Utveckling

I detta avsnitt förselår projektgruppen hur underlagen för bedömningar kan utvecklas för att ge bra stöd i det enskilda tillsynsärendet.

I det grå fältet till vänster hittar du mera om åtgärdsunderlag samt en enkel modell för Rundabordssamtal som vi tagit fram.

Underlagsmaterial som behövs för tillsyn

Detta avsnitt ger förslag på hur underlag för bedömningar kan utvecklas för att ge ett bra stöd i det enskilda tillsynsärendet. Hur kan till exempel VISS utvecklas för att bättre möta behoven för tillsynshandläggare i de enskilda fallen? Om VISS utvecklas till att innehålla fler beskrivningar av vattenförekomsterna samt vilken påverkan som finns och även förslag på åtgärder som kan genomföras så skulle det vara ett mycket bra verktyg och direkt tillämpligt för tillsynshandläggaren.

Utveckling pågår

Även om flera projekt är på gång för att vidareutveckla VISS efter användarnas önskemål finns fortfarande utvecklingspotential. Vilka underlag behöver beredningssekretariaten då ta fram för att ge ett bra stöd vid tillsyn? Hur kan tillsynen bidra? Det finns många luckor i underlaget och lika många luckor i hur man kopplar en påverkansanalys till genomförda åtgärder och effekten av dessa. Det sker forskning på flera områden men det är oerhört komplexa frågeställningar.

Hur nå målen?

Hur ska vattenförvaltningens mål ställas mot landsbygdsutveckling, energiutveckling, åtgärder för att hindra negativa effekter av klimatförändringar? Detta är både en budgetfråga och en prioriteringsfråga för länen men även på nationell nivå. Många nationella mål kan verka kontraproduktiva och är svåra för länsstyrelsen att förändra eller sammankoppla. Det gäller att ta ett steg i taget. Finns det över huvud taget en tillsynsplan på din länsstyrelse? Sker några tillsynskampanjer? Sker gemensamt arbete i avrinningsområden med representanter från alla delar av länsstyrelsen (lantbruk, plan, miljöskydd, EBH-grupp, miljöanalys, samhällsskydd och beredskap med flera) och externa parter (kommun, LRF, energibolagen med flera)?  Dessa frågor kan med fördel behandlas i en plan för länsstyrelsens åtgärdsarbete enligt åtgärd nr 30, ur gällande åtgärdsprogram (2009-2015).

 

Önskemål om underlag

Nedan följer ett antal förslag/önskemål om underlag som skulle kunna utvecklas av beredningssekretariaten till hjälp för tillsynsarbetet. Vi gör inte anspråk på att det är en heltäckande lista, den kan kompletteras. Mycket av utvecklingsarbetet är förhoppningsvis redan på gång.

Prioritering

För att få en effektiv tillsyn behövs en prioritering av vattenförekomster/geografiska områden där insatser i första hand ska utföras. I samtliga fall behövs en påverkansanalys som beskriver vilken typ av påverkan som gör att normen inte klaras (till exempel vandringshinder, påverkan från dagvatten, industri, förorenad mark) och vilken typ av åtgärder som krävs för att normen ska klaras. För detta behövs kartering av värdefulla vatten och markering av områden som bör skyddas, kanske är på väg att bli skyddade, men som inte har formellt skydd idag. Naturvärdesinventeringar med bedömningar kan utgöra en värdefull grund.

Påverkansunderlag

Till prövningar i domstol borde Beredningssekretariaten vid behov kunna ta fram påverkansunderlag som kan beskriva påverkan på recipient och effekt av tänkt verksamhet och hur det påverkar miljökvalitetsnormerna (MKN). Till detta behöver så aktuella miljöprovtagningar som möjligt användas som underlag. Det är angeläget att se över miljöövervakningen framöver så att den operativa övervakningen anpassas till så kallade hotspots för miljöpåverkan (till exempel miljöförorenande ämnen, läckage av näringsämnen, erosionskänsliga områden, förorenade områden, deponier).

Det finns underlag redan idag som kan utgöra ett bra stöd vid bedömningar och även dessa har utvecklingsbehov. Nedan följer en icke-uttömmande lista på vilka typer av underlag som skulle kunna tillhandahållas utifrån olika miljöproblem (inte alla inkluderade).

Fysisk påverkan

(MKN ekologisk status, hjälpparameter)
 1.  Inventeringar av hydromorfologi. Till exempel vandringshinder, dikesföretag eller andra anläggningar, elfiske ovan och nedströms kraftverksdammar, inventering grunda känsliga havsvikar, områden för lek, känsliga kustvatten- och sötvattenmiljöer, biotopkartering.
 2. Analys av påverkan av till exempel vandringshinder, dikesföretag, vattenuttag eller andra anläggningar,
 3. Lista med prioriterade objekt (inkl. tydlig motivering/kriterier för urval) utifrån påverkansgrad
 4. Förslag på åtgärder, kostnadsberäknade
 5. Schablonberäkningar för åtgärders effekt      

Övergödning

(MKN ekologisk status)

 1. Lista med prioriterade avrinningsområden 
 2. Känslighetsanalys, hur mycket kan vattnet tåla?
 3. Hur mycket belastningen behöver minska för att MKN ska följas
 4. Behov av fler prover för enskilda vattenförekomster (för att kunna förbättra recipientkontrollen i VU:s kontrollprogram)
 5. Bördefördelning, mellan diffusa källor och punktkällor samt mellan olika diffusa källor (till exempel jordbruksmark, skogsmark, dagvatten) och olika verksamhetsutövare (bolag A, bolag B osv.)
 6. Förslag på åtgärder, kostnadsberäknade
 7. Schablonberäkningar för åtgärders effekt     

 

Miljögifter

(MKN kemisk status)

 1. Screening, passiv provtagning, utökad miljöövervakning
 2. Information via egenkontroll
 3. Känslighetsanalys, hur mycket kan vattnet tåla?
 4. Hur mycket måste belastningen minska för att MKN ska nås (detta kan finnas redan idag hos beredningssekretariaten och kommer att ingå i underlagsdokumenten)
 5. Behov av fler analysparametrar och/eller fler prover för enskilda vattenförekomster för att kunna förbättra recipientkontrollen i VU:s kontrollprogram. Här behöver miljöskydd samarbeta med beredningssekretariaten för att få in data via tillsyn när så är möjligt.
 6. Uppdatering i VISS – beskrivning av toxicitet, påverkan
 7. Lista med prioriterade ämnen som kan vara relevanta per bransch, område, objekt (efterbehandling av förorenade områden till exempel)
 8. Förslag på åtgärder, kostnadsberäknade
 9. Schablonberäkningar för åtgärders effekt  

 

Testa Rundabordssamtal på din länsstyrelse.