Biotopskydd – gräns för skada

Detta handläggarstöd är inriktat på tre olika naturmiljöer, träd, vattenmiljöer och stenmiljöer. Handläggarstödet är ett komplement till Naturvårdsverkets handbok om biotopskyddsområden, och underlättar för en snabb och rationell hantering när länsstyrelsen behöver göra en rad bedömningar i biotopskyddsfrågor. Handläggarstödet utgår från ett antal problemställningar samt från frågor som har kommit upp i diskussioner via e-post, samarbetsytor med mera. De frågor som handboken ger svar på är inte med, utan bara de där mer vägledning behövs. Handläggarstödet färdigställdes av Lena Strömvall, Länsstyrelsen Västmanland våren 2019.

Biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap 11 § miljöbalken innebär att det inte är tillåtet att utföra en åtgärd som medför risk för skada på naturmiljön i ett generellt biotopskyddsobjekt. Läs mera om detta i Naturvårdsverkets handbok.

Biotopskyddsområden – handbok med vägledning, Naturvårdsverket

Bedömningar

Många upplever att det är svårt att bedöma vilka åtgärder som kan skada naturmiljön i biotopskyddsområdet och därmed ska förbjudas. För en snabb och rationell hantering av dessa frågor behöver handläggaren kunna avgöra om skaderekvisitet uppfylls eller inte. Dessa bedömningar behöver göras på ett likartat sätt i hela landet.

Juridiska avvägningar

I svaren på frågeställningarna har projektet utgått från när en åtgärd kan skada naturmiljön ur juridisk mening. Vid bedömning av träden har utgångspunkten varit vilka åtgärder som får en sådan inverkan på trädets vitalitet att dess livslängd riskerar att påverkas negativt. För vatten- och stenmiljöer innebär det en bedömning av om ett ingrepp får en sådan påverkan på vatten-/stenmiljön att dess förutsättningar att utgöra livsmiljö eller tillflyktsort påverkas negativt.

Användningsområde för handläggarstödet

Handläggarstödet ska användas som stöd för länsstyrelsernas handläggare att bedöma om en specifik åtgärd innebär en risk för skada på naturmiljön i ett generellt biotopskyddsobjekt (enligt bilaga 1 i förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken med mera) och därmed kräver en dispens. Handläggarstödet är inte avsett att användas av verksamhetsutövare.

Handläggarstödet är endast tillgängligt för dig som jobbar på länsstyrelsen och finns att hämta via samarbetsytan Biotopskydd hos förvaltningsobjekt natur.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.