Verktygslåda

Här har vi samlat olika verktyg för tillsynen. Hoppas det kan komma till nytta. Du hittar:
- Domar och beslut
- Checklistor
- Exempel på intressanta skrivningar
- Frasarkiv
- Goda exempel
- Sammanställning av beslut
- Aktuell lagstiftning
- Ordlista

Domar och beslut

Ett dokument med domar och beslut som behandlar miljökvalitetsnormer för vatten har sammanställts av Miljösamverkan Västra Götaland. Syftet med dokumentet är att redogöra för domar, beslut och yttranden där miljökvalitetsnormerna för vatten har åberopats eller tillämpats.

Innehållet vänder sig främst till handläggare vid länsstyrelser och kommuner.  Dokumentet finns nu tillgängligt på via Vattenmyndigheterna. Följ länken till höger här på sidan. 

 

Checklistor

Projektgruppen har tagit fram två stycken checklistor, med fokus på miljökvalitetsnormer för vatten, till hjälp vid ärendehanteringen. En checklista för miljöfarlig verksamhet och en för vattenverksamhet. Checklistorna är tänkta att kunna användas som ett stöd vid såväl inkommande ärenden som vid övrigt tillsynsarbete. Förhoppningen är att de ska bidra till att tydliggöra var miljökvalitetsnormerna kommer in i tillsynen.

Checklistorna är anpassade till att handläggaren har god kännedom om den aktuella verksamheten och omgivningarna.

Till checklistan för tillsyn vattenverksamheter hör en matris där sambanden mellan vattenverksamhet, risk för miljöpåverkan och vattenförvaltningens olika faktorer tydliggörs.

Checklista miljöfarlig verksamhet.

Checklista miljöfarlig verksamhet.

Checklista vattenverksamhet.

Checklista vattenverksamhet.

Matris för vattenverksamhet.

 

Checklistor att använda vid tillståndsprövning finns nedan i "Goda exempel". De är hämtade från Länsstyrelserna i Kalmar och Skåne län.

Så här kan du skriva

Exempel 

Som ett stöd för handläggare miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet har projektet samlat in exempel på intressanta skrivningar. Exemplen hittar du under egen rubrik i det grå fältet till vänster på sidan. 

Frasarkiv

Här finns fraser för inspiration i handläggningen. De är hämtade, och delvis lite friserade, från de yttranden vi fått av olika myndigheter. Fraserna är sorterade under olika rubriker. Tanken är att handläggaren ska kunna hämta tips och idéer om hur man kan formulera sig kring miljökvalitetsnormerna för vatten i tillsynssammanhang. Du hittar frasarkivet under en egen rubrik i det grå fältet till vänster på sidan.

Goda exempel

Här har vi samlat de olika ”goda exempel” på myndighetsarbete vi fått in till projektet vid upprepade efterlysningar. Materialet kommer främst från länsstyrelser och regionala miljösamverkansorganisationer. Även centrala myndigheter finns representerade. Vi har också valt att ta med handläggarstöd kring prövning samt fysisk planering. Dessa områden ligger utanför vårt arbetsområde men är av stor vikt för arbetet med miljökvalitetsnormerna för vatten.

Goda exempel.

 

 Sammanställning av beslut

Inom detta arbetsområde finns en mängd förkortningar och uttryck. Här har vi försökt samla dem i en enkel "ordlista".