Tillsynskampanj i naturtillsyn

Illustration som visar körskada i ett naturreservat

Miljösamverkan Sveriges nationella tillsynskampanj i naturtillsyn är igång med 13 deltagande länsstyrelser. Årets tema är att kontrollera villkor i givna dispenser och tillstånd inom områdesskydd, alltså till exempel strandskydd, biotopskydd eller naturreservat. Kampanjen är främst till nytta för att minska och motverka skador på naturvärden och människors friluftsliv. Kampanjen lever dock också upp till flera tillsynsaktiviteter i den nationella tillsynsstrategin. Den bidrar också till att uppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev kan uppfyllas.

Vad ska hända?

Länsstyrelserna ska med stöd av en instruktion och skrivmallar kontrollera att viktiga villkor har utförts när en dispens eller ett tillstånd använts i ett skyddat område. Det kan till exempel handla om att kompensationsåtgärder ska vara utförda eller att en tomtplats inom strandskyddet ska vara markerad. I huvudsak kommer arbetet ske från skrivborden, men det kan också bli platskontroller. Länsstyrelserna har några månader på sig för detta. I oktober kommer vi att samlas digitalt för erfarenhetsutbyte. I slutet av året blir det sammanfattning och rapport. Tillsynskampanjerna är viktiga inte bara för att driva tillsyn effektivt, utan också för att de är lärande processer.