Tillsynskampanj i naturtillsyn

Illustration som visar körskada i ett naturreservat

Miljösamverkan Sveriges nationella tillsynskampanj i naturtillsyn är igång med 13 deltagande länsstyrelser. Årets tema är att kontrollera villkor i givna dispenser och tillstånd inom områdesskydd, alltså till exempel strandskydd, biotopskydd eller naturreservat. Kampanjen är främst till nytta för att minska och motverka skador på naturvärden och människors friluftsliv. Kampanjen lever dock också upp till flera […]