Om projektet Handläggarstöd för tillsyn av vattenverksamhet

Länsstyrelserna och några kommuner har tillsynsansvar för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Det handlar om tillsyn över exempelvis vattenkraft, broar, bryggor och diken. Projektet Handläggarstöd för tillsyn av vattenverksamhet vill bidra till att länsstyrelser och kommuner blir mer aktiva och samspelta när det gäller tillsyn av vattenverksamhet. En aktiv tillsyn ökar möjligheterna att nå miljömålen.

Projektets syfte är att bidra till ökad samsyn mellan länsstyrelser och kommuner och skapa ett effektivare tillsynsarbete när det gäller tillsyn av vattenverksamhet. Vi ska även stärka handläggare i arbetet att genomföra tillsyn, såväl egeninitierad, t. ex. kontroll av villkor, som händelsestyrd.  

Projektet har utgått från ett material från projektet Stärkt grön tillsyn och utförts under oktober – december 2018. Under 2019 redovisar vi projektet vid en handläggarträff i vecka 6 och vid ett webbinarium den 13 mars.

Projektplan Handläggarstöd för tillsyn av vattenverksamhet 

 

Projektdeltagare

Mats Rydgård, Länsstyrelsen i Västra Götalands län (projektledare)

Johanna Wallenius, Länsstyrelsen i Skåne län

Christiane Kaiser, Länsstyrelsen i Örebro län

Fredrik Franzén, Länsstyrelsen i Hallands län (till och med 31 december 2018)

Erika Blank, Länsstyrelsen i Jämtlands län

Helena Holmberg, Länsstyrelsen i Uppsala län

 

Verksamhetsledare

Ingela Höök, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Miljösamverkan Sverige

 

Projektfaddrar

Marina Wallén Mattsson, Länsstyrelsen i Jämtlands län

Ann Lundström, Havs- och Vattenmyndigheten

​Referensgrupp

Peder Eriksson, Länsstyrelsen i Örebro län

Kristian Wennberg, Länsstyrelsen i Skåne län