Uppföljning

Det är viktigt att förelägganden om rättelse följs upp. Antingen kan tillsynsmyndigheten själv göra uppföljningen på plats eller så begärs uppgifter in från den berörda så att det går att göra en uppföljning utifrån foton etc.

​Det här ska du tänka på vid uppföljning:

  • Kontrollera om beslutet har överklagats och ändrats.
  • Kontrollera därefter om fastighetsägaren/verksamhetsutövaren har gjort vad hen ska. Det kan göras genom besök på platsen eller genom att man begär in foton från fastighetsägaren/verksamhetsutövaren (om det inte gjordes redan i beslutet).
  • Om fastighetsägaren/verksamhetsutövaren har följt föreläggandet och allt är i sin ordning skriver du ett uppföljningsprotokoll/tjänsteanteckning och bekräftar till den berörda att föreläggandet är utfört.
  • Uppföljningshandlingar som hör samman med det tidigare tillsynsärendet läggs in i Platina i samma ärende fastän med det tidigare beslutsdatumet.
  • Om föreläggandet bara delvis eller inte alls är utfört kan ett meddelande skickas till den berörda med en tidsfrist inom vilken föreläggandet ska utföras. Det kan finnas en relevant förklaring till förseningen. Att starta en vitesprocess direkt är omfattande och tar mycket tid i anspråk.
  • Det kan även vara aktuellt att skicka en kopia av informationen om att föreläggandet utförts till inskrivningsmyndigheten så att de kan ta bort en eventuell anteckning.
  • Om brottsanmälan gjorts bör miljöåklagare eller miljöpolis informeras om att tillsynsärendet avslutats. De vill ofta veta hur tillsynsärendet fortlöper även om brottsutredning och tillsyn är två parallella prövningar.
  • Om fastighetsägaren/verksamhetsutövaren inte har följt föreläggandet och det inte är förenat med vite kan du besluta om ett nytt föreläggande med vite. Om föreläggandet är förenat med ett vite kan du  ansöka om utdömande av vite.
  • Tillsynsmyndigheten kan fatta nya beslut ända tills fastighetsägaren/verksamhetsutövaren har utfört rättelsen. Om ärendet drar ut på tiden eller det är brådskande att rättelsen utförs kan ett alternativ vara att ansöka om handräckning av Kronofogden.

 

 

 Mall för fastighetsregistret

 Kronofogden

​Om ett föreläggande inte följs och återställande uteblir finns möjlighet för tillsynsmyndigheten att få handräckning av Kronofogden.

Handräckning av Kronofogden