsen är lämplig för ändamålet genomföras. Även om det idag ser ut som ett orört naturområde kan det tidigare ha funnits miljöfarlig verksamhet som medfört läckage och spridning av farliga ämnen via mark och vatten. Förorenade fyllnadsmassor kan ha tillförts området och det kan finnas förorenade sediment. Miljösamverkan Stockholms län har tagit fram denna checklista som ger stöd under planeringen av en ny badplats. Förorenade områden2019Miljösamverkan Stockholms län
Ekologisk kompensationUnder den senaste sjuårsperioden har intresset för ekologisk kompensation ökat kraftigt hos myndigheter, politiker och verksamhetsutövare, både nationellt och internationellt. Projektet har syftat till att öka användningen av verktyget ekologisk kompensation vid miljöbalksprövningar genom att arbeta fram ett handläggarstöd inom området. Det ger också möjlighet till en större samsyn hos tillsynsmyndigheternaNaturvård2019Miljösamverkan Sverige
Spårbarhetsprojekt livsmedelSILK, ett samarbete inom Miljösamverkan i Stockholms län, beställde 2017 ett projekt med fokus på kontroll av spårbarhet. Projektet var begränsat till spårning av Kalix löjrom, färskkött av kyckling och lamm. Spårningen gick genom hela livsmedelskedjan från restauranger eller butiker till importörer eller styckningsanläggningar. Livsmedel2019Miljösamverkan Stockholms län
Verkstadsindustri med eller utan ytbehandling Under 2018 genomförde 9 kommuner inom Miljösamverkan i Jönköpings län tillsyn på 74 verkstadsindustrier, med eller utan ytbehandling. Kommunerna som deltog i tillsynskampanjen var; Eksjö, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Jönköping, Nässjö, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo. Syftet med projektet var att se till att miljölagstiftningen följs, att verksamheterna är rätt klassade enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och att skapa samsyn vid tillsynen i länet.Miljöfarlig verksamhet2019Miljösamverkan Jönköpings län
Solarier Under 2018 genomförde 9 kommuner inom Miljösamverkan i Jönköpings län tillsyn på 21 solarieverksamheter. Kommunerna som deltog var; Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Jönköping, Nässjö, Sävsjö, Vaggeryd och Värnamo. Syftet var att kontrollera hygien, strålmiljö och den nyligen införda lagstiftningen om åldersgräns samt att skapa samsyn vid tillsynen i länet. Hälsoskydd2019Miljösamverkan Jönköpings län
Inventering av verksamheter enligt MIFO-metodiken MÖTA (Miljösamverkan Östergötland) har tagit fram en slutrapport från ett projekt om inventering förorenade områden. Syftet med projektet var att deltagande kommuner skulle komma vidare i sina arbeten med några prioriterade, utvalda objekt i sin kommun genom inventering MIFO fas 1. Förorenade områden2019Miljösamverkan Östergötland
Livsmedelsprojekt SamsynDet här projektet har haft som mål att öka samsynen och öka likvärdigheten i bedömningarna i Kalmar län och Region Gotland. Projektet har bedrivits inom Miljösamverkan Sydost.Livsmedel2019Miljösamverkan Sydost
Handläggarstöd granulat på konstgräsplanerMiljösamverkan Östergötland har tagit fram ett handläggarstöd med checklista för tillsyn av granulat på konstgräsplaner.Miljöfarlig verksamhet2019Miljösamverkan Östergötland
Gemensamma bedömningsgrunder vid avloppstillsynMiljösamverkan Östergötland har tagit fram ett gemensamt underlag för bedömningar vid avloppstillsyn av små avlopp.Avlopp2019Miljösamverkan Östergötland
Fordonstvättar Syftet var att uppdatera tidigare handläggarstöd i Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland som har handlat om tillsyn på fordonstvättar.Miljöfarlig verksamhet2019Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Dagvattenhantering - tillsynsprojektMaterial för tillsyn av dagvattenanläggningar, med inriktning på dammar och knutpunkter dit dagvatten transporteras. Inom projektet har också sammanställts ett material för granskning av översikts- och detaljplaner med syfte att undersöka hur miljöfrågorna hanteras. Vatten2018Miljösamverkan Skåne
Lokaler för vård och annat omhändertagande MÖTA (Miljösamverkan Östergötland) har tagit fram följande material inom ett tillsynsprojekt med inriktning mot lokaler för vård och annat omhändertagande:
Mall bokningsbrev,
Checklista vid inspektion av vårdlokal,
Checklista vårdlokal.
Vatten2018Miljösamverkan Östergötland
Tillsyn inom vattenskyddsområden Miljösamverkan Sydost har i en delrapport från projektet "Tillsyn inom vattenskyddsområden" tagit fram en sammanställning av aktuella vägledningar för skydd av grundvatten. Vatten2018Miljösamverkan Sydost
Sätt P för fosfornMiljösamverkan Sydost har tagit fram ett inspektionsunderlag för att minska fosforläckaget från jordbruksmark. Miljöfarlig verksamhet2018Miljösamverkan Sydost
Riktlinjer för dagvattenhanteringMiljösamverkan Sydost har tagit fram två inspektionsunderlag, ett för tillsyn av dagvatten hos företag och ett för tillsyn av dagvattendammar. Broschyren ”Tips och checklista för att skydda dagvattnet” har tagits fram till företagen. Vatten2018Miljösamverkan Sydost
Vägledning av köldmedietillsyn Projektet har genomförts av MÖTA (Miljösamverkan Östergötland) i syfte att skapa samsyn vid hantering av köldmedierapporter och anmälan om installation av köldmedieaggregat. Projektet har tagit fram en slutrapport där det bland annat finns med en rutin för granskning av köldmedierapporter. Kemikalier2018Miljösamverkan Östergötland
IED HandlingsplanMiljösamverkan Sydost har inom projektet IED 2018 arbetat fram en handlingsplan för IED. Målet har varit att få en enkel och likvärdig tillsyn genom att sammanställa en stegvis handläggningsplan för genomförande av IED tillsyn för de inspektörer som berörs. Miljöfarlig verksamhet2018Miljösamverkan Sydost
Tillsyn över användning av organiska lösningsmedel MÖTA (Miljösamverkan Östergötland) har arbetat med ett projekt om organiska lösningsmedel och tagit fram en slutrapport.
Lösningsmedel används med stor sannolikhet av verksamheter i nästan alla kommuner. Kompetensutveckling behövs för inspektörer för att kunna identifiera verksamheter som omfattas av förordningen. Lagstiftningen upplevs som komplicerad och svårbedömd och det finns behov av tillsynsvägledning.
Kemikalier2018Miljösamverkan Östergötland
Ekonomiska säkerheter Miljöfarliga verksamheter i landet har lämnat ekonomiska säkerheter för flera miljarder kronor. Säkerheterna skyddar samhället från att behöva stå för kostnaden för efterbehandling om ett ansvarigt företag försatts i konkurs eller av någon annan anledning inte kan fullfölja sina skyldigheter.
Miljösamverkan Sverige har inom ramen för projektet arbetat fram ett handläggarstöd för länsstyrelserna.
Miljöfarlig verksamhet2018Miljösamverkan Sverige
Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn Syftet med projektet var att göra länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering effektivare och av bättre kvalitet. På så sätt skapas förutsättningar för en bättre kontinuitet på uppföljningen, och som en följd av detta att kommunernas tillsyn förbättras. Genom att länsstyrelserna har likartade frågeställningar och gemensamma bedömningsgrunder vid bedömning av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken blir det lättare att jämföra resultaten i hela landet. Handläggarstödet förväntas underlätta för länsstyrelsernas arbete och förhoppningen är att uppföljningen och utvärderingen ska bli bättre, mer regelbunden och mer enhetlig. Metodik, juridik & planering2018Miljösamverkan Sverige
Värmepumpar - handläggarstödEtt handläggarstöd med länsgemensamma riktlinjer för handläggning av värmepumpsärenden. Stödet innehåller information, bedömningsgrunder och hänvisningar till relevant lagstiftning. Tyngdpunkten ligger på de vanligaste systemen, bergvärme och ytjordvärme. Handläggarstödet är framtaget av Miljösamverkan Jönköpings län. Informationsfoldrar för bergvärme, jordvärme och sjövärme har också tagits fram. Materialet från 2011 har uppdaterats under 2018. Miljöfarlig verksamhet2018Miljösamverkan Jönköpings län
Sprängämnesprekursorer Miljösamverkan Stockholms län har bedrivit ett projekt om sprängämnesprekursorer och tagit fram en slutrapport, en checklista samt ett informationsblad som riktar sig till verksamhetsutövare. Kemikalier2018Miljösamverkan Stockholms län
Handläggarstöd dagvattenMiljösamverkan Jönköpings län har tagit fram ett handläggarstöd i form av en förteckning över bra handläggarstöd som tagits fram i landet sedan 2010. Vatten2018Miljösamverkan Jönköpings län
Handläggarstöd masshantering Miljösamverkan Jönköpings län har bedrivit ett projekt om masshantering och tagit fram handläggarstöd som riktar sig till miljöinspektörer i kommuner. Materialet är till för att i den egna kommunen ordna träffar och utbilda entreprenörer i masshantering. Avfall2018Miljösamverkan Jönköpings län
Tillsyn på verksamheter som sprider växtskyddsmedelMiljösamverkan Östergötland har tagit fram ett handläggarstöd för tillsyn av användning av växtskyddsmedel hos de som vanligtvis inte får regelbunden tillsyn tex fastighetsförvaltare.Miljöfarlig verksamhet2018Miljösamverkan Östergötland
Terrängkörning barmark Miljösamverkan Sverige har under 2017-2018 arbetat med att ta fram ett handläggarstöd för länsstyrelserna när det gäller hantering av dispenser från terrängkörningslagen. Syftet med handläggarstödet är att underlätta ärendehanteringen för länsstyrelserna och att ge förutsättningar för en mer enhetlig syn över landet. Naturvård2018Miljösamverkan Sverige
Klimatanpassning i prövning och tillsynMiljösamverkan Sverige har tagit fram ett nytt handläggarstöd som vänder sig till handläggare på länsstyrelser och kommuner som jobbar med prövning och tillsyn av miljöfarliga verksamheter samt åtgärder i förorenade områden. Utöver handläggarstödet har ett informationsblad och ett underlag för presentation tagits fram.Miljöfarlig verksamhet2018Miljösamverkan Sverige
Äldreboenden och vårdlokalerMiljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland har tagit fram ett handläggarstödet som ska underlätta för miljökontoren att utöva en rättssäker, ändamålsenlig och effektiv tillsyn på äldreboenden och vårdlokaler. Handläggarstödet ska även ge stöd för prioriteringar av vilka verksamheter som miljökontoren behöver genomföra tillsyn på och på vilken nivå tillsynen bör ligga med tanke på för riskerna för människors hälsa.Hälsoskydd2018Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Miljöbedömningar enligt 6 kap. miljöbalken Sedan 1 januari 2018 finns ett nytt 6 kap. i miljöbalken och en ny miljöbedömningsförordning. Miljösamverkan Sverige arrangerade ett webbinarie i februari med miljöjurist Johanna Ersborg som lotsade oss genom de nya §§. Inspelningar, presentation och en sammanställning av frågor och svar hittar du Miljösamverkan Sveriges webbsida.Avfall2018Miljösamverkan Sverige
Bassängbad och mindre badanläggningar 9 kommuner (Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Nässjö, Tranås, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo) gjorde tillsyn på 30 anmälningspliktiga bassängbad, d.v.s. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller annars används av många människor. Metodik, juridik & planering2018Miljösamverkan Jönköpings län
Avfallshantering vid miljöfarliga verksamheter10 kommuner (Eksjö, Gislaved, Gnosjö, Habo, Mullsjö, Jönköping, Nässjö, Vaggeryd, Vetlanda och Värnamo) genomförde tillsyn av avfallshanteringen hos 156 verksamheterMiljöfarlig verksamhet2018Miljösamverkan Jönköpings län
Flödesschema vid miljöbrott Ett flödesschema vid miljöbrott - Vem gör vad i en
miljöbrottsutredning. Syftet med flödesschemat är att förtydliga ärendegången vid miljöbrott. Publikationen är ursprungligen framtagen av Miljösamverkan Jönköpings län år 2011.
Metodik, juridik & planering2018Miljösamverkan Jönköpings län
Buller från motorsportMiljösamverkan Jönköpings län har tagit fram ett handläggarstöd kopplat till den bullerproblematik som kan uppstå då bostäder är lokaliserade i närhet till skjutbanor och motorbanor. Handläggarstödet kan användas som faktaunderlag och som stöd vid kommunernas tillsyn samt vid information till verksamhetsutövare och närboende. Miljöfarlig verksamhet2018Miljösamverkan Jönköpings län
Inventering av förorenade områdenMiljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland har tagit fram ett handläggarstöd för dig som vill börja inventera förorenade områden. Tanken har varit att skapa ett ”paket” med allt du behöver för att inventera. Projektgruppen har därför valt att illustrera stödet som ett enkelt ”flödesschema”, från uppdrag till avslut. Det innehåller t.ex. mallar för brev och en powerpointpresentation för politiker. Handläggarstödet är tänkt att läsas på skärm genom att klicka sig fram mellan de olika stegenFörorenade områden2017Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Egenkontroll för företagare En informationsbroschyr om egenkontroll för företagare. Det finns även en checklista för tillsyn av egenkontroll. Metodik, juridik & planering2017Miljösamverkan Jönköpings län
Redlighet kött med pilotprojekt Jämställdhet Projektets syfte var att skapa en effektiv tillsyn av redlighet genom att öka kontrollmyndigheternas förmåga och kunskap vad gäller utförande av tillsyn, spårbarhet och uppföljning av redlighet. För att uppfylla projektets syfte genomfördes en tillsynskampanj. Redlighet kött är ett pilotprojekt för att jämställdhetsintegrera projekt inom Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland. Livsmedel2017Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Provtagning av egengjorda såser och röror Många restauranger, caféer och butiker m.fl. tillverkar egna såser/röror. Hanteringen och förvaringen av dessa ser ofta olika ut. Hållbarhetstiderna och bedömningarna av hur länge dessa produkter är säkra, skiljer sig betydligt åt. Hållbarhetsanalyser görs sällan, och på vissa ställen kan såser/röror sparas i upp till tre veckor. Verksamheterna uppger ofta att de går på smak och lukt samt att ingen har klagat eller blivit sjuk. Detta upplevs i många fall som svårbedömt av inspektörerna och därför röstades årets projekt ”Provtagning av egengjorda kalla såser och röror” fram av Miljösamverkan SydostLivsmedel2017Miljösamverkan Sydost
Dricksvattenanläggningar I Skåne finns ett behov av tillsynsvägledning och samordnad tillsyn för miljöförvaltningarnas kontroll av vattenverk, både för de större allmänna anläggningarna och de mindre kommersiella/offentliga anläggningarna. Därför har livsmedels- och miljöinspektörer i Skåne under 2014 – 2015 genomfört ett projekt med inriktning på dricksvattenkontroll. Projektgruppen har utarbetat en modell för kontroll, ”Guide till kontroll av dricksvattenanläggningar”. Som en fortsättning på det arbete som utfördes 2014-2015 har ett kontrollprojekt genomförts 2016-2017, med syftet att pröva, utvärdera och vid behov revidera guiden.Livsmedel2017Miljösamverkan Skåne
Utemiljöer på förskolor och skolorMiljöförvaltningarna i Skåne har 2016-2017 bedrivit ett projekt om utemiljön på förskolor och skolor. Inom projektet har arbetsgruppen genomfört en utbildningsdag och tagit fram ett informationsmaterial till verksamhetsutövare.Kemikalier2017Miljösamverkan Skåne
Modell för kommunal kemikalieplanI många kommuner saknas ett systematiskt strategiskt arbete med kemikaliefrågor. Syftet med projektet har varit att inspirera och hjälpa de skånska kommunerna med att ta fram lokala kemikalieplaner som omfattar bland annat miljöstrategiskt arbete och miljötillsyn inom kemikalieområdet. Projektet har tagit fram ett förslag till modell för hur en kommunal kemikalieplan kan utformas.Avlopp2017Miljösamverkan Skåne
Enskilda avlopp checklista och diskussionsunderlagMiljösamverkan Sydost har tagit fram en checklista för kontroll av befintligt enskilt avlopp samt ett diskussionsunderlag för bedömning av enskilda avlopp. Avlopp2017Miljösamverkan Sydost
Fritidsbåtshamnar Detta handläggarstöd är resultatet av projektet Fritidsbåtshamnar 2 inom Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektet har i första hand fokuserat på att skapa en vägledning som ska medföra att handläggarna känner sig tryggare i sin tillsynsroll vid tillsyn av fritidsbåtshamnar samt att tillsynen ska bli mer transparant och mer förutsägbar för verksamhetsutövarna. Vägledningen omfattar detta handläggarstöd, information till båtklubbar/marinor, information till båtägare samt ett slutseminariumMiljöfarlig verksamhet2017Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Grön tillsynMiljösamverkan Sverige har tagit fram ett nytt handläggarstöd för grön tillsyn. Handläggarstödet fokuserar på skyddade områden, såsom biotopskydd, strandskydd samt givna dispenser och tillstånd. Det är projektet ”Stärkt grön tillsyn” som arbetat intensivt med detta sedan våren 2016.
Handläggarstödet är utformat som ett processchema där du kan följa ett tillsynsärende från ”start till mål”. Här hämtar du mängder av konkret vägledning. Det finns mallar, checklistor och tips av olika slag. Handläggarstödet är tänkt för både länsstyrelser och kommuner.
Naturvård2017Miljösamverkan Sverige
Avfall handläggarvägledningDenna handläggarvägledning har tagits fram av Miljösamverkan Norrbottens arbetsgrupp inom fokusområde Förorenad mark och Avfall för anläggningsändamål samt schaktmassor/bygg- och rivningsavfall.
Vägledningen är skriven av handläggare på miljökontor/miljö- och hälsoskyddsinspektörer med erfarenhet att handlägga den här typen av ärenden. Det är inte alltid självklart med en enda lösning i dessa ärenden och därför anges i vissa avsnitt förslag på lösningar och/eller anvisningar om saker att tänka på.
Avfall2017Miljösamverkan Norrbotten
Planering av enskilt avloppMiljösamverkan Norrbotten har tagit fram en informationsfolder som riktar sig till fastighetsägare som planerar att göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning. Avlopp2017Miljösamverkan Norrbotten
Tillsyn av strandskydd och kommunala naturreservat Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om tillsyn av strandskydd och kommunala naturreservat, att ge kommunala handläggare handledning och verktyg i tillsynsarbetet och att skapa positiva effekter till förmån för strandskydds- och naturvårdsfrågor. Projektet har också försökt bidra till att öka förståelsen och acceptansen för strandskyddet och till att förutsättningarna för naturreservaten bibehålls. Checklistor och vägledning för tillsyn av strandskyddsområden och naturreservat har tagits fram för att underlätta och samordna tillsynsarbetet. Detta material är avsett att kunna användas vid kommunernas tillsyn även efter det att projektet avslutats.Naturvård2017Miljösamverkan Skåne
Slamtillsyn checklistaMiljösamverkan Stockholms län har tagit fram denna checklista för spridning av slam på åkermark. Beslut om försiktighetsmått med anledning av anmälan om spridning av avloppsslam och lagring kan fattas med stöd av 26 kap. 9 § och 2 kap. 2,3,7 §§ miljöbalken (1998:808), samt med hänvisning till Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket och Föreskrifter (1994:2) om för skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. Endast slam av sådan kvalitet att det får användas för jordbruksändamål (enligt SFS 1998:944) får lagras under en längre tid.Miljöfarlig verksamhet2017Miljösamverkan Stockholms län
Backyard burning 2Miljösamverkan Västra Götaland tog fram en tillsynshandledning 2009 under titeln ”Backyard burning – Tillsynshandledning om otillåten eldning av avfall på privata tomter och i små verksamheter”. Nu är det 2017 och en del har hänt sedan dess. Nya rättsfall finns att tillgå och lagstiftningen har skrivits om något. Miljösamverkan Värmland har låtit expertis läsa valda delar av den tidigare handledningen samt kommentera och korrigera i materialet. Det går bra att se denna handledning som en uppdatering av den som Miljösamverkan Västra Götaland gjorde 2009. Den har ett något annorlunda upplägg men förlagan utgörs ändå av ovan nämnda tillsynshandledning.Avfall2017Miljösamverkan Värmlands och Örebro län
Miljöolyckor Ibland sker bränder, olyckor och ofrivilliga utsläpp på exempelvis industrier och vägområden. Därmed finns risk för skador på hälsa och miljö. Anmälan om en miljöolycka kan komma från t.ex. den ansvarige, den drabbade, en utomstående eller från räddningstjänsten. Miljösamverkan Jönköpings län har tagit fram ett handläggarstöd för miljöinspektörer och räddningstjänstpersonal. Syftet är att tydliggöra ansvar, befogenheter och rollfördelning på olycksplatsen mellan räddningstjänst och miljömyndighet. Stödet med checklistorna ska även kort sammanfatta arbetet under det akuta skedet.Riskhantering2017Miljösamverkan Jönköpings län
Kontroll av information på förpackade livsmedel Under 2016 har samverkan i livsmedelskontrollen i Stockholms län genomfört ett kontrollprojekt där informationen på färdigförpackade livsmedel har kontrollerats. Syftet har varit att kontrollera märkningen i hela livsmedelskedjan och genom detta främja samarbetet mellan kontrollmyndigheterna och att göra bättre och mer likartade kontroller av livsmedelsinformation.Livsmedel2017Miljösamverkan Stockholms län
Tillsyn på dagvattenanläggning Som underlag till tillsyn av dagvattenanläggning har Miljösamverkan Stockholms län 2017 tagit fram en checklista innehållande förberedelser, markanvändning och recipientens status, dimensionering/belastning/kapacitet samt skötsel och tillsyn.Vatten2017Miljösamverkan Stockholms län
Återanvändning av avfall för anläggningsändamål Under de närmsta åren genomförs stora projekt i Göteborgsregionen. Dessa projekt kommer att skapa ett överskott av massor. Det är viktigt att försöka hitta en gemensam väg och sprida kunskap som redan finns hos vissa kommuner men även hos länsstyrelserna. Inriktningen på projektet var samverkan och nätverk mellan berörda kommuner för erfarenhetsutbyte och lära av varandra.Avfall2017Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
En säkrare Sevesotillsyn Målet med projektet har varit att utifrån olika befintliga tillsynsstöd utarbeta sådana som harmoniserar med den nya lagstiftningen inom Sevesoområdet samt komplettera med nya stöd där sådana saknats. Projektet avslutades i januari 2017. Det färdiga materialet består av en huvudrapport med sexton tillhörande bilagor. Riskhantering2017Miljösamverkan Sverige
Giftfri förskola ÖstergötlandInom Miljösamverkan Östergötland, som består av miljökontoren i länets kommuner och Länsstyrelsen, har ett projekt kallat Giftfri förskola genomförts. Syftet har varit att öka kunskapen om kemikalier i förskolor, och att se till att barn inte kommer i kontakt med leksaker och andra föremål som innehåller skadliga kemikalier. Kommunerna har kommit olika långt i arbetet med att fasa ut kemikalier från förskolorna. Personalen på förskolorna har gett positiv respons på miljökontorens tillsyn. Projektet har varit till hjälp i deras arbete med att fasa ut skadliga kemikalier. Barnens miljö och utfasningen av skadliga kemikalier behöver lyftas upp på politisk nivå i kommunerna i syfte att skapa samsyn inom deras olika verksamheter.Kemikalier2017Miljösamverkan Östergötland
Tillsyn av fordonstvättar Miljösamverkan Jönköpings län har sammanställt en projektrapport om tillsyn av fordonstvättar.Miljöfarlig verksamhet2017Miljösamverkan Jönköpings län
Tillsyn av verkstadsindustrin45 verkstadsindustriföretag i Kalmar län har inspekterats av 10 miljöförvaltningar under hösten 2015. Målet med projektet var att främja en ökad kunskap och en miljömässigt god hantering av maskinpark med tillhörande skäroljor och andra kemiska produkter hos både företagare och miljöinspektörer.Miljöfarlig verksamhet2017Miljösamverkan Sydost
Giftfri förskola SydostMiljösamverkan Sydost har tagit fram en folder om giftfri förskola.Kemikalier2017Miljösamverkan Sydost
Uppdaterat underlag för inspektion av verksamheternas egenkontrollMiljösamverkan Sydost har uppdaterat ett underlag från 2003 för inspektion av verksamheternas egenkontroll.Metodik, juridik & planering2017Miljösamverkan Sydost
Tillsyn av fordonstvättar Miljösamverkan Jönköpings län har sammanställt en projektrapport om tillsyn av fordonstvättar.Miljöfarlig verksamhet2017Miljösamverkan Jönköpings län
Asylboenden Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland bedrev under 2016 ett projekt om tillsyn av asylboenden. I slutrapporten beskrivs resultatet av detta projekt. Hälsoskydd2016Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Fordonstvättar Avsikten med riktlinjerna som tagits fram är att vara ett stöd för miljöinspektörer vid rådgivning och tillsyn enligt miljöbalken, så att fordonstvättar behandlas lika inom Östergötlands län. Riktlinjerna ska kunna antas av tillsynsansvarig nämnd inom länets kommuner. Riktlinjerna omfattar både yrkesmässig fordonstvätt och privat fordonstvätt. Till dessa riktlinjer har projektgruppen även tagit fram en vägledning för miljöinspektörer som kan vara ett stöd vid tillsyn av fordonstvättar enligt riktlinjerna. Miljöfarlig verksamhet2016Miljösamverkan Östergötland
Inomhusmiljö utbildningSyftet med utbildningen var ökad kunskap hos inspektörerna om bedömningar av inomhusmiljö, så att relevanta krav kan ställas i tillsynen. Fokus under två utbildningsdagar skulle vara ventilation och fukt, föreläsningar om teknik skulle blandas med föreläsningar och diskussioner om juridik.Hälsoskydd2016Miljösamverkan Skåne
Dagvattenanläggningar Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) bedrev projektet under 2015 och 2016. Projektgruppen har tagit fram en anmälningsblankett för dagvattenanläggningar och en checklista för tillsyn av dagvattenanläggningar.Vatten2016Miljösamverkan Östergötland
Vägledning för kemisk bekämpning inom Jönköpings län Miljösamverkan Jönköpings län har tagit fram denna vägledning som sammanfattar bestämmelser kring användning av kemiska bekämpningsmedel, både bekämpning av oönskad växtlighet och av skadedjur. Syftet är att vägleda yrkesmässiga användare om krav, samt stödja länets inspektörer till likartade bedömningar. Kemikalier2016Miljösamverkan Jönköpings län
Tillsyn av egenkontroll inom lantbruk Miljösamverkan Jönköpings län har tagit fram en slutrapport från ett tillsynsprojekt om egenkontroll inom lantbruk.Miljöfarlig verksamhet2016Miljösamverkan Jönköpings län
Skydd av enskilda grundvattentäkterMiljösamverkan Västerbotten har under 2015-2016 genomfört ett kunskapsprojekt med syfte att utveckla tillsynsmyndigheternas och verksamhetsutövarnas kompetens kring skydd av vattentäkter.
Målet har varit att ta fram ett gemensamt kunskapsmaterial som kommunerna sedan kan använda som grund i sitt arbete. Kunskapsmaterialet består av ett förslag till en arbetsgång och en mall för hur en föreskrift för enskilda vattentäkter kan utformas och genomföras.
Vatten2016Miljösamverkan Västerbotten
Tillsyn av träindustri Miljösamverkan Västerbotten har genomfört ett tillsynsprojekt under 2015-2016 med fokus på sågverk, hyvlerier och snickerier. Detta för att utveckla kompetensen hos tillsynsmyndigheter och företag vad gäller verksamheternas påverkan på hälsan och miljön. Miljöfarlig verksamhet2016Miljösamverkan Västerbotten
DagvattenEn projektgrupp inom Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram två rapporter om dagvatten: Slutrapport Dagvatten och Handläggarstöd Dagvatten Tekniköversikt. Syftet med projektet har varit att säkerställa ändamålsenlig dagvattenhantering, genom ökad kunskap på miljökontoren om dagvattentekniker, samt att utreda vilka krav man kan ställa på dagvattenhantering. Vatten2016Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Hantering av massorNär är det OK att använda schaktmassor (avfall) i anläggningsändamål? Till hjälp för dig som på myndighet hanterar frågor som denna har Miljösamverkan Sverige tagit fram ett handläggarstöd kring prövningsnivå, anmälningsärenden och uppsökande verksamhet. Vi har även gjort ett flödesschema till hjälp för verksamhetsutövare samt en sammanställning av tidigare handläggarstöd inom ämnesområdet.Avfall2016Miljösamverkan Sverige
Ålen - en världsvan resenärVår europeiska ål (Anguilla anguilla) är starkt hotad. Invandringen av ålyngel har minskat drastiskt sedan 70-talet. Samtidigt är ålen en art vi fiskar för konsumtion. Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd med fokus på åltillsyn utifrån fiske- och artskyddsperspektivet. Här finns flödesbeskrivningar över relevant lagstiftning, checklista för artskyddstillsyn, tips för fisketillsyn med mera. Dessutom har en informationsfolder om ål tagits fram. Naturvård2016Miljösamverkan Sverige
Modell för behovsutredningMiljösamverkan Sverige har tagit fram en modell för behovsutredning. Syftet har varit att modellen ska möjliggöra jämförelser mellan länsstyrelserna, att den ska vara enkel och innebära så få individuella bedömningar som möjligt samt vara så lika som möjligt för alla verksamhetsområden. Syftet har även varit att modellen ska svara upp mot redovisning enligt 10 kap 4§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Modellen består av ett beskrivande dokument och en beräkningsfil.Metodik, juridik & planering2016Miljösamverkan Sverige
Utsläpp till vatten från mindre verksamheterUtsläpp till vatten (till kommunalt VA eller recipient) från små industri-, service- och måleriverksamheter med mera är ofta svårbedömda för miljökontoren. Här finns inga villkor i tillstånd att kontrollera mot, och det råder ofta även osäkerhet om avloppsvattnets sammansättning. Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland har tagit fram detta handläggarstöd vars syfte är att ge stöd till miljökontoren i bedömning av dessa utsläpp, för prioriteringar och för vilka krav som kan ställas i tillsynen. Detta ska leda till samsyn och likvärdig behandling av likvärdiga verksamheter mellan kommunernas miljökontor. Ytterst är syftet att skydda recipienterna. Det gäller såväl direktutsläpp, utsläpp via dagvatten som utsläpp via kommunalt spillvatten.Avlopp2016Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Vårdboenden Miljösamverkan Jönköpings län har tagit fram en instruktion för inspektörer och en checklista för vårdlokaler.Hälsoskydd2016Miljösamverkan Jönköpings län
Energi i tillsynenMiljösamverkan Jönköpings län har tagit fram en instruktion för inspektörer, en checklista för energi samt ett informationsblad till verksamhetsutövare.Energi2016Miljösamverkan Jönköpings län
Avloppsverk 25 – 200 personekvivalenter Miljösamverkan Jönköpings län har tagit fram en avloppshandledning för inspektörer. Avlopp2016Miljösamverkan Jönköpings län
Enskilda avlopp FosforkällorMiljösamverkan Halland har publicerat två rapporter från projektet Enskilda avlopp Fosforkällor. Dels en slutrapport och dels ett handläggarstöd.Avlopp2016Miljösamverkan Halland
Tillsyn av gödselhantering Under 2017-2018 drivs i Stockholms län ett gemensamt tillsynsprojekt kring gödselhantering. Syftet är en likriktad och effektiv tillsyn av stallgödselhantering i länet. Detta för att minska tillförsel av övergödande ämnen till Östersjön. En checklista är framtagen inom Miljösamverkan Stockholms län och befintligt informationsmaterial från Jordbruksverket används. Miljöfarlig verksamhet2016Miljösamverkan Stockholms län
Tillsyn av kemikalier i förskolanTill stöd för tillsyn av kemikalier i förskolan tog Miljösamverkan Stockholm 2016 fram en checklista, tänkt att användas som en mall, där respektive miljökontor kan lägga till eller ta bort frågor så att det passar just deras tillsyn av skadliga kemikalier i förskolan. Kemikalier2016Miljösamverkan Stockholms län
LivsmedelsinformationLivsmedelsinformation har kontrollerats i samtliga 13 kommuner i Kalmar och Gotlands län. Miljösamverkan Sydost har tagit fram en projektrapport och en resultatbroschyr i projektet Livsmedelsinformation - Viktig information om maten du äter. Livsmedel2016Miljösamverkan Sydost
Kontroll av dricksvattenreservoarer och ledningsnät Under 2016 genomfördes en samordnad kontroll av dricksvattendistributionen i Stockholms län. Projektet tog fram gemensamt underlag genom utbildningar, vägledning och checklistor. Syftet var att få en bild av hur säker dricksvattendistributionen är samt hur förnyelseplaneringen ser ut generellt i länet. Livsmedel2016Miljösamverkan Stockholms län
Klagomål på inomhusmiljö - Handläggarstöd med förslag till policy Handläggarstödets syfte är att ge en steg-för-steganvisning, vilket kan ses som ett förslag till policy, för hantering av klagomål rörande inomhusklimatet i bostäder i hyreshus och bostadsrätter. Handläggarstödet bör i stort sett även kunna användas för hantering av andra klagomål från boende än sådana som rör inomhusklimatet.Hälsoskydd2016Miljösamverkan Västra Götaland
Handläggarstöd Reach En projektgrupp inom Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram ett handläggarstöd med material som kan vara till stöd i tillsynen. Handläggarstödet är kortfattat och uppbyggt för att alla delar av projektet ska samlas under samma dokument. I de fall bra information redan finns framtagen görs hänvisningar till webbplatser och faktablad. Sist i handläggarstödet finns alla stöddokument samlade.Kemikalier2016Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Kemikalier i förskolor Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) har tagit fram material om kemikalier i förskolor. Kemikalier2015Miljösamverkan Östergötland
Tillsyn verkstadsindustri Miljösamverkan Sydost har inom projektet "Tillsyn verkstadsindustri" tagit fram inspektionsunderlag för verksamheter med maskinell metallbearbetning. Miljöfarlig verksamhet2015Miljösamverkan Sydost
Förorenade massorMiljösamverkan Sydost har tagit fram ett informationsblad om schaktmassor och en vägledning för handläggare gällande massor. Avfall2015Miljösamverkan Sydost
Märkning av livsmedelProjektet Märkning av livsmedel har genomförts av Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektgruppen tog fram checklistor och vägledningar till stöd för miljökontoren som deltog i projektet samt gjorde en kort presentation för att stimulera deltagande i projektet. Kontrollmyndigheterna rapporterade in sina iakttagelser och bedömningar för olika kontrollerade livsmedel efter genomförd kontroll. Projektrapporten innehåller en sammanställning av resultaten.Livsmedel2015Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Kom till skott med kosttillskottUnder 2014-2015 har livsmedelsinspektörerna i de skånska kommunerna utfört ett projekt inom kontroll av kosttillskott. Kosttillskott är ett livsmedel vars syfte är att komplettera den normala kosten och som är koncentrerade källor för vitaminer, mineraler eller andra ämnen med näringsmässig eller fysiologisk verkan. Kontroll av kosttillskott är ett eftersatt område inom livsmedelskontrollen. Av Skånes 33 kommuner deltog 26 kommuner (21 miljöförvaltningar och 1 miljöförbund) i kontrollprojektet. Totalt har 184 kosttillskottsföretag blivit kontrollerade inom projektet. Antal produkter som har kontrollerats är 290 stycken.Livsmedel2015Miljösamverkan Skåne
Idrottsanläggningar Miljösamverkan Skåne har under 2014 – 2015 genomfört ett projekt om tillsyn av idrottsanläggningar. Projektet har framför allt genomförts med syfte att ge barn och ungdomar som besöker idrottsanläggningar en hälsosam miljö att vistas i. Målen har även varit att underlätta en effektiv tillsyn samt att genom information riktad till aktuella verksamheter höja verksamhetsutövarnas kompetens. 18 miljöförvaltningar eller miljöförbund deltog i projektet och sammanlagt genomfördes 99 tillsynsbesök.Hälsoskydd2015Miljösamverkan Skåne
Animaliska biprodukter i butikBegreppet animaliska biprodukter (abp) kan omfatta bland annat matavfall, djurkadaver och stallgödsel. Det finns regler som syftar till att förhindra spridning av smittämnen till människor och djur. Miljökontoren och länsstyrelserna har tillsynsansvar inom området.
Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland har genomfört en tillsynskampanj som en del av ett projekt om abp. Inriktningen var gentemot butiker, och den genomfördes under hösten 2014-vintern 2015.
Avfall2015Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland
Utbildning om provtagning och analys av avlopps- och processvatten Många verksamheter har processer som genererar förorenat vatten som i förlängningen tillförs det kommunala avloppet eller annan recipient. Inom verksamheternas egenkontroll utförs provtagningar och analyser. Resultatet ligger sedan till grund för beslut och åtgärder. Resultaten redovisas också i rapporter och utredningar till tillsynsmyndigheten. Svarar dessa provtagningar och analyser på det som är tänkt att kontrolleras? Används rätt provtagningsmetodik? Görs rätt analyser av proverna? Kunskapen om detta skiftar. För att få en djupare kunskap inom området anordnade Miljösamverkan Östergötland en utbildning som syftade till en bättre kvalité på utförd granskning av rapporter, utredningar, kontrollprogram m.m.Avlopp2015Miljösamverkan Östergötland
Vägledning vid bedömning av hög skyddsnivå för små avloppsanordningar Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) har bedrivit ett projekt vars syfte var att diskutera begreppet ”rimlighetsavvägning” vid handläggning av ärenden inom enskilda avlopp. När är det rimligt att ställa krav på normal respektive hög skyddsnivå och hur ställer sig kraven och dess miljönytta i relation till de kostnader de genererar för den enskilde fastighetsägaren/verksamhetsutövaren? Projektet kan ses som en komplettering till 2013 års MÖTA-projekt ”Vägledning vid bedömning av avloppsanordningarnas reningsfunktion” där det togs fram bedömningar om vilka tekniker som klarar hög respektive normal skyddsnivå. Avlopp2015Miljösamverkan Östergötland
Tillsyn markavvattning Tillsyn av markavvattning är ofta komplicerad, i synnerhet när det är många sakägare och gamla tillstånd/gammal lagstiftning som berörs. Det är även vanligt att tillstånden har frångåtts på olika sätt. Syftet med arbetet har varit att underlätta tillsynen av markavvattning, genom att sammanställa berörd lagstiftning och principiellt viktiga domar inom området. Särskild stor vikt läggs vid hanteringen av markavvattningsföretag/-samfälligheter.Vatten2015Miljösamverkan Sverige
Informationsmaterial Artskydd Syftet med projektet, som bedrivits inom Miljösamverkan Sverige, har varit att underlätta den förebyggande tillsynen genom att ta fram bra och enhetligt informationsmaterial som är riktat till allmänhet och verksamhetsutövare. Det ökar förståelsen för artskyddet och kan minska risken för artskyddsbrott. Gemensamt nationellt informationsmaterial ger även en mer likartad tillämpning av artskyddsbestämmelserna.Naturvård2015Miljösamverkan Sverige
Handläggarstöd vid energitillsyn Miljösamverkan Sverige har tagit fram detta handläggarstöd för energitillsyn som länsstyrelserna, men även andra tillsynsmyndigheter, ska kunna använda. Projektet har delfinansierats av LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning.Energi2015Miljösamverkan Sverige
Tillsyn av underhåll av fritidsbåtar Inom Miljösamverkan Stockholms län har detta handläggarstöd tagits fram med de krav som ska och bör ställas vid tillsyn av verksamhetsutövare som målar och tvättar båtbottnar.Miljöfarlig verksamhet2015Miljösamverkan Stockholms län
Enskilda avlopp - Informationsmaterial, dokument och mallar För att underlätta, samordna och stärka kommunernas arbete inom enskilda avlopp har en projektgrupp inom Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) gjort en översyn av och reviderat befintliga dokument och mallar som i dagsläget används av kommunerna i länet. Jämförelse har även gjorts med kommuner utanför länet för att få nya idéer. Projektet avslutades i maj 2015 och resulterade i fjorton dokument, bl a olika typer av ansökningsblanketter, beslut, utförandeintyg och information. Avlopp2015Miljösamverkan Östergötland
Skjutbanor Syftet med Miljösamverkan Västerbottens delprojekt om skjutbanor har varit att utveckla ett kunskapsstöd för i första hand tillsyn av skjutbaneverksamheter. Syftet har även varit att öka både miljöhandläggares och verksamhetsutövares kompetens kopplat till aspekter och krav inom miljö- och hälsoskydd inom området skjutbanor.Miljöfarlig verksamhet2015Miljösamverkan Västerbotten
Tillfälliga externa boenden Projektets huvudmål har varit att ta fram gemensamma bedömningsgrunder, checklistor och mallar som underlättar för miljö- och hälsoskyddsinspektörerna i Västerbottens län vid tillsynen av externa boenden, samt skriftligt informationsmaterial som kan distribueras till de verksamhetsutövare som ansvarar för och organiserar externa boenden.Hälsoskydd2015Miljösamverkan Västerbotten
Tillsyn oljeavskiljare Miljösamverkan Östergötland MÖTA har i detta projekt tagit fram information till både inspektörer och verksamhetsutövare, om vilka förväntningar som kan ställas på en oljeavskiljare. Projektet pågår under 2015 och målsättningen är att länets kommuner under året ska öka tillsynen av oljeavskiljare inom den ordinarie tillsynen. Till hjälp har projektgruppen tagit fram en checklista för detta. Projektet bidrar till en länsgemensam syn på lämpliga kravnivåer för oljeavskiljare och bättre fungerande oljeavskiljare, som i sin tur minskar utsläppen av föroreningar till dagvattnet och spillvattennätet. Miljöfarlig verksamhet2015Miljösamverkan Östergötland
Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Under 2014 genomfördes ett projekt inom lantbruk i MÖTA:s regi. Projektet har tagit fram en gemensam ansökningsblankett för ansökan om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Till blanketten finns även ett informationsblad där det förklaras vad det innebär med vattenskyddsområde, handläggning av ärendet och kort om simuleringsverktyget MACRO-DB. Projektgruppen har dessutom tagit fram en vägledning för handläggningen med tips och förslag till utformning av villkor, uppföljning av besluten och vilken lagstiftning som kan vara aktuell att använda.Kemikalier2015Miljösamverkan Östergötland
Tillsyn industriutsläppsverksamheter
Syftet med projektet var att ta fram ett handläggarstöd som kan bidra till att skapa tydlighet, samsyn och likriktning i tillsynen av industriutsläppsverksamheter. Projektet har haft fokus på de arbetsuppgifter som, i och med industriutsläppsbestämmelserna (IED), tillkommer för verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheter. Handläggarstödet kompletterar Naturvårdsverkets vägledning.
Miljöfarlig verksamhet2015Miljösamverkan Sverige
Tillsynsmyndighetens roll – rådgivning och information Miljökontorets möjlighet, och skyldighet, att med rådgivning och information verka för bättre miljö, hälsa och livsmedelshantering är till viss del otydlig. Miljösamverkan Stockholms län har i en rapport från 2015 sammanfattat de rättsliga förutsättningar och sammanställt konkreta exempel kring rådgivning och information. Metodik, juridik & planering2015Miljösamverkan Stockholms län
Handläggarstöd EBHHandläggarstödet beskriver när föroreningar bör beaktas vid fysisk planering, olika aktörers roller, lagstiftning, var relevant information kan hittas samt vad man bör tänka på då man kommer i kontakt med förorenade områden. Delen ”Verktyg och arbetssätt” riktar sig främst till miljökontoren och i synnerhet de kommuner som inte har arbetat så mycket med förorenade områden. Här ges förslag på verktyg och arbetssätt som kan användas för att arbeta mer strategiskt med förorenade områden. Dessa utgår från exempel som projektgruppen samlat in från olika delar av landet. Det handlar t.ex. om hur man kan använda sig av befintliga strukturer och styrdokument, hur man kan skapa tid för att arbeta med dessa frågor och förslag på systematisk prioritering mellan objekt för att börja i rätt ände. Förorenade områden2014Miljösamverkan Västra Götaland
Fordonstvättar riktlinjer Avsikten med dessa riktlinjer är att vara ett stöd för miljöinspektörer vid rådgivning och tillsyn enligt miljöbalken, så att fordonstvättars avloppsvatten behandlas lika inom Jönköpings län. Riktlinjerna omfattar både yrkesmässig fordonstvätt och privat fordonstvätt. Befintliga anläggningar är i vissa fall förelagda om andra försiktighetsmått. Dessa förelägganden kan kvarstå, tills det finns anledning att ändra dem. Miljöfarlig verksamhet2014Miljösamverkan Jönköpings län
Legionella 2013-2014 Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) har genomfört ett projekt inom vilket tillsyn utfördes inom många olika typer av verksamheter så som äldreboenden, förskolor, skolor, idrottsanläggningar och bassängbad. Projektgruppen har upprättat en slutrapport för projektet och en broschyr om legionella. Även ett handläggarstöd för inspektörerna har tagits fram. Hälsoskydd2014Miljösamverkan Östergötland
Handläggning av minireningsverk Det finns mycket material framtaget om minireningsverk. Arbetsgruppen för projektet "Tillsyn och riktlinjer för minireningsverk” bestämde därför att sammanställa befintligt material så att handläggare snabbt kan hitta fram till den information de söker. Avlopp2014Miljösamverkan Sydost
MinireningsverkMiljö- och hälsoskyddskontoren i Halland har erfarenhet av att minireningsverken inte sköts och att funktionen därmed är dålig samt att fastighetsägare inte vet tillräckligt mycket om sina minireningsverk. Detta var något som miljökontoren ville undersöka och åtgärda. Målet med projektet var att förbättra statusen i vattenförekomster i Halland, genom ökad kunskap om egenkontroll hos ägare av minireningsverk och ökad kännedom hos miljökontoren om driften av befintliga minireningsverk. I detta projekt har kommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad, Laholm och Göteborg deltagit och alla förutom Varberg har utfört tillsynsbesök inom projektet. Avlopp2014Miljösamverkan Halland
Vattendirektivet lantbrukstillsynMånga vattenförekomster mår idag inte bra då de är påverkade av för höga näringsämneshalter. Enligt EU:s vattendirektiv ska alla vattendrag som omfattas av direktivet uppnå ”God ekologisk status” senast år 2021. Kommunen har ett ansvar att se till att tillräckliga åtgärder vidtas för att uppnå målen. Inom ramen för Miljösamverkan Halland har Miljö- och hälsoskyddskontoren i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholms kommun arbetat i projektet Vattendirektivet lantbrukstillsyn för att öka kunskap och samsyn hos miljö- och hälsoskyddsinspektörer och lantbrukare kring skäliga åtgärder för att minska mängden näringsämnen till vattenförekomsterna. Detta ska leda till en förbättrad status av vattenförekomster i Halland. Vatten2014Miljösamverkan Halland
Miljötillsyn på lantbruk Många av länens vattendrag och sjöar har stora problem med övergödningen. Detsamma gäller för länens kustvatten. Med detta som bakgrund valde Gotlands och Kalmars miljötillsynsmyndigheter att inom Miljösamverkan Sydost driva ett projekt under 2014. Syftet var att minska övergödningen från lantbruken. Inspektionsunderlaget har tagits fram för att öka kunskapen om övergödningen, samt för att kontrollera om förordningar och föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket som berör övergödningsproblematiken följs. Miljöfarlig verksamhet2014Miljösamverkan Sydost
Sanktionsärenden, lathund -14 En lathund för hantering av sanktionsärenden togs fram av Miljösamverkan Västra Götaland 2009. Den har uppdaterats 2014 och då även försetts med ett nytt kort avsnitt om "Åtgärder på den felandes bekostnad". Metodik, juridik & planering2014Miljösamverkan Västra Götaland
DricksvattenkontrollUnder 2014 har ett projekt om dricksvatten genomförts i Kalmar län och Region Gotland med syftet att öka kunskapen, kompetensen och samsynen mellan inspektörerna i regionen. Projektet samordnades av Miljösamverkan Sydost på uppdrag av länens tillsynsmyndigheter. Projektet har genomförts genom workshoptillfällen för inspektörerna samt ett studiebesök på ett dricksvattenverk. Livsmedel2014Miljösamverkan Sydost
Små avlopp slutrapport Miljösamverkan Västerbotten har tagit fram denna slutrapport.
Rapporten innehåller
- Projektsammanfattning
- Handläggarstöd
- Material till fastighetsägare och för maskinentreprenörer
Avlopp2014Miljösamverkan Västerbotten
BassängbadschecklistaMiljösamverkan Stockholms län har tagit fram en checklista med tillhörande bilagor för bassängbad. Materialet finns att hämta på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats. Hälsoskydd2014Miljösamverkan Stockholms län
Klagomål gällande katter Klagomål på katter inkommer till miljökontoren, länsstyrelsen och polisen. Klagomålen gäller herrelösa katter, lösspringande katter som förorenar i sandlådor och rabatter, kattsamlare m.m. Miljösamverkan Östergötland MÖTA har tagit fram en handläggningsrutin gällande kattärenden. Hälsoskydd2014Miljösamverkan Östergötland
Tillfälligt boende Handläggarstödets syfte är att underlätta för miljökontoren att utöva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn av tillfälliga boenden. En förhoppning är att det ska bidra till ökad samsyn om vad som bör prioriteras i tillsynen och vilka krav som kan ställas på verksamheterna. Hälsoskydd2014Miljösamverkan Västra Götaland
Gym och idrott Handläggarstödets syfte är att underlätta för miljökontoren att utöva en effektiv och ändamålsenlig tillsyn av gym, idrottshallar och liknande verksamheter. En förhoppning är att det ska bidra till ökad samsyn om vad som bör prioriteras i tillsynen och vilka krav som kan ställas på verksamheterna. Hälsoskydd2014Miljösamverkan Västra Götaland
Vad kommer ur skorstenen? Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge har tagit fram en broschyr om vedeldning och eldning med andra biobränslen. Energi2014Miljösamverkan Kronoberg - Blekinge
Checklistor ventilation och städning i skolor Miljösamverkan Jönköpings län har sammanställt checklistor som ska kunna användas i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt. Hälsoskydd2014Miljösamverkan Jönköpings län
Checklistor ventilation och städning i skolor Miljösamverkan Västra Götaland har sammanställt checklistor som ska kunna användas i Folkhälsomyndighetens nationella tillsynsprojekt. Hälsoskydd2014Miljösamverkan Västra Götaland
Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster Miljösamverkan Sverige har tagit fram ett handläggarstöd för länsstyrelsernas tillsyn enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Handläggarstödet bygger på den vägledning för länsstyrelsernas tillsyn enligt LAV som Miljösamverkan Sverige tog fram år 2009. Det tidigare materialet har dock både uppdaterats och utökats för att kunna utgöra ett ännu bättre stöd vid tillsynenAvlopp2014Miljösamverkan Sverige
Kosttillskott slutrapportMärkning av kosttillskott är mycket komplex. Olika föreskrifter, EG-förordningar och riktlinjer styr hur produkterna ska märkas, vilka hälso- och näringspåståenden som får användas om produkten samt vilka ingredienser som får användas. Projektet Kosttillskott skulle därför förbättra samordningen och höja kompetensen och kvalitén inom kontroll av prestationshöjande kosttillskott. Livsmedel2014Miljösamverkan Halland
Bräddningar slutrapport Slutrapport för projekt Bräddningar 2013-2014. I rapporten redovisas vad som gjorts i projektet inklusive resultat av en tillsynskampanj. En slutsats är att kunskaperna hos många verksamhetsutövare behöver höjas, att åtgärder ofta behövs och att tillsyn är väl motiverad Avlopp2014Miljösamverkan Västra Götaland
Metodutveckling av åtgärder mot övergödning Rapporten har tagits fram inom Miljösamverkan Halland av projektgrupp "Metodutveckling för åtgärdande av övergödningsproblem inom vattenförekomster med sämre än god status" under 2010-2014. Projektet har syftat till att utifrån ett prioriterat område per kommun gemensamt utveckla effektiva, systematiska metoder med målsättningen att nå minskad belastning av näringsämnen på vattenmiljöerna. I projektet deltog kustkommunerna Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Halmstad och Laholm i vilka övergödningsproblematiken är uttalad. Metodik, juridik & planering2014Miljösamverkan Halland
Behovsutredning Projektgrupp Behovsutredning inom Miljösamverkan Sverige har tagit fram en slutrapport, en rubrikmall med exempeltexter samt ett förslag till analysmodell för tillsynsbehov. Syfte med projektet har varit att försöka skapa en tankemodell kring behovsbedömningen av olika tillsynsobjekt, för att på det sättet få fram en mer enhetlig målbild av tillsynsbehovet som kan leda till mer jämförbara behovsutredningar. Genom att identifiera länsstyrelsernas tillsynsuppdrag, utifrån den föreslagna tankemodellen, vill projektet bidra till att få fram en sannare bild av vad ett verkligt tillsynsbehov är. Metodik, juridik & planering2014Miljösamverkan Sverige
Handläggarstöd om dagvattenSyftet med projektet har varit att ge stöd i kommunernas arbete med dagvatten för att öka förutsättningarna för en god dagvattenhantering. Dagvatten berör många verksamhetsområden och handläggarstödet riktar sig därför till alla som kommer i kontakt med dagvattenhantering och i synnerhet kommunalt anställda som arbetar med miljö-, plan-, bygglovs- och VA-frågor. Vatten2014Miljösamverkan Västra Götaland
Strategiskt arbete med förorenade områden Handläggarstödet riktar sig till dem på kommuner och länsstyrelser som kan behöva beakta förorenade områden i sitt arbete med fysisk planering, t.ex. miljö- plan- bygglovshandläggare samt mark- och exploateringsingenjörer. Delen ”Verktyg och arbetssätt” riktar sig främst till miljökontoren och i synnerhet de kommuner som inte har arbetat så mycket med förorenade områden. Förorenade områden2014Miljösamverkan Västra Götaland
Tillsyn av dagvatten Dagvattenfrågan är komplex och berör både planfrågor och tillsyn. Vattnet har inga kommungränser, det är recipienten som är utgångspunkten. En bättre samordning krävs för att effektivt jobba med bl. a. vattendirektiv och VA-planer. Miljösamverkan Stockholms län har tagit fram detta handläggarstöd för kommunerna som underlag för att bedriva en likvärdig tillsyn. Vatten2014Miljösamverkan Stockholms län
Mobila anläggningar och evenemangMiljösamverkan Stockholms län har tagit fram ett informationsblad om livsmedelshantering vid mobila anläggningar och evenemang. Informationsbladet är i Word-format varför det är möjligt att lägga in den egna kommunlogotypen. Livsmedel2014Miljösamverkan Stockholms län
Tillsyn av vattenkraftverk och dammarProjektet presenterar exempel på aktuella förelägganden och domar. Vatten2014Miljösamverkan Sverige
Tillsyn på läkemedels- och laborationsverksamheter Miljösamverkan Stockholms län har tagit fram följande material för tillsyn på läkemedels- och laborationsverksamheter:
-Skrivelsen "Behöver er verksamhet tillstånd för att bedrivas"
-Blanketten "Information om miljöfarlig verksamhet"
-Checklista "lab/läkemedel"
Miljöfarlig verksamhet2014Miljösamverkan Stockholms län
Släpp in naturen Miljösamverkan Jönköpings län har tagit fram broschyren "Släpp in naturen - Guide till en trädgård fri från kemiska bekämpningsmedel". Kemikalier2014Miljösamverkan Jönköpings län
Cisternbroschyrer Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) har uppdaterat sina broschyrer om
Cisterner - ovan mark
Cisterner - inomhus
Cisterner - i mark
Brandfarliga vätskor - inom vattenskyddsområde
Kemikalier2014Miljösamverkan Östergötland
Förbättrad recipientkontroll genom ökat deltagande Rapporten beskriver ett pilotprojekt i Ljungbyån 2012-2013 där uppgiften var att ta fram en arbetsmodell för en samordnad och rättvis recipientkontroll där förorenande verksamheter betalar för kontrollen.Vatten2014Miljösamverkan Sydost
Tillsyn över spridning av föroreningar via dagvatten Under 2013 genomfördes projektet "Tillsyn över spridning av föroreningar via dagvatten". I projektets workshop medverkade 9 av länets 13 kommuner samt ytterligare 14 kommuner och 3 organisationer utanför länet. Intresset för frågan var stor och behovet av samförstånd, samordning och stöd gällande dagvattentillsynen visade sig vara stor under bland annat utbildningsdagen (workshopen). Vatten2014Miljösamverkan Östergötland
Vägledning vid bedömning av avloppsanordningarnas reningsfunktionInom länet görs olika bedömningar av vilka avloppsanordningar som klarar hög respektive normal skyddsnivå, något som skapar svårigheter och förvirring bland tjänstemän, fastighetsägare och gräventreprenörer. För att få en ökad samsyn av avloppsanordningarnas reningsfunktion och underlätta handläggningen av avloppsärenden genomfördes projektet Bedömning av avloppsanordningarnas reningsfunktion under 2013. Avlopp2014Miljösamverkan Östergötland
Avfall som anläggningsmaterial Syftet med projektet har varit att öka den övergripande kunskapen om avfall för anläggningsändamål samt mer specifikt om hur ärenden som handlar om detta ska hanteras och bedömas. Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Västerbotten och innehåller en sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare. Avfall2014Miljösamverkan Västerbotten
Egenkontroll riskbedömning Projektet har syftat till att skapa ett större intresse för, och mer kunskap om, egenkontroll i allmänhet och egenkontroll med fokus på riskbedömning i synnerhet. Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Västerbotten. I den redovisas resultat av projekt, handläggarstöd samt informationsmaterial för verksamhetsutövare. Metodik, juridik & planering2014Miljösamverkan Västerbotten
Inventering av nedlagda deponier Syftet med projektet har varit att utveckla kunskap ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv kring nedlagda deponier i Västerbotten. Syftet har också varit att påbörja inventering av de cirka 250 nedlagda deponierna i länet enligt MIFO Fas 1 för att upptäcka vilka deponier som innebär risker och för att kunna prioritera fortsatta åtgärder för dessa. Förorenade områden2014Miljösamverkan Västerbotten
Egenkontroll vindkraft Denna vägledning har tagits fram för att underlätta och stötta vindkraftsföretagens arbete med att ta fram ett egenkontrollprogram. Vindkraftsansvariga är skyldiga att kontrollera sin verksamhet genom att bedriva egenkontroll och dokumentera denna. Syftet med egenkontrollen är att säkra att det finns rutiner för att undvika skador på människors hälsa och miljön. Energi2013Miljösamverkan Sydost
Gamla deponier Det finns cirka 400 deponier i Kalmar och Gotlands län. Kommunerna och länsstyrelserna i de båda länen har i ett gemensamt projekt inventerat och prioriterat vilka av deponierna som utgör störst risk. Resultatet kommer till användning i kommunernas avfallsplanering och politiker och kommunala tjänstemän har fått ett bättre beslutsunderlag. Förorenade områden2013Miljösamverkan Sydost
Höga ljudnivåer Miljökontoren vid fyra östgötska kommuner har gjort en kartläggning av höga ljudnivåer i 18 offentliga lokaler. Resultaten visar på en del brister, bland annat spelades musik med ljudnivåer över gällande riktvärden i tre av lokalerna. Undersökningen har skett inom ramen för Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, som Länsstyrelsen Östergötland samordnar. Hälsoskydd2013Miljösamverkan Östergötland
Redlighet på restaurangerSyftet med projektet har varit att kontrollera livsmedelssäkerheten med fokus på redligheten genom att kontrollera att det som står på menyn också ligger på tallriken eller finns i kyl och frys hos restaurangen. Kunden ska inte riskera att bli vilseledd och/eller riskera att utsättas för en hälsorisk genom att som allergiker utsättas för någon allergen. Syftet har också varit att öka kunskapen hos företagare och livsmedelsinspektörer. Livsmedel2013Miljösamverkan Sydost
Samråd enligt kapitel 6 miljöbalkenProjektet har tagit fram ett handläggarstöd för samråd enligt kapitel 6 miljöbalken. Förhoppningen är att handläggarstödet ska bidra till en likartad hantering av samråd inför tillståndsprövningar enligt miljöbalken. Metodik, juridik & planering2013Miljösamverkan Sverige
Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde Under år 2013 bedrevs projektet tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Projektet samordnades av Miljösamverkan Sydost på uppdrag av Kalmar och Gotlands läns miljötillsynsmyndigheter. Målet var att vägleda i handläggningen av ansökningar om spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden. Kemikalier2013Miljösamverkan Sydost
Handläggarstöd bräddningar Bräddning av orenat avloppsvatten till recipient i samband med höga flöden, driftstörningar, tekniska brister med mera är ett av de största problemen med avloppsreningsverken och ledningsnäten. Handläggarstödet är tänkt att vara ett stöd för att hantera bräddningar i tillsynen av avloppsverk och ledningsnät. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Avlopp2013Miljösamverkan Västra Götaland
Förslag till nya lokala föreskrifter - Skydd av människors hälsa och miljönFlera kommuner i Östergötland har uppgett att de har inaktuella föreskrifter och är i behov av att uppdatera sina lokala föreskrifter för människors hälsa och miljön. I detta MÖTA-projekt har ett förslag utarbetats och är tänkt som ett hjälpmedel för kommunerna att själva arbeta vidare med att revidera sina lokala föreskrifter. Hälsoskydd2013Miljösamverkan Östergötland
Checklista för tillsyn av vårdlokaler Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) har tagit fram en checklista för tillsyn av vårdlokaler. Hälsoskydd2013Miljösamverkan Östergötland
Vägledningsmaterial kring vilda djur Miljösamverkan Östergötland (MÖTA) har arbetat fram vägledningsmaterial kring vilda djur. Hälsoskydd2013Miljösamverkan Östergötland
Handläggning av trafikbullerärendenMiljösamverkan Stockholms län har tagit fram ett handläggarstöd för handläggning av trafikbullerärenden. Hälsoskydd2013Miljösamverkan Stockholms län
Is i livsmedelsanläggningarSlutrapport från ett projekt som syftade till att med hjälp av provtagning undersöka den mikrobiologiska kvaliteten på is som tillverkas och används på restauranger och barer i Västra Götalands län. Resultatet har jämförts med isprojektet ”Is under isen” som genomfördes 1998 för att kunna se om kvaliteten på is har förändrats. Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götaland. Livsmedel2013Miljösamverkan Västra Götaland
Arbetsmiljö och säkerhet vid tillsyn Miljösamverkan Stockholms län har tagit fram denna checklista för arbetsmiljö och säkerhet vid tillsyn. Checklistan innehåller bland annat allmän information och olika tips i arbetet. Metodik, juridik & planering2013Miljösamverkan Stockholms län
Artskydd och vägledning 2013Rapporten är en förstudie kring länsstyrelsernas behov av tillsynsvägledning från Naturvårdsverket när det gäller artskyddsfrågor. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige genom projektet Artskydd och vägledning. Naturvård2013Miljösamverkan Sverige
Biltvätt på gatan Slutrapport för kampanjen mot biltvätt på gatan 2012. Kampanjens mål var att minska utsläppen av förorenat tvättvatten genom att öka kunskapen hos allmänheten om miljöeffekterna från biltvätt på gatan. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.Miljöfarlig verksamhet2013Miljösamverkan Västra Götaland
Vattenförvaltning och tillsyn enligt miljöbalken En rapport med handledning i vattenförvaltningen och tillsyn enligt miljöbalken. Modell för arbete med vattenförvaltningen i ett avrinningsområde, eller del av avrinningsområde samt stöd för tillsynsarbetet. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Vatten2013Miljösamverkan Västra Götaland
Enskilda dricksvattenbrunnar En rapport om projektet Ökad medvetenhet och kunskap om enskilda dricksvattenbrunnar. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sydost.Vatten2013Miljösamverkan Sydost
Tillsyn miljökvalitetsnormer vatten En sammanställning i rapportform av ett webbaserat handläggarstöd som ska hjälpa till att göra miljökvalitetsnormerna (MKN) för vatten till en naturlig del i det ordinarie arbetet med tillsyn av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige. Vatten2013Miljösamverkan Sverige
Små avlopp En rapportsammanställning om effektivare avloppstillsyn i Jönköpings län. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Jönköpings län.Avlopp2013Miljösamverkan Jönköpings län
Tillsyns verkstadsindustriEn tillsynshandledning i verkstadsindustriers ytbehandling från 2001, reviderad 2012. Syftet med handledningen är att höja kunskapsnivån när det gäller ytbehandlingsprocesser och deras miljöpåverkan. Handledningen ska vara ett stöd för miljökontorens och Länsstyrelsens tillsyn. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Miljöfarlig verksamhet2013Miljösamverkan Västra Götaland
Vägledning vid bränder och utsläppsberedskap Vägledning vid bränder och utsläppsberedskap. Vägledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Vägledningen togs fram 2002 och reviderades 2012. Riskhantering2012Miljösamverkan Västra Götaland
Hantering av allergikost vid tillagningskök på förskolor Livsmedelsinspektörerna i Östergötlands län genomförde under 2011 ett övergripande projekt rörande hantering av allergikost i förskolornas tillagningskök. Syftet var att kontrollera om ansvarig personal i förskolornas tillagningskök hade tillräckliga kunskaper, tillfredsställande rutiner för att producera säker allergikost samt att de faktiska förhållandena stämde överens med lagstiftningens krav. Livsmedel2012Miljösamverkan Östergötland
Värd-gäst i jordbrukstillsynen En rapport om värd-gäst i jordbrukstillsynen. Rapporten har sammanställts av Projektgrupp jordbruk i Miljösamverkan Västra Götaland. Miljöfarlig verksamhet2012Miljösamverkan Västra Götaland
Tillsynshandledning Verkstadsindustri En tillsynshandledning i verkstadsindustri från 2000, reviderad 2012. Handledningen innehåller fakta om regler, beskrivning av verkstadsindustri och annan information som inspektörerna kan behöva vid tillsynen. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.Miljöfarlig verksamhet2012Miljösamverkan Västra Götaland
Småskalig fastbränsleeldning En vägledning som ska vara ett kunskapsunderlag och stöddokument för handläggning av klagomålsärenden. Vägledningen består av ett flertal dokument som nås från en menysida i pdf-format. Vägledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Energi2012Miljösamverkan Västra Götaland
Resultat och erfarenheter av energiprojekt 2010-2011 En rapportsammanställning med resultat och erfarenheter av Miljösamverkan Västra Götalands energiprojekt 2010-2011. Energi2012Miljösamverkan Västra Götaland
Länsstyrelserna och skyddet av människors hälsa En slutrapport för Miljösamverkan Sveriges projekt Länsstyrelserna och skyddet av människors hälsa. I rapporten görs en beskrivning och kartläggning av länsstyrelsens uppgifter inom miljöhälsoområdet med tonvikt på tillsynsvägledning och tillsyn enligt miljöbalken. Hälsoskydd2012Miljösamverkan Sverige
Lagen om allmänna vattentjänster En informationsbroschyr om lagen om allmänna vattentjänster - viktig också i arbetet med enskilda avlopp. Broschyren lyfter kommunens ansvar att tillhandahålla allmänna vattentjänster i relation till det arbete som miljökontoren bedriver för att åstadkomma miljö- och hälsoskyddsmässigt hållbara enskilda avloppslösningar.Avlopp2012Miljösamverkan Västra Götaland
Informationsblad om vedeldning Ett informationsblad om vedeldning. Informationsbladet handlar främst vedeldning i panna, men de flesta råden är tillämpliga också för braskaminer och andra eldstäder. Informationsbladet är framtaget av Miljösamverkan Västra Götaland. Hälsoskydd2012Miljösamverkan Västra Götaland
Domar och beslut som behandlar miljökvalitetsnormer för vatten En sammanställning av domar och beslut som behandlar miljökvalitetsnormer för vatten. Sammanställningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Vatten2012Miljösamverkan Västra Götaland
Buller - verktygslådor Verktygslådorna innehåller stöd för miljökontorens arbete med olika typer av bullerfrågor. Det kan handla om rutiner, mallar, exempel på informationsmaterial, kunskap om rättsfall, möjliga åtgärder med mera. Verktygslådorna har tagits fram inom Miljösamverkan Västra Götalands projekt Buller. Hälsoskydd2012Miljösamverkan Västra Götaland
Miljöövervakning enligt vattendirektivet Stöddokumentet Miljöövervakning enligt vattendirektivet – lokal nivå är framtaget inom Miljösamverkan Skånes projekt Vattendirektivet och tillsyn m.m. enligt miljöbalken. Vatten2012Miljösamverkan Skåne
Samsyn i hanteringen av Samråd enligt 12:6 miljöbalken En rapport om projektet Samsyn i hanteringen av 12:6 samråd. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige. Naturvård2012Miljösamverkan Sverige
TillsynsutbildningMiljösamverkan Sverige har tagit fram ett koncept för en nationell tillsynsutbildning. Utifrån konceptet genomfördes en pilotutbildning under september 2011. I denna rapport presenteras utbildningen och tanken är att olika aktörer ska kunna arrangera kursen utifrån projektets koncept. Metodik, juridik & planering2012Miljösamverkan Sverige
Information om högtrycksrengöring/blästring av tak Word-mall med information till fastighetsägare och entreprenörer om högtrycksrengöring/blästring av tak. I mallen finns det plats för kommuninformation. Dokumentet är framtaget av Miljösamverkan Stockholms län. Miljöfarlig verksamhet2012Miljösamverkan Stockholms län
Samsyn inom livsmedelskontroll Slutrapport från ett projekt i Halland som syftade till att hitta en likvärdig bedömning inom livsmedelskontrollen. Projektet ledde till ökad insyn och förståelse för varandras metodik och bedömningar. I projektet medverkade Hallands kommuner och Länsstyrelsen i Hallands län var projektledare. Livsmedel2012Miljösamverkan Halland
Tillsyn av vattenkraftens egenkontrollEn rapport om tillsyn av vattenkraftens egenkontroll. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige och är i första hand ett handläggarstöd för tillsyn av egenkontrollen.
Rapporten riktar sig främst till tillsynsmyndigheterna men innehållet är även intressant för en bredare krets, särskilt avsnitten om rättsliga förutsättningar och miljöundersökningar.
Vatten2012Miljösamverkan Sverige
Stöd vid ärendehantering för att minska risken för saltvatteninträngning En handledning som kan användas till stöd för bedömning vid ärenden som rör tillstånd, tillsyn och remisshantering i samband med borrning av vattentäkt eller energihål samt tillstånd för enskilt avlopp. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Stockholms län. Vatten2012Miljösamverkan Stockholms län
Tillsyn på små verksamheter En rapport om tillsynsprojektet Tillsyn på små verksamheter Miljösamverkan Sydost 2012.Miljöfarlig verksamhet2012Miljösamverkan Sydost
Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet En slutrapport av projektet "Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet", 2012. Slutrapporten är framtagen av Miljösamverkan Sydost. Förorenade områden2012Miljösamverkan Sydost
Minska matavfallet En informationsbroschyr (Minska matavfallet) framtagen för projektet Avfallshantering på livsmedelsanläggningar och företag. Målet är att minska avfallsmängden och öka sorteringen på livsmedelsanläggningarna genom egenkontroll. Informationsbroschyren är framtagen av Miljösamverkan Sydost. Avfall2012Miljösamverkan Sydost
Vattendirektivet - handledningHur jobbar vi som kommun med vattenförvaltning? En handledning som ska fungera som ett stöd för miljöhandläggarna. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Sydost. Vatten2012Miljösamverkan Sydost
Tillsynshandledning dagvatten En tillsynshandledning om miljönämndens roll vid dagvattenhantering. Handledningen har tagits fram av Miljösamverkan Värmland genom projektgrupp Dagvattenhantering. Vatten2012Miljösamverkan Värmlands och Örebro län
Lathund för kemikalietillsynEn kompletterande ”lathund” för kemikalietillsyn framtagen av Miljösamverkan Sverige. Målgruppen för lathunden är i första hand länsstyrelsens handläggare. Lathunden bygger på befintliga handläggarstöd och kan förhoppningsvis underlätta för handläggare att hitta bra hjälpmedel i ditt arbete. Kemikalier2012Miljösamverkan Sverige
Energitillsyn 2011 Jönköpings länEn rapportsammanställning som beskriver energitillsynen i Jönköpings län. Sammanställningen är framtagen av Miljösamverkan Jönköpings län. Energi2012Miljösamverkan Jönköpings län
Optimal tillsynsplan - slutrapport En slutrapport som beskriver upplägg och resultat för projektet Optimal tillsynsplan. Projektets mål var att ta fram en rubrikmall för tillsynsplan anpassad för länsstyrelsernas verksamhet. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige. Metodik, juridik & planering2011Miljösamverkan Sverige
Förbränning - TillsynEn rapport om samsyn för tillsyn av stora förbränningsanläggningar och anläggningar som förbränner avfall. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige. Miljöfarlig verksamhet2011Miljösamverkan Sverige
VattenskyddsområdenVattenskyddsområden - fastställande och tillsyn. En handledning som ska ge vägledning till kommunerna i arbetet med att ta fram underlag för och besluta om vattenskyddsområden med föreskrifter. Handledningen ska även ge stöd för miljönämndernas och Länsstyrelsens tillsyn inom vattenskyddsområden, samt belysa tillsynsrollerna. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Vatten2011Miljösamverkan Västra Götaland
Handledning för täkttillsynHandledning för täkttillsyn framtagen av Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp täkttillsyn 2010-2011. Handledningen är ett redskap för tillsyn enligt miljöbalken av täkter. Det gäller lösmaterialtäkter såväl som bergtäkter och tillståndspliktiga täkter såväl som övriga. Miljöfarlig verksamhet2011Miljösamverkan Västra Götaland
Bygglovs- och plangranskningEn manual för miljökontorens bygglovs- och plangranskning. Rapporten ska vara ett stöd (checklista) för den enskilde miljöhandläggaren vid granskning av underlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Skåne. Metodik, juridik & planering2011Miljösamverkan Skåne
Tillsyn jordbruksföretagRapporten har tagits fram av Miljösamverkan Skåne och behandlar tillsyn av jordbruksföretag med avseende på växtnäringsläckage. Miljöfarlig verksamhet2011Miljösamverkan Skåne
Vattenskydd projektmaterialInom Miljösamverkan Skåne har man tagit fram material som är tänkt att användas som stöd vid hantering av olika ärenden som berör vattenskyddsområden. Materialet består dels av en informationsskrift om betydelsen av samverkan, dels av olika "lathundar" för stöd vid tillsyn och beslut inom vattenskyddsområde.Vatten2011Miljösamverkan Skåne
Handläggarstöd PCB En rapport med uppdatering av handläggarstöd för PCB (polyklorerade bifenyler). Handläggarstödet är tänkt som en hjälp för kommunens miljökontor i arbetet med tolkning av PCB-förordningen och innehåller frågor & svar, informationsmaterial, beslutsmallar, checklistor och inspektionsprotokoll. Publikationen är framtagen av Miljösamverkan Skåne. Kemikalier2011Miljösamverkan Skåne
Reach fortsatt arbete Det övergripande målet för projektet var att öka kunskapen om de nya reglerna på kemikalieområdet, framförallt om Reach men även om CLP-förordningen, hos tillsynsmyndigheter och företag. Kemikalier2011Miljösamverkan Skåne
Kontroll och märkning av livsmedelEn rapport om kontroll och märkning av livsmedel framtagen av Miljösamverkan Skåne år 2011. Livsmedel2011Miljösamverkan Skåne
Förorenad markKommunerna har tillsynsansvaret över sina pågående verksamheter vilket inkluderar tillsynen av förorenade områden. I det aktuella projektet har material, i form av mallar, checklistor etc, tagits fram som ska hjälpa kommunerna att på ett så effektivt sätt som möjligt inventera sina pågående tillsynsobjekt. Förorenade områden2011Miljösamverkan Skåne
Utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter En utvärdering av projekt Informationsmaterial vattenverksamheter - en informationskampanj om vattenverksamheter riktad till maskinentreprenörer inom grävning, muddring och utfyllnad. Utvärderingen är framtagen av Miljösamverkan Sverige. Vatten2011Miljösamverkan Sverige
Handledning tillsyn inomhusbad En handledning om tillsyn av badanläggningar. Tillsynen ska omfatta egenkontroll, bassängdrift, hygien, smittspridning, lokalunderhåll, inomhusklimat, kemikalie- och avfallshantering, samt energianvändning. Handledningen har tagits fram av Miljösamverkan Värmland genom projektgruppen för tillsyn badanläggningar. Hälsoskydd2011Miljösamverkan Värmlands och Örebro län
Egenkontroll i skola och förskola Informationsbroschyr om egenkontroll i skola, förskola
och fritidshem. Broschyren är framtagen av Miljösamverkan Jönköpings län.
Hälsoskydd2011Miljösamverkan Jönköpings län
Vägledning vid anmälan om vindkraft En vägledning för anmälan om vindkraft inom Jönköpings län. Vägledningen är framtagen av Miljösamverkan Jönköpings län. Energi2011Miljösamverkan Jönköpings län
Tillsyn växtodlare med fokus på växtnäring Miljösamverkan Östergötlands slutrapport: Tillsyn växtodlare med fokus på växtnäring. Miljöfarlig verksamhet2011Miljösamverkan Östergötland
Vedeldning - handläggning vid klagomålEn rapport som beskriver handläggningsrutiner vid vedeldningsklagomål. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Värmland. Hälsoskydd2011Miljösamverkan Värmlands och Örebro län
Vindkraftverk - handledning En handledning som ska bidra till att kommunernas prövningar och bedömningar är så enhetliga som möjligt samt att minimera risker för konflikter och störningar av vindkraften.
Handledningen har sammanställts av Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp Vindkraftverk.
Energi2010Miljösamverkan Västra Götaland
VOC-handledning En handledning om VOC-tillsyn som tagits fram av projektgrupp VOC inom Miljösamverkan Västra Götaland. Handledningen ska ge stöd för tillsyn avseende utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) i olika verksamheter. I första hand vänder sig handledningen till inspektörer på kommunernas miljökontor, men kan delvis också vara av intresse för länsstyrelsepersonal. Kemikalier2010Miljösamverkan Västra Götaland
Tillsyn vid bilskrotar En tillsynshandledning som ska ge vägledning för miljötillsyn på bilskrotningsverksamheter. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland genom projektgrupp Bilskrotar. Miljöfarlig verksamhet2010Miljösamverkan Västra Götaland
Hygien i förskolan En rapport om Hygien i förskolan - ett nationellt tillsynsprojekt där kommunernas miljökontor inbjöds att delta. Rapporten presenterar resultat från 28 kommuner i Västra Götaland.
Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Hälsoskydd2010Miljösamverkan Västra Götaland
Hantering av schaktmassor En tillsynshandledning för hantering av schaktmassor. Handledningen vänder sig i första hand till miljökontoren och länsstyrelserna i Västra Götalands län och Värmlands län.
Det är projektgrupperna i Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Värmland som gemensamt har tagit fram handledningen.
Avfall2010Miljösamverkan Västra Götaland
Egenkontroll och systemtillsyn - handledning Egenkontroll och systemtillsyn är en handledning framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. handledningen ska konkretisera vad som är bra egenkontroll enligt miljöbalken, stärka tillsynsrollen, utveckla systemtillsyn och därigenom verka för en effektivare och mer enhetlig miljötillsyn i länet. Metodik, juridik & planering2010Miljösamverkan Västra Götaland
Energikartläggning och energiplan Energikartläggning och energiplan innehåller information och mallar för verksamhetsutövare. Materialet är framtaget som ett stöd för verksamheter i arbetet med att genomföra en översiktlig energikartläggning och energiplan. Mallarna ska hjälpa till att strukturera uppgifterna i energikartläggningen samt vara en vägledning för hur man kan lägga upp planerna för framtiden (energiplanen). Publikationen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Energi2010Miljösamverkan Västra Götaland
Kontroll av dricksvattenanläggningar Rapport om kontroll av dricksvattenanläggningar. Framtagen inom ett tillsynsprojekt 2009/2010 av Miljösamverkan Östergötland (MÖTA). Livsmedel2010Miljösamverkan Östergötland
Miljö på webben En slutrapport om informationsprojektet "Miljö på webben". Ett övergripande mål med projektet har varit att brukaren ska få tillgång till liknande miljöinformationen oberoende av vilken kommun inom våra län som besöks. Kommunerna har byggt upp sina informationssystem på olika sätt, vilket i sin tur påverkar hur miljöinformationen presenteras. Rapportunderlaget kan utgöra ett stöd till miljöförvaltningens webbplatser. Publikationen är framtagen av Miljösamverkan Sydost. Metodik, juridik & planering2010Miljösamverkan Sydost
Tillsyn av avloppsreningsverk Slutrapport för projektet Tillsyn av avloppsreningsverk, ett projekt med målet att minska övergödningen genom att stödja och förbättra egenkontrollen på avloppsreningsverken. Slutrapporten är framtagen av Miljösamverkan Sydost. Avlopp2010Miljösamverkan Sydost
Kontroll av färsk fisk och skaldjurKontroll av färsk fisk och skaldjur i detaljhandeln år 2010.Livsmedel2010Miljösamverkan Östergötland
Tillsyn av golfbanor En rapport om projektet Tillsyn av golfbanor, framtagen av Miljösamverkan Skåne. Projektets mål är en enhetlig och likartad tillsyn av golfbanorna i Skåne med fokus på främst bekämpningsmedelsanvändning, gödsling, bevattning och naturvård. Miljöfarlig verksamhet2010Miljösamverkan Skåne
Energieffektiviseringsprojektet En-effekt En slutrapport för energieffektiviseringsprojektet En-effekt, framtagen av Miljösamverkan Halland. Projektet pågick under 2009-2010 och fokuserade på energieffektivisering av företag i Hallands län. Energi2010Miljösamverkan Halland
Halvstora avloppEn rapport om tillsyn och prövning av avloppsanläggningar för 26-2000 pe och hur detta påverkas av Vattendirektivets miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Halland. Avlopp2010Miljösamverkan Halland
Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Rapporten innehåller ett sammanställt material om riskhantering vid miljöfarliga verksamheter. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige. Riskhantering2010Miljösamverkan Sverige
Biotopskydd - bråkiga begreppEn rapport om juridiska förutsättningar och tolkningar av det generella biotopskyddet. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige. Naturvård2010Miljösamverkan Sverige
Vindkraft - slutrapport 2010 En slutrapport för projekt Vindkraft. Projektets mål var att skapa gemensamma rutiner vid handläggning av vindkraftsanmälningar och likartad tillsyn i länet. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Halland. Energi2010Miljösamverkan Halland
Kommunikation och bemötande i tillsynen En checklista för kommunikation och bemötande i tillsynen. Checklistan är framtagen av en samverkansgrupp inom Miljösamverkan Stockholms län. Metodik, juridik & planering2010Miljösamverkan Stockholms län
Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller En rapport om Praxis för rimlighetsbedömning i samband med beslut för att begränsa trafikbuller — sammanställning av domar. Rapporten har tagits fram inom Miljösamverkan Stockholms Län.Hälsoskydd2010Miljösamverkan Stockholms län
Vattenskyddsområden En rapport om Vattenskyddsområden – Ett projekt inom Miljösamverkan Skåne. Vatten2010Miljösamverkan Skåne
VägtrafikbullerEn rapport om vägtrafikbuller - Projekt inom Miljösamverkan Skåne. Hälsoskydd2010Miljösamverkan Skåne
Vattenförvaltning och kemikalier En slutredovisning för projekt Vattenförvaltning och kemikalier inom Miljösamverkan Sverige vars mål varit att lyfta behovet av ökat samarbete mellan vattenförvaltningen och miljöskyddet samt att sätta fokus på kemikaliefrågorna.Kemikalier2009Miljösamverkan Sverige
Återvinningsstationer för förpackningar och returpapperEn sammanställning över resultat från en tillsynskampanj hösten 2008 på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper. Sammanställningen baseras på resultat från de miljökontor som genomfört tillsyn under kampanjen. Publikationen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Avfall2009Miljösamverkan Västra Götaland
Slutrapport PCB-tillsyn Slutrapport för delprojektet PCB-tillsyn 2009, framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Kemikalier2009Miljösamverkan Västra Götaland
Schema för PCB-tillsynenSchema för PCB-tillsynen är framtaget av Miljösamverkan Västra Götaland. Schemat innehåller länkat material att använda i arbetet. De flesta av de länkade dokumenten är i doc-format eftersom de i många fall innehåller mallar till brev med mera, som ska bearbetas lokalt. Genom revideringen november 2009 är schemat komplett med allt material som ska vara länkat. Dessutom har några av de bilagor som fanns redan från början reviderats/kompletterats. Kemikalier2009Miljösamverkan Västra Götaland
Planera vatten och avlopp Planera vatten och avlopp - en rapport om vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till. En projektgrupp inom Miljösamverkan Sverige har fungerat som referensgrupp vid utarbetandet av rapporten. Avlopp2009Miljösamverkan Sverige
Backyard burning En tillsynshandledning om otillåten eldning av avfall på privata tomter och i små verksamheter. Handledningen ska bidra till att få stopp på hälso- och miljöstörande eldning av avfall, så kallad backyard burning, på privata tomter och i små verksamheter. År 2017 uppdaterade Miljösamverkan Värmlands och Örebro län materialet.Avfall2009Miljösamverkan Västra Götaland
Energitillsyn 2009 En rapport med handledning för energifrågor i tillsynen. Handledningen har tagits fram inom Miljösamverkan Sydost och baseras på en handledning som tidigare har tagits fram av Miljösamverkan i Stockholms län. Denna handledning riktar sig främst för tillsyn inom mindre och medelstora företag. Handledningen kan användas som ett verktyg vid tillsyn av olika typer av verksamheter där kommunen har ett tillsynsansvar enligt miljöbalken. Energi2009Miljösamverkan Sydost
Djurhållning nära tätbebyggelseEn rapport om djurhållning nära tätbebyggelse, framtagen av Miljösamverkan Sydost. Rapporten handlar bland annat om vilka riktlinjer och policys som finns inom området. Miljöfarlig verksamhet2009Miljösamverkan Sydost
Kemikalier på företag En rapport om projektet Kemikalier på företag. Projektets syfte har varit att stödja och hjälpa företagens arbete med kemikalier för att identifiera och minska användningen av de farligaste ämnena. Ett annat syfte har varit att höja kunskapen om kemikalier hos företagarna och miljöhandläggarna. Kemikalier2009Miljösamverkan Sydost
Tillsyn allmänna vattentjänster Miljösamverkan Sverige har inom ramen för projektet Samla avlopp tagit fram denna vägledning för tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster. År 2103-2014 gjordes en uppdatering och utökning av materialet. Den nya rapporten publicerades i oktober 2014 och finns att hämta under 2014 års publikationer, se Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster. Avlopp2009Miljösamverkan Sverige
Vattenskyddsområden En slutrapport för delprojektet vattenskyddsområden – En vägledning för tillsyn! Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Halland. Vatten2009Miljösamverkan Halland
Enskilda avlopp 2 En slutrapport för projektet Enskilda avlopp 2. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Halland. Avlopp2009Miljösamverkan Halland
Samla avlopp Samla avlopp - en exempelsamling om VA-strategier och planeringsverktyg för VA. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige. Avlopp2009Miljösamverkan Sverige
Minireningsverk En rapport om Minireningsverk – handläggningsrutiner, bedömningsunderlag mm. Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Stockholms län. Avlopp2009Miljösamverkan Stockholms län
Metodstöd hälsoskydd En slutrapport om metodstöd hälsoskydd, framtagen av Miljösamverkan Sverige. Hälsoskydd2009Miljösamverkan Sverige
Energitorvtäkter Miljösamverkan Sverige har inom ramen för projektet Energitorvtäkter under 2008 tagit fram denna rapport om energitorvtäkter. Rapporten är en kunskapssammanställning för handläggare.Miljöfarlig verksamhet2009Miljösamverkan Sverige
Hållbart resande En slutrapport om Hållbart resande. Rapporten har tagits fram som ett projekt inom ramen för Miljösamverkan Skåne under 2008 och 2009. Projektets mål är att inspirera och informera om vilka möjligheter som finns för kommuner att arbeta med Hållbart resande. De önskade effekterna av projektet är därför att kunskapen och förmågan att arbeta med frågor om Hållbart resande ökar hos kommunerna. Transporter2009Miljösamverkan Skåne
Nyckeltal och handläggningstider Inom ramen för Miljösamverkan Stockholms län har 19 gemensamma verksamhetsnyckeltal för miljökontoren tagits fram. Dessa nyckeltal gör det möjlighet till benchmarking och uppföljning av verksamheten över tid. Inom länet rapporterar kommunerna årligen sedan 2008 data för nyckeltalen. Läs mer om detta på Miljösamverkan Stockholms webbplats, se länk till höger på sidan. Metodik, juridik & planering2009Miljösamverkan Stockholms län
Kosmetiska och hygieniska produkter för barn En slutrapport framtagen inom Miljösamverkan Stockholms Län av en arbetsgrupp i delprojektet ”Kosmetiska och hygieniska produkter för barn”. Hälsoskydd2009Miljösamverkan Stockholms län
Miljökvalitetsnorm - partiklar En slutrapport om Miljösamverkan Skånes projekt Miljökvalitetsnorm - partiklar. Hälsoskydd2009Miljösamverkan Skåne
Handledning för energifrågor i tillsynenEn rapport med handledning för energifrågor i tillsynen. Handledningen har tagits fram inom Miljösamverkan Stockholms Län av en arbetsgrupp i delprojektet ”Energifrågan i tillsynen”. Energi2009Miljösamverkan Stockholms län
Elavfall En slutrapport har tagits fram inom Miljösamverkan Stockholms Län av en arbetsgrupp i delprojektet Elavfall.Avfall2009Miljösamverkan Stockholms län
EgenkontrollEn skrivelse om miljöbalkens krav på Egenkontroll. Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa sådana rutiner och för att se till att verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på hänsyn till hälsa och miljö. Skrivelsen är framtagen av Miljösamverkan Halland. Metodik, juridik & planering2009Miljösamverkan Halland
Biltvätt - handledning och policyEn gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt, framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Policyn föreslås användas av kommunerna i Västra Götalands län. Policyn togs fram 2003 och uppdaterades i december 2008. Miljöfarlig verksamhet2008Miljösamverkan Västra Götaland
Säkerhetsdatablad slutrapport En slutrapport för delprojekt säkerhetsdatablad, framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Slutrapporten är en utvärdering av tillsynskampanjen om kemikalier och säkerhetsdatablad som genomfördes hösten 2007. Kemikalier2008Miljösamverkan Västra Götaland
Slutrapport förorenade områden En slutrapport för tillsynskampanj Förorenade områden vid pågående verksamheter 2007-2008, framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Förorenade områden2008Miljösamverkan Västra Götaland
Förorenade områden vid pågående verksamheter En tillsynshandledning för delprojektet Förorenade områden inom Miljösamverkan Västra Götaland. Handledningen togs fram 2006 och reviderades 2008 och ska fungera som ett stöd för framför allt miljökontorens tillsyn på pågående miljöfarliga verksamheter. Förorenade områden2008Miljösamverkan Västra Götaland
Miljömålstillsyn 2008En rapport om miljömålstillsyn 2008, framtagen av Miljösamverkan Sydost. Metodik, juridik & planering2008Miljösamverkan Sydost
Avfall En rapport om uppföljning och utvärdering av
Miljösamverkan Skånes projekt avfall.
Avfall2008Miljösamverkan Skåne
Småskalig fastbränsleeldning En rapport om Miljösamverkan Skånes projekt Småskalig fastbränsleeldning. Hälsoskydd2008Miljösamverkan Skåne
Regional tillsynsvägledning En rapport om regional tillsynsvägledning, planering och utveckling. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige inom ramen för projekt Tillsynsvägledning. Rapporten riktar sig i första hand till länsstyrelser och vägledande centrala myndigheter som är ansvariga för att tillsynsvägleda inom främst miljöbalkens område. Rapporten kan även vara till stöd för kommunerna genom att den exempelvis beskriver den regionala tillsynsväglednings-planeringen och samverkan inom och mellan länsstyrelser. Metodik, juridik & planering2008Miljösamverkan Sverige
Livsmedelskontroll och riskklassificering En rapport om delprojektet livsmedelskontroll och riskklassificering - Så arbetar kommunerna i Stockholms län. Bakgrunden till denna rapport utgörs av att Livsmedelsverket, i samband med den nya livsmedelslagstiftningen, släppte en vägledning för riskklassificering. Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Stockholms län. Livsmedel2008Miljösamverkan Stockholms län
Information till dig som har avfall som behöver deponeras En broschyr med information till dig som har avfall som behöver deponeras. Informationsbroschyren är framtagen av Miljösamverkan Sverige. Avfall2008Miljösamverkan Sverige
Checklista vid tillsyn av mottagningskriterier för avfall till deponi En checklista vid tillsyn av mottagningskriterier för avfall till deponi. Checklistan är framtagen av Miljösamverkan Sverige. Avfall2008Miljösamverkan Sverige
Hotade arter i alternativ medicinEn rapport med vägledning och underlag för tillsyn inom området Hotade arter i alternativ medicin.
Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige.
Naturvård2008Miljösamverkan Sverige
Är Ditt område förorenat? En informationsbroschyr om förorenade områden. Broschyren kan användas som en checklista för att hjälpa verksamhetsutövare att undvika, förhindra och åtgärda förorenade byggnader, mark och vattenområden. Förorenade områden2008Miljösamverkan Östergötland
Hamn- och båtmiljö En tillsynshandledning för Östergötlands miljökontor om Hamn- och båtmiljö. Handledningen är framtagen av MÖTA (Miljösamverkan Östergötland). Handledning ska vara ett stöd för miljökontorens tillsyn enligt miljöbalken av fritidsbåtshamnar. Förhoppningen är att handledningen ska förenkla och effektivisera tillsynen och göra den mer enhetlig mellan kommunerna samt bidra till en god miljö i fritidsbåtshamnar. Miljöfarlig verksamhet2008Miljösamverkan Östergötland
Utveckling av regional samverkan inom miljöhänsyn Rapporten är en fallstudie i Utveckling av regional samverkan inom miljöhänsyn. Rapporten ska utgöra en slags checklista, för hur en verksamhet som Miljösamverkan Stockholms Län utvecklas och kan vidareutvecklas. Metodik, juridik & planering2008Miljösamverkan Stockholms län
Kemikaliekontroll enligt REACH och miljönämndens tillsynsansvar En rapport om kemikaliekontroll enligt REACH och miljönämndens tillsynsansvar. Rapporten innehåller nulägesbeskrivning av projektet, information om tillsynsmöjligheter med stöd av gällande lagstiftning samt förslag till fördelning av tillsynsansvar inom Reach-området.
Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Skåne.
Kemikalier2008Miljösamverkan Skåne
Har du kontroll på legionellabakterierna? En informationsbroschyr om legionella. Legionella kan orsaka onödigt lidande och till och med dödsfall. Denna broschyr vänder sig till fastighetsägare, verksamhetsutövare eller brukare för att informera om riskerna med legionella och hur dessa kan minimeras med rätt kunskap och teknik. Hälsoskydd2008Miljösamverkan Östergötland
Enskilda avlopp En rapport med förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Skåne. Avlopp2008Miljösamverkan Skåne
Utredning av tillsynsbehov och tillsynsplaner Exempelsamling för utredning av tillsynsbehov och tillsynsplaner för länsstyrelsernas naturvårdsarbete. Publikationen är framtagen av Miljösamverkan Sverige. Naturvård2008Miljösamverkan Sverige
Energifrågor vid tillsyn En slutrapport om handledning för hur länsstyrelserna kan arbeta med energifrågor vid tillsynen av miljöfarliga verksamheter. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige. Energi2007Miljösamverkan Sverige
Information om rivningsavfallEn informationsbroschyr om rivningsavfall. Här finns information om hur rivningsavfall bäst kan sorteras, vilket avfall som är farligt och vilka regler som gäller. Broschyren är framtagen av Miljösamverkan Sydost. Avfall2007Miljösamverkan Sydost
Vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar En vägledning för miljötillsyn vid fjärrvärmeanläggningar framtagen av Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp för delprojektet tillsyn vid fjärrvärmeanläggningar. Miljöfarlig verksamhet2007Miljösamverkan Västra Götaland
Säkerhetsdatablad - handledning för tillsynskampanj Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram en handledning för tillsynskampanjen om säkerhetsdatablad och deras användning. Handledningen innehåller information och material för miljökontorens tillsyn inom ramen för kampanjen.
Kommentar:
Den 20 januari 2009 trädde en ny EG-förordning (nr 1272/2008) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) i kraft. Det innebär att ändringar har gjorts i Reach-förordningen. De ändringar som rör bestämmelser om säker­hetsdatablad i artikel 31 i Reach finns i artikel 57.2 i CLP. Ändringarna gör bland annat att be­stämmelserna om säkerhetsdatablad anpassas till övergångsreglerna i CLP.
Kemikalier2007Miljösamverkan Västra Götaland
Miljötillsyn på lantbruk En handledning för miljökontoren - Miljötillsyn på lantbruk - framtagen av Miljösamverkan Västra Götalands Projektgrupp Jordbruk 06. Handledningen ska vara ett redskap för miljökontorens tillsyn på lantbruk. Det gäller lantbruk både med och utan djurhållning.Miljöfarlig verksamhet2007Miljösamverkan Västra Götaland
Legionella - allmän information samt inventering av kyltorn En allmän information om Legionella samt inventering av kyltorn med mera. informationen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland genom projektgrupp Inomhusmiljö+Legionella. Hälsoskydd2007Miljösamverkan Västra Götaland
Fritidsbåtshamnar - slutrapport En slutrapport för delprojekt Fritidsbåtshamnar 2004 - 2006. Rapporten är sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med övriga deltagare i Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp fritidsbåtshamnar. Miljöfarlig verksamhet2007Miljösamverkan Västra Götaland
Egenkontroll i flerbostadshus En rapport om egenkontroll i flerbostadshus. ett material till stöd för miljökontorens tillsyn och information. Materialet ska bidra till att fastighetsägarna har en ändamålsenlig egenkontroll, som i sin tur bör medföra minimerade hälsorisker och störningar, sund boendemiljö och minskad miljöpåverkan samt mindre resursförbrukning.
Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Hälsoskydd2007Miljösamverkan Västra Götaland
Avloppsinventeringsmanual Avloppsinventeringsmanual framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland via projektgrupp avlopp. Avlopp2007Miljösamverkan Västra Götaland
Miljötillsyn på lantbruk En slutrapport av projekt Miljötillsyn på lantbruk, framtagen av Miljösamverkan Sydost. Projektet har haft som mål att minska närsaltläckaget från lantbruken samt kontrollera efterlevnaden av egenkontrollförordningen. Miljöfarlig verksamhet2007Miljösamverkan Sydost
Legionella - handläggarstöd Ett handläggarstöd med information om legionella till berörda verksamheter och vägledning vid legionellautbrott. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Skåne. Hälsoskydd2007Miljösamverkan Skåne
Miljötillsyn vid lantbruk En slutrapport för projektet Miljötillsyn vid lantbruk som pågick under 2006-2007. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan HallandMiljöfarlig verksamhet2007Miljösamverkan Halland
Enskilda avlopp 2007 En slutrapport för projektet Enskilda avlopp 2006-2007. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Halland. Avlopp2007Miljösamverkan Halland
Tillsynsmetoder för vattenverksamheter En vägledning som ska ge stöd åt handläggare som arbetar med tillsyn över vattenverksamheter. Vägledningen är framtagen av Miljösamverkan Sverige. Vatten2007Miljösamverkan Sverige
Klassificering av farligt avfall En rapport om klassificering av farligt avfall med tillhörande beräkningsexempel. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige inom ramen för projekt Avfall. Avfall2007Miljösamverkan Sverige
Import av avfall En skrivelse om import av avfall till Sverige. Skrivelsen är framtagen av Miljösamverkan Sverige genom projektgruppen Avfall. Avfall2007Miljösamverkan Sverige
Anmälan om vattenverksamheter En vägledning för hur länsstyrelserna kan arbeta med anmälningsförfarandet av vattenverksamheter. Vägledningen är framtagen av Miljösamverkan Sverige och beskriver hur en anmälan om vattenverksamhet i miljöbalken bör hanteras av tillsynsmyndigheten. Målgruppen är framförallt handläggare på landets länsstyrelser som arbetar med vattenverksamheter enligt miljöbalken. Vatten2007Miljösamverkan Sverige
Klimateffektiva transporter En handledning för miljöinspektörer i klimateffektiva transporter. Handledningen har tagits fram inom ramen för Miljösamverkan Skåne för att underlätta för miljöinspektörer i kommuner och på länsstyrelsen att på ett enhetligt och resurseffektivt sätt inkludera transporter i sin tillsyn. Transporter2007Miljösamverkan Skåne
Hygienlokaler - stickande och skärande verksamheter En rapport om hygienlokaler - stickande och skärande verksamheter framtagen av Miljösamverkan Stockholms län. Hälsoskydd2007Miljösamverkan Stockholms län
Handläggningsrutiner vid vedeldningsklagomål Rapport om handläggningsrutiner vid vedeldningsklagomål. Fokus i rapporten är handläggning av klagomål på störningar från vedeldning med avseende på småskalig eldningHälsoskydd2007Miljösamverkan Stockholms län
Energi i tillsynen En rapport med handledning för miljöinspektörer om energi i tillsynen. Handledning har tagits fram av Miljösamverkan Skåne för att underlätta för miljöinspektörer i kommuner och på länsstyrelsen att på ett enhetligt och resurseffektivt sätt inkludera energifrågan i sin tillsyn. Energi2007Miljösamverkan Skåne
Checklista - kontrollrond skolor En checklista för kontrollrond inom skola och förskola. Checklistan gäller för miljö, hälsa och säkerhet, inklusive arbetsmiljö och allergifrågor. Checklistan är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Första utgåva: oktober 2004, reviderad juli 2005 och september 2006. Hälsoskydd2006Miljösamverkan Västra Götaland
Inomhusmiljö i skolor och förskolor En slutrapport av ett tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolor och förskolor. Slutrapporten är framtagen av Miljösamverkan Sydost. Hälsoskydd2006Miljösamverkan Sydost
Farligt avfall på företag Slutrapport för projektet Farligt avfall.
Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sydost och presenterar resultaten av projektet.
Avfall2006Miljösamverkan Sydost
UtfasningsämnenRapporten är en kartläggning över företags användning av utfasnings- och vattendirektivsämnen, i Västra Götalands län. Syftet med arbetet har varit att kartlägga ämnena, stimulera företagens arbete med att fasa ut dessa ämnen samt höja kunskapsnivån hos företag och myndigheter. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Kemikalier2006Miljösamverkan Västra Götaland
Tillsyn av avloppsreningsverk En slutrapport för delprojekt Tillsyn av avloppsreningsverk. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götalands
projektgrupp Avlopp.
Avlopp2006Miljösamverkan Västra Götaland
Slutrapport vattenskyddsområden En slutrapport för Miljösamverkan Västra Götalands delprojekt Vattenskyddsområden 2004-2006. Vatten2006Miljösamverkan Västra Götaland
Fritidsbåtshamnar - Miljöanpassat båtupptag En projektrapport om ett miljöanpassat båtupptag - Reningsanläggning för alla hamnstorlekar. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Miljöfarlig verksamhet2006Miljösamverkan Västra Götaland
Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering En handledning för energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering. I handledningen presenteras exempel på hur några tillsynsmyndigheter i landet arbetat med energifrågorna i tillsynen, till exempel med krav på energikartläggning och energiplan. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Energi2006Miljösamverkan Västra Götaland
Transport av avfall En slutrapport för projektet Transport av avfall. Syftet med projektet var att säkerställa att avfall från verksamheter transporteras miljöanpassat och enligt miljöbalkens bestämmelser till godkända mottagare. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Halland. Avfall2006Miljösamverkan Halland
Fordonsverkstäder - slutrapport En slutrapport för projektet Fordonsverkstäder, framtagen av Miljösamverkan Halland. Miljöfarlig verksamhet2006Miljösamverkan Halland
Cisterner - slutrapport En slutrapport för ett projekt med inriktning på cisterner. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Halland. Kemikalier2006Miljösamverkan Halland
Bygg- och rivningsavfall En slutrapport som beskriver Miljösamverkan Hallands projekt om bygg- och rivningsavfall. Projektet pågick 2004-2005. Avfall2006Miljösamverkan Halland
Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor En vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor. Vägledningen är framtagen av länsstyrelserna genom samverkansprojektet Miljösamverkan Sverige. Syftet med vägledningen är att redogöra för den lagstiftning som reglerar frågor om muddring och kvittblivning av muddringsmassor, vilka motstående intressen som riskerar att skadas samt tillsynsmyndigheternas syn på när, var och hur muddring och kvittblivning av muddringsmassor ska ske eller inte.
Målgruppen är framförallt handläggare på landets länsstyrelser som arbetar med tillsyn och prövning av vattenverksamhet, enligt 11 kapitlet i miljöbalken.
Vatten2006Miljösamverkan Sverige
Farligt avfall från småföretagare Farligt avfall från småföretagare — kan insamlingssystemet förbättras? En rapport framtagen av Miljösamverkan Stockholms län. Avfall2006Miljösamverkan Stockholms län
Handläggning av bergvärmepumpar Handläggning av bergvärmepumpar är en processbeskrivning som ska ses som en handläggningsvägledning som en kommun kan välja att använda. Publikationen är framtagen av Miljösamverkan Stockholms län. Energi2006Miljösamverkan Stockholms län
Tillsyn och Miljömål En rapport för Tillsyn och Miljömåls(TIM)-projektet. Rapporten bygger på en behovsutredning vars syfte är att hitta problemområden utifrån graden av miljöpåverkan och vår möjlighet att påverka utvecklingen genom tillsyn. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Jönköpings län. Metodik, juridik & planering2006Miljösamverkan Jönköpings län
Vägledning för hantering av markavvattning En vägledning för hantering av ärenden angående markavvattning. Vägledningen är framtagen av Länsstyrelserna genom samverkansprojektet Miljösamverkan Sverige. Målgrupp är framför allt handläggare på landets länsstyrelser som arbetar med tillsyn och prövning av vattenverksamhet, enligt 11 kapitlet i miljöbalken. Vatten2006Miljösamverkan Sverige
Efterbehandling av täkter Denna exempelsamling om efterbehandling av täkter har tagits fram av Miljösamverkan Sveriges projektgrupp Täkter. Målgruppen för exempelsamlingen är framförallt handläggare på landets länsstyrelser som arbetar med tillsyn och prövning av täkter, men innehållet torde även ha stort allmänintresse. Miljöfarlig verksamhet2006Miljösamverkan Sverige
Dagvatten och gatuslam Informationsmaterial till verksamheter om dagvattenprojektets resultat. Materialet är framtaget av Miljösamverkan SydostVatten2005Miljösamverkan Sydost
VerksamhetsavfallEn slutrapport för delprojektet Verksamhetsavfall. En utvärdering av Miljösamverkans handledning och tillsynskampanj. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Avfall2005Miljösamverkan Västra Götaland
Uppföljning PCB-fria fogar - slutrapport -05 En slutrapport för delprojektet Uppföljning PCB-fria fogar. Rapporten består till största delen av två bilagor som redovisar arbetet med sanering av PCB-haltiga fogar i länet.
Rapporten har sammanställts av Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp PCB.
Kemikalier2005Miljösamverkan Västra Götaland
Träskyddsmedel Rapport -05 En utvärdering av Miljösamverkan Västra Götalands tillsynskampanj om träskyddsmedel 2005. I rapporten sammanfattas slutsatser och resultat av kampanjen. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Kemikalier2005Miljösamverkan Västra Götaland
Träskyddsmedel handledning -05 En handledning inför tillsyn gällande Träskyddsmedel. Handledningen innehåller en sammanfattning av de regler som gäller på området, till exempel specialregler för arsenik- och kreosotimpregnerat virke. Det finns även instruktioner och stöd för miljökontorens tillsyn hos återförsäljare. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Kemikalier2005Miljösamverkan Västra Götaland
Slutrapport Kolla korkenEn slutrapport om Kolla korken - En kampanj om kemikalier och barnsäkerhet genomförd hösten 2004 till mars 2005. I rapporten sammanfattas aktiviteter, resultat och slutsatser från kampanjen. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Kemikalier2005Miljösamverkan Västra Götaland
Radon - vägledning för kommunernas arbete En vägledning som rör både radon i inomhusluft och radon i dricksvatten. Vägledningen ska vara ett stöd för kommunernas arbete med radonfrågan. Vägledningen har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götaland projektgrupp Radon. Hälsoskydd2005Miljösamverkan Västra Götaland
Handledning för avloppsanläggningar >25 pe En handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe. Handledningen ger en kort presentation om teknik- och miljöfrågor rörande avloppsanläggningar avsedda för mer än 25 personekvivalenter (<25 pe), informerar om lagstiftningen samt om hur tillsyn av sådana anläggningar kan bedrivas.
Handledningen är i första hand avsedd som stöd för miljökontorens tillsyn och har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp Avlopp.
Avlopp2005Miljösamverkan Västra Götaland
Fritidsbåtshamnar - tillsynshandledning för miljökontoren En handledning som ska vara ett stöd för miljökontorens tillsyn, enligt miljöbalken, av fritidsbåtshamnar. Det är en förhoppning att handledningen ska förenkla och effektivisera tillsynen och göra den mer enhetlig mellan kommunerna, och på så sätt bidra till att miljöpåverkan från fritidsbåtshamnar i länet successivt minskar. Handledningen omfattar miljö- och hälsoskyddsfrågor i olika slags fritidsbåtshamnar. Miljöfarlig verksamhet2005Miljösamverkan Västra Götaland
Cisterntillsyn Slutrapport -05En slutrapport med utvärdering av delprojekt Cisterntillsyn 2003 - 2004. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.Kemikalier2005Miljösamverkan Västra Götaland
Avfallshantering vid företag En informationsbroschyr om verksamhetsavfall, framtagen av Miljösamverkan Sydost. Broschyren har uppdaterats 2012. Avfall2004Miljösamverkan Sydost
Verksamheternas avfall - Tillsynshandledning En tillsynshandledning om verksamheternas avfall. Handledningen har tagits fram under maj - aug 2004 av Miljösamverkans Västra Götalands projektgrupp verksamhetsavfall. Avfall2004Miljösamverkan Västra Götaland
Kolla korken Handledning -04 En handledning för att undvika barnförgiftningar - Kolla korken. Handledningen baseras på en kemikaliekampanj med tillsyn i butiker och information till allmänheten. Handledningen innehåller bland annat beskrivningar av kampanjens moment: upptaktsdag, tillsyn i butiker, annonsunderlag och faktablad för information till allmänheten. Kemikalier2004Miljösamverkan Västra Götaland
Dagvatten - vägledning En vägledning om dagvatten - teknik, lagstiftning och underlag för policy. Vägledningen ska fungera som underlag och stöd för att ta fram en dagvattenpolicy. Vägledningen har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp Dagvatten. Vatten2004Miljösamverkan Västra Götaland
Behovsutredningar och tillsynsplaner Vägledning -04 En vägledning i behovsutredningar och tillsynsplaner med rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt. Vägledningen innehåller information om vad som krävs med stöd av lagar, men också rekommendationer som projektgruppen vill ge för att stödja och inspirera kommunernas arbete. Metodik, juridik & planering2004Miljösamverkan Västra Götaland
Avfall - Regelsammanställning En regelsammanställning på avfallsområdet. Sammanställningen ska ge en kort överblick av avfallslagstiftningen samt andra föreskrifter som knyter an till detta område och belyser vissa problemområden.Avfall2004Miljösamverkan Västra Götaland
Cisterntillsynshandledning En handledning om risker med och regler för cisterner. Handledningen ska ge stöd för kommunernas handläggning av cisternärenden och tillsyn av cisterner. Handledningen vänder sig till kommunernas miljökontor, till byggnadskontoren, och i viss utsträckning till räddningstjänsten. Kemikalier2004Miljösamverkan Västra Götaland
Små avlopp i Kalmar länRapporten är ett underlag till kommunal policy och ska vara ett stöd till miljökontoren i deras arbete med enskilda avlopp i synnerhet när det gäller att ta fram en lokal policy. En annan målsättning är att skapa förutsättningar för att tjänstemän i länet ska kunna göra någorlunda likvärdiga bedömningar i dessa frågor.Avlopp2003Miljösamverkan Sydost
Förorenade massor Förorenade och icke förorenade massor - En handledning för miljöinspektörer, framtagen av Miljösamverkan Sydost. Handledningen ska ge stöd till miljöhandläggare som handlägger ärenden med massor, både förorenade och icke
förorenade. Handledningen är tänkt som en vägledning och rekommendation till tillsynsmyndigheter
Avfall2003Miljösamverkan Sydost
Egenkontroll 2003 En informationsbroschyr om egenkontrollprojektets resultat. Broschyren är framtagen av Miljösamverkan Sydost. Metodik, juridik & planering2003Miljösamverkan Sydost
Värmepumpar - fakta och policy En kunskapssammanställning om värmepumpar, förslag till handläggningsrutiner, policy med mera som riktar sig främst till miljökontor. Här beskrivs både de positiva och de oönskade miljöeffekter som värmepumpanläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten, luft eller grundvatten kan ge upphov till. Sammanställt finns även handläggningsrutiner och bedömningsgrunder vid anmälningar och tillståndsansökningar om dessa anläggningar.Energi2003Miljösamverkan Västra Götaland
Tillsynshandledning transporter av farligt avfall En tillsynshandledning för transporter av farligt avfall. Handledning har tagits fram som ett stöd till miljökontoren och Länsstyrelsens handläggare i delprojekt Farligt avfall, framför allt tillsynskampanjen om transporter av farligt avfall.Avfall2003Miljösamverkan Västra Götaland
JordbrukstillsynRapporten är en sammanställning av en enkät om Miljösamverkan Västra Götalands delprojekt Miljöhänsyn i jordbruket. Miljöfarlig verksamhet2003Miljösamverkan Västra Götaland
Entreprenörer och entreprenadverksamhet En handledning för Entreprenörer och Entreprenadverksamhet. Rapporten innehåller en handledning till kommunerna om entreprenadverksamhet samt ett informationsblad som kan delas ut till entreprenörer och entreprenadföretag. Miljöfarlig verksamhet2002Miljösamverkan Västra Götaland
Bränder och utsläpp - exempelsamlingEtt kort dokument med exempel och förslag på hur man kan samarbeta i kommunen mellan miljökontor, räddningstjänst, stadsbyggnadskontor med flera.Riskhantering2002Miljösamverkan Västra Götaland
Vårdlokaler tillsynEn handledning med information till stöd för miljökontorens tillsyn. Handledningen ska informera miljökontoren om tillsynsområdet vårdlokaler, bland annat vilka slags verksamheter som berörs, vilka myndigheter som bedriver tillsyn på dessa enligt olika lagar, vad miljökontorens tillsynsansvar kan omfatta och hur prioriteringar för tillsyn kan göras.Hälsoskydd2002Miljösamverkan Västra Götaland
Skolor - handledning vid tillsynEn handledning för tillsyn av skolor och förskolor. Handledningen ger stöd för en tillsynskampanj som miljökontoren bedrev hösten 2002 - vintern 2003. Hälsoskydd2002Miljösamverkan Västra Götaland
Bygg- och rivningsavfall - handledningEn rapport från Kemikalieprojekt Älvsborg 1995 som 2002 gjorts elektroniskt tillgänglig och uppdaterats vad gäller lagstiftning. Dessutom en utvärdering med förslag till handläggningsrutiner av rivningslov och rivningsanmälan och utvärdering av projekt rivningsavfall. Utvärderingen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Som bilagor finns exempel på yttrande, checklista, informationsbrev mm.Avfall2002Miljösamverkan Västra Götaland
Spridning av kemiska bekämpningsmedelEn rapport med resultat och utvärdering av Miljösamverkan Västra Götalands delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel. Kemikalier2001Miljösamverkan Västra Götaland
Hälsoskadligt buller - handledning En handledning för delprojektet Hälsoskadligt buller. Handledningen informerar om hur material som framtagits i delprojektet kan användas och vilka insatser miljökontoren kan göra. Handledningen innehåller även information om hälsoskadligt buller, lagstiftning och vägledning från centrala myndigheter med mera. Handledningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Hälsoskydd2001Miljösamverkan Västra Götaland
Miljöanpassad upphandling En redovisning av Miljösamverkan Västra Götalands enkät om Miljöanpassad Upphandling (MAU). Redovisningen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Metodik, juridik & planering1999Miljösamverkan Västra Götaland